ÁSZF és Fogyasztói Információk, Elállási Tájékoztatás

Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Hatály, a szerződés létrejötte

 1. Az alábbi általános felhasználási feltételek szabályozzák az upjers GmbH, 96052 Bamberg Hafenstraße 13, Germany (továbbiakban Üzemeltető), valamint a szolgáltató elektronikus szórakoztató ajánlatainak (továbbiakban Szolgáltatások) igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő felhasználási jogviszonyt.

 2. Amennyiben az Üzemeltető a saját weboldalain keresztül biztosít hozzáférést a Felhasználó számára a bizonyos Szolgáltatásokhoz, úgy kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak. A letölthető alkalmazások, más néven appok, jellemzően harmadik fél alkalmazásboltján keresztül érhetőek el a Felhasználó számára. Amennyiben a Felhasználó egy harmadik fél alkalmazásboltján keresztül vesz igénybe egy alkalmazást, úgy elsődlegesen a mindenkori alkalmazásbolt általános szerződési feltételei az irányadóak. Ellentmondások esetén az alkalmazásbolt általános szerződési feltételei előnyt élveznek a az Üzemeltető általános szerződési feltételeivel szemben.

 3. A Felhasználó szerződéses feltételei nem képezik a szerződés részét. Az egyéni szerződés elsőbbségének elve sértetlen marad.

 4. A Felhasználó játékportálon vagy egy adott Szolgáltatásban történő regisztrációjával (azaz egy hozzáférés létrehozására (fióknyitásra) irányuló kérés beküldésével), illetve az adott Szolgáltatásba való bejelentkezéssel a Felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket. A regisztráció során a Felhasználónak el kell fogadnia a felhasználási feltételek elfogadására irányuló kérést. Letölthető alkalmazások esetén a Felhasználó a mindenkori alkalmazás letöltésével és használatának megkezdésével fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket.

 5. A felhasználási feltételek a Szolgáltatások bármilyen felhasználása esetén érvényesek, beleértve az Üzemeltető jövőbéli szerződéseit, ajánlatait, termékeit és szolgáltatásait is.

 6. A felhasználási feltételek az Üzemeltető weboldalain, illetve a Szolgáltatásain belül közzétételre kerülnek. A felhasználási feltételek eltárolhatók a közvetlen hozzáférésű memóriában, tartós adathordozón, vagy ki is nyomtathatóak. A Felhasználó kérésére az Üzemeltető akár el is küldheti a felhasználási feltételeket a Felhasználó részére.

 7. A felhasználási feltételeket kiegészítik a mindenkori Szolgáltatással kapcsolatban közzé tett játékszabályok és útmutatók. Ellentmondások esetén jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak a játékszabályokkal/útmutatokkal szemben.

 8. A Szolgáltatásokat kizárólag BGB [német Ptk.] 13 § szerinti fogyasztók vehetik igénybe. A Szolgáltatásokat tilos anyagi haszonszerzésre, vagy más jellegű üzleti célra hasznosítani.

 9. Felhasználásra a regisztáció pillanatában 18. életévüket kitöltött személyek jogosultak. A legalább a 16. életévüket betöltött kiskorúak, illetve más, korlátozottan cselekvőképes személyek kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával jogosultak igénybe venni a Szolgáltatásokat. A 16. életévüket még be nem töltött kiskorúak nem jogosultak a Szolgáltatások igénybe vételére. A Felhasználó regisztrációja egyben nyilatkozat is arról, hogy a Felhasználó nagykorú és cselekvőképes, illetve hogy - korlátozottan cselekvőképes személy esetén - a törvényes képviselője hozzájárulásával rendelkezik.

 10. A felhasználói jogviszony egy szolgáltatás igénybe vételi szerződés díjmentes megkötésekor jön létre az által, hogy a Felhasználó regisztrálja magát a játékportálra vagy egy adott Szolgáltatásra, illetve elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, az Üzemeltető pedig elfogadja a regisztrációt a hozzáférési jogosultság létrehozásával (felhasználói fiók). A jogviszony akkor szűnik meg, ha a Felhasználó felmondja a Szolgáltatás igénybevételét, pl. törli a felhasználói fiókot, vagy ha az Üzemeltető felmondja a Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási jogviszonyt, ill. zárolja, törli a fiókot.

 11. Az Üzemeltető és Felhasználó közti szerződések alapvetően a Felhasználó igényének Üzemeltető általi elfogadásakor jönnek létre. Az elfogadás lehet kifejezett vagy ráutaló az Üzemeltető első teljesítésre irányuló művelete által.

§ 2 A Szolgáltatás terjedelme

 1. Az Üzemeltető alapvetően azt teszi lehetővé a Felhasználó részére, hogy a Felhasználó igénybe vehesse az Üzemeltető által interneten rendelkezésre bocsátott Szolgáltatásokat azok szerződéskötéskör legfrissebb verziójában.

 2. A Felhasználónak kell biztosítania és megfelelő színvonalon tartania a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket. A Felhasználó köteles az Üzemeltető műszaki feltételekkel kapcsolatos iránymutatásait figyelembe venni.

 3. A Felhasználó nem rendelkezik alanyi jogosultsággal az üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások igénybevételére. Az Üzemeltető mindenképpen fenntartja a jogot, hogy az egy vagy több Szolgáltatására történő regisztrációt minden külön indokolás nélkül visszautasíthassa vagy korlátozhassa.

 4. Felhívjuk Felhasználó figyelmét arra, hogy Üzemeltető nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli és teljeskörű rendelkezésre állását Felhasználói számára az interneten keresztül. A hozzáférés korlátozott lehet azokban az időtartamokban, amikor az Üzemeltető hatáskörén kívül álló műszaki vagy más jellegű okok miatt (vis maior, harmadik személy hibája stb.) nem lehet elérni a szervereket, ill. nem tartoznak bele a rutinszerű karbantartások időtartamai sem. A hálózat-biztonság és integritás fenntartása, különösen pedig a hálózat, az alkalmazott szoftverek vagy a tárolt adatok hibáinak elkerülése érdekében az üzemeltető korlátozhatja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést. Az Üzemeltető a lehetőségei szerint igyekszik minél előbb tájékoztatni a Felhasználót az esetleges zavar jellegéről és becsülhető időtartamáról.

 5. Az Üzemeltető folyamatosan fejleszti, adaptálja és változtatja szolgáltatását. Éppen ezért az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja Szolgáltatása tartalmi, vizuális, műszaki illetve egyéb kritériumok szerinti megjelenési formáját.

 6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármikor, külön indokolás nélkül megszüntethesse a Szolgáltatást. A Felhasználó ebben az esetben a 3. § 5 a) bekezése értelmében követelheti a már teljesített díjbefizetések (pl. prémiumvaluta) jóváírását az Üzemeltető más Szolgáltatásában, vagy már befizetett díj Üzemeltető általi visszatérítését. A Felhasználó a Szolgáltatás megszüntetése miatt nem élhet semmilyen más igénnyel.

 7. Az Üzemeltető, az Üzemeltető dolgozója, valamint teljesítési- és ügyviteli segédei által a Szolgáltatás működésével kapcsolatban adott útmutatások, jótanácsok és tippek jogilag nem kötelező erejűek. A Felhasználó nem jogosult kártalanításra azokért a hátrányokért, amelyek ezek által érték őt.

 8. Ha a szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatás-leírás eltérően nem rendelkezik, az Üzemeltető által biztosított Szolgáltatások térítésmentesek. Ezek a rendelkezések nem érintik a 3. § rendelkezéseit.

§ 3 Prémiumvaluta, kiegészítő szolgáltatások, fizetési feltételek

 1. A Felhasználó adott esetben prémiumvalutát (érme, gyémánt, drágakő, ammonitesz, stb.) vásárolhat díj ellenében a Szolgáltatás keretein belül. Prémiumvaluta-vásárlási kötelezettsége nem áll fenn. A prémiumvaluta-vásárlás során csak alkalmi vásárlás történik. Tarzós, díjköteles előfizetés nem jön létre.

 2. A böngészős játékokban a prémiumvalutát közvetlenül az Üzemeltető kínálja a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően. A harmadik fél alkalmazásboltokon keresztül elérhető alkalmazások esetén a prémiumvalutát az alkalmazásbolt mindenkori üzemeltetője kínálja a saját nevében vagy az Üzemeltető megbízásából. A mindenkori alkalmazásbolt általános üzleti feltételei az elsődlegesen irányadóak. Ellentmondások esetén az alkalmazásbolt általános üzleti feltételei előnyt élveznek az Üzemeltető általános szerződési feltételeivel szemben.

 3. A prémiumvaluta vételi ára a mindenkori Szolgáltatás keretein belül kerül közzétételre.

 4. A prémiumvaluta-vásárlás kiegészítő – a szolgáltatásfelhasználási szerződéstől független - szerződés megkötését szükségelteti. Ez az elkülönülő és világosan jelzett rendelési folyamat keretén belül történik meg. A megrendelés folyamata a „Vásárlás“ kapcsológombbal ér véget. A Felhasználó a kapcsológomb működtetésével jogilag kötelező erejű módon fejezi ki arra vonatkozó szándékát, hogy a szerződés megkötésével a mindenkori díj megtérítésére kötelezettsége keletkezzen.

 5. A megrendelési folyamat végén a Felhasználó visszaigazolást kap a fiókja postafiókjába a prémiumvaluta megszerzéséről.

 6. A prémiumvaluta megszerzésének díjai a szerződés megkötésével, azaz a prémiumvaluta megszerzéséről szóló visszaigazolás létrejöttével azonnal esedékessé válnak. Az Üzemeltető különféle fizetési módokat kínál. A Felhasználó követelheti az Üzemeltetőtől, hogy bizonyos vásárlási módokat kínáljon és fenntartson.

 7. A megszerzett prémiumvaluta a fizetés beérkezését követően haladéktalanul jóváíródik a felhasználói fiókon. A fizetés beérkezésének időpontja eltérő lehet az adott vásárlási módtól, illetve a kiválasztott vásárlási szolgáltatótól függően.

 8. A prémiumvaluta mindig csak az ahhoz a Szolgáltatáshoz érvényes, amelyhez meg lett vásárolva és alapvetően nem vihető át. A prémiumvalutát beszerzésétől kezdve 12 hónapon belül lehet felhasználni.

 9. A prémiumvaluta segítségével a Felhasználó az alapvető felhasználói jogosultságon felül kiegészítő jellegű többletszolgáltatásokra tehet szert. Az egyes többletszolgáltatások megrendelése nem önálló szerződés, hanem pusztán a Felhasználó egyoldalú teljesítési rendelkezési joga a 3. § 1. szakasza alatt megnevezett szerződés keretein belül. A vásárolt többletszolgáltatások pontos leírása, valamint az ellenértékként beváltandó prémiumvaluta mennyisége elkülönítetten jelenik meg a Szolgáltatás honlapján, és Szolgáltatásonként különbözhet.

 10. A kiegészítő szolgáltatások tekintetében az általános felhasználási feltételeken túlmenő különös feltételként az adott Szolgáltatás leírása is irányadó.

 11. Az Üzemeltető fenntartaja magának a jogot arra, hogy megváltoztathassa a kiegészítő szolgáltatások fajtáját, terjedelmét és tartalmát.
  Az Üzemeltető a Szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése és adaptálása keretében fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy megváltoztathassa és megszüntethesse és/vagy térítésmentesen a Szolgáltatásaiba integrálhassa az egyes kiegészítő szolgáltatásokat.

 12. A kiegészítő szolgáltatások egyszeri vagy időben korlátozott Szolgáltatások lehetnek. Az időben korlátozott kiegészítő szolgáltatások az előre megállapított időtartam elteltével megszűnnek, ezt követően pedig újra elő lehet rájuk fizetni akkor, ha még mindig szerepelnek az Üzemeltető kínálatában.

 13. A már megvásárolt, és kiegészítő szolgáltatok megszerzésére felhasznált prémiumvaluta pénzbeli egyenértékének visszatérítésére alapvetően nincs lehetőség. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kiegészítő Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől a 4. § szerint elállnak vagy ha a díjköteles tételt az Üzemeltető hiányosan teljesítette és az utólagos teljesítés meghiúsult. Ez nem vonatkozik arra az esetre sem, amikor a Szolgáltatást vagy a felhasználó által megvásárolt kiegészítő szolgáltatásokat a szerződés időtartamán belül az Üzemeltető megváltoztatja, megszünteti vagy ingyenessé teszi.

  a. Az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta átváltható az Üzemeltető egy másik (a Felhasználó által választott) Szolgáltatásában azonos értékű prémiumvalutára. Alternatív lehetőségként kérheti a Felhasználó az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta ellenértékének visszatérítését. Az erre vonatkozó igényt a Felhasználónak a prémiumvalutavásárlástól számított tíz héten belül írott formában kell eljuttatnia a support@upjers.com e-mail címre.

  b. Amennyiben a Felhasználó már prémiumvalutát használt fel egy adott időszakra előre bizonyos kiegészítő Szolgáltatások használatára, és ezen a Szolgáltatások az Üzemeltető számára felróható okból nem kerülnek teljesítésre (pl. a kiegészítő Szolgáltatás megszüntetése, vagy tartós elérhetetlensége illetve a kiegészítő Szolgáltatás ingyenessé válása miatt), akkor az Üzemeltető kompenzáció gyanánt elsősorban más kiegészítő Szolgáltatást kínál fel vagy visszatéríti a Felhasználónak a befizetett összeg (ill. a prémiumvaluta ellenértékének) időarányos részét. Az előbbiek nem érintik a Felhasználó azon jogosultságát, hogy használhatatlan többletszolgáltatások okán a 8. § 4. szakasza szerinti rendkívüli felmondással felmondja a kiegészítő Szolgáltatások használatára szóló szerződést. Szintén nem érintik a Felhasználó törvényes igényeit.

 14. Kiegészítő Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését prémiumvaluta formájábam előre kérni.

 15. Fizetési késedelem esetén az Üzemeltető jogosult a kiegészítő Szolgáltatások megszüntetésére, és az érintett felhasználói fiók zárolására. Mindez nem érinti a Felhasználó szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

 16. Amennyiben az Üzemeltetőnek a Felhasználónak felróható bármilyen visszafizetési vagy stornózási kötelezettség merül fel, úgy a Felhasználó viseli az Üzemeltető ebből eredő költségeit. Az Üzemeltető ebben az esetben az eredeti ellenszolgáltatáson kívül felmerült költségeit is érvényesítheti.

§ 4 Elállási tudnivalók ill. prémiumvaluta-vásárlás

Elállási jog:

A szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási időszak a szerződéskötés időpontját követő 14 nap. Az elállási joggal való éléshez szükséges az Üzemeltető

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefon: +49 (0) 951-510908
E-mail: agb@upjers.com

egyértelmű nyilatkozat útján történő (pl. postai levélben, e-mailben) tájékoztatása a szerződéstől való elállás szándékáról.

Erre a célra használható a csatolt elállási űrlapminta, melyet előzetesen ki kell tölteni.


Elállási űrlapminta:

(Amennyiben szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot és küldje meg részünkre.)

 • Címzett: upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; E-mail: agb@upjers.com
 • Ezennel elállok/-unk () az általam/-unk () megkötött, a következő áruk megvásárlásáról ()/ a következő szolgáltatások szállításáról ()
 • Megrendelve ekkor: ()/Megkapva ekkor: ()
 • Fogyasztó(k) neve
 • Fogyasztó(k) címe
 • Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú beküldés esetén)
 • Dátum

(*) Ami nem aktuális, az kihúzandó.

Az elállási periódus megtartásához elegendő az elállási joggal való élés szándékáról szóló nyilatkozat elállási perióduson belül történő beküldése.

Elállási jogkövetkezmények

Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, úgy késedelem nélkül, legkésőbb az Ön elállási szándéknyilatkozatának hozzánk való beérkezési dátumától számított tizennégy napon belül visszatérítünk Önnek minden Öntől hozzánk beérkező fizetési tételt beleértve a szállítási költségeket (azon többletköltségek kivételével, melyek abból adódtak, hogy Ön esetleg a mi általunk kínált, kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot vett igénybe). A visszafizetéskor az eredeti tranzakciókor Ön által használt fizetési eszközt alkalmazzuk, hacsak előzetesen nem egyeztettünk másról Önnel; a visszafizetéssel kapcsolatban Önt díj semmi esetre sem terhelheti.

Elállási tudnivalók vége

Különleges rendelkezések: az elállási jog idő előtti megszűnése

Az elállási jog akár határidőn belül is hatályon kívül helyeződik olyan szerződés esetén, ami a Felhasználót díj megfizetésére kötelezi, ha az Üzemeltető megkezdi a szerződés teljesítését, miután a Felhasználó nyomatékosan hozzájárult, hogy az Üzemeltető a szerződés teljesítéséhez az elállási időszak lejárta előtt hozzákezdjen, illetve a Felhasználó megerősítette, hogy tudomása van arról, hogy a hozzájárulása és a szerződés teljesítésének megkezdése a szerződéstől való elállási jogának elvesztésével jár, illetve az Üzemeltető visszagazolással látta el a Felhasználót a BGB [német Ptk.] 312 § f pontjának értelmében.

§ 5 Hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogások

 1. Az Üzemeltető díjköteles teljesítéseire a törvényben előírt garancianyújtási rendelkezések vonatkoznak.

 2. Saját védelmében illetve bizonyítékbiztosítási okoból kifolyólag ajánott, hogy a Felhasználó bármilyen reklamációt írásban vagy e-mailben nyújtson be az Üzemeltetőnek.

 3. A hibás teljesítési igények körében nem lehet érvényesíteni a külső behatásokra (vis maior stb.) visszavezethető és Üzemeltetőnek fel nem róható hibákat, a Felhasználónak felróható kezelési hibákat, illetve azokat a hibákat, amelyek harmadik személy által eszközölt változtatások vagy egyéb manipulációk miatt álltak elő.

 4. Az Üzemeltető - ettől kifejezetten eltérő írásbeli megállapodás hiányában - nem vállal jogi garanciát.

§ 6 Felelősség

 1. Amennyiben az Üzemeltető díjmentesen nyújt egy szolgáltatást, semmilyen körülmények között nem felel másért, mint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

 2. Amennyiben az Üzemeltető díj ellenében nyújt egy szoltáltatást, úgy korlátlanul felel a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

 3. Enyhébb gondatlanság okán az Üzemeltető csak lényegi szerződéses kötelezettségeinek megsértése esetén felel. Lényegi szerződéses kötelezettségek, jogi nyelven úgy nevezett kardinális kötelezettségek, alatt azok a kötelezettségek értendők, melyek először is a szerződésben foglaltak rendeltetésszerű végrehajtását teszik lehetővé, illetve melyek teljesülésében a Felhasználó joggal bízhat. A kártérítési kötelezettség csak az előre látható és szerződéstipikus károk magasságára korlátozódik.

 4. A felelősség kizárása azonban nem vonatkozik az életre, testi épségre illetve az egészségre vonatkozó felelősségre. A fentiek nem érintik az üzemeltető termékfelelősségi törvény, valamint a TVG 44a paragrafusa szerinti felelősségét.

 5. Az előzőekben felsorolt kizárási- illetve korlátozási okok az Üzemeltető alkalmazottaira, munkavállalóira, dolgozóira, képviselőire és teljesítési segédeire is vonatkoznak, különös tekintettel a résztulajdonos, dolgozó, képviselő, szervezet és e szervezet tagjai személyes felelősségére.

 6. Az üzemeltető kifejezetten elhatárolja magát azon honlapok tartalmától, amelyekre az üzemeltető oldalairól közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) mutatnak. Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért. Ezen oldalak tartalmáért az oldalak szolgáltatója tartozik felelősséggel. Az üzemeltető nem ellenőrzi a hivatkozott oldalakon lévő információkat. Az Üzemeltető előtt nem ismertek olyan idegen tartalmak, amelyek a vonatkozó jogszabályokba ütköznének. Megfelelő értesítést követően az Üzemeltető természetesen haladéktalanul eltávolítja ezeket a hivatkozásokat.

 7. A bizonyítás terhének Felhasználó hátrányára való esetleges változása nem érinti az előbbi szabályozásokat.

§ 7 A felhasználó kötelezettségei

 1. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy titokban tartja az egyes Szolgáltatásokhoz való hozzáférési adatait. Ezeket az adatokat nem adhatja tovább harmadik személynek.

 2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az egyes Szolgáltatásokhoz egyszerre csak egy felhasználói fiókot használ. Több felhasználói fiók egy Szolgáltatáson belüli egyidejű használata (az ún. többes felhasználó) nem megengedett.

 3. A Felhasználó nem vásárol valódi pénzért prémiumvalutát a Szolgáltatás keretein kívüli harmadik féltől, illetve nem kínál prémiumvalutát értékesítésre vagy cserére.

 4. A Felhasználó nem használhat a Szolgáltatások igénybevételét automatizáló külső szkripteket vagy programokat (ún. botokat).

 5. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy programhibákat, illetve a szolgáltatás támadási felületeit (ún. bug-ok) nem használja fel a Szolgáltatással kapcsolatos jogosulatlan előnyök megszerzésére. A már megszerzett előnyöket ki kell szolgáltatni, meg kell váltani, de az Üzemeltető vissza is vonhatja azokat. A Felhasználó köteles titokban tartani és az Üzemeltető felé haladéktalanul jelezni a tényleges, valamint a feltételezett bug-okat és támadási felületeket.

 6. Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás keretében nem terjeszt reklámcélú, politikai, sértő, nemi szempontból diszkrimináló, pornográf vagy más módon a jó erkölcsbe ütköző vagy megbotránkoztató képeket, hivatkozásokat, neveket, szavakat vagy egyéb megnyilvánulásokat, különös tekintettel a szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali tartalmakra. A Felhasználó ezen kívül kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nem használ fel jogi oltalom alatt álló fogalmat, neveket vagy képeket. Kétség esetén a Felhasználónak haladéktalanul el kell távolítania az Üzemeltető által kifogásolt tartalmakat, illetve ezeket az Üzemeltető saját maga is eltávolíthatja.

 7. A Felhasználónak teljesítenie kell az Üzemeltető, az Üzemeltető alkalmazottja, a teljesítési- és ügyviteli segédje által adott utasításokat. Különösen igaz ez az adott Szolgáltatáshoz tartozó fórumok adminisztrátorai és moderátorai által adott utasításokra.

 8. Az előzőekben körülírt kötelezettségek vétkes megszegése esetén az üzemeltető azonnal és bármikor megszüntetheti a felhasználó részvételi jogosultságát az adott szolgáltatás illetve valamennyi szolgáltatás tekintetében, ezen túlmenően pedig zárolhatja vagy törölheti a felhasználó adott szolgáltatások tekintetében használt, érintett felhasználói fiókjait. A felhasználói fiók- illetve fiókok törlésekor, vagy zárolásakor még meglévő prémiumvalutáért, illetve a már befizetett kiegészítő Szolgáltatásokért kártérítés vagy pénzbeli megváltás nem jár.

 9. A felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt minden olyan követeléstől, melyet harmadik fél érvényesít a Felhasználó viselkedése vagy az általa létrehozott tartalmak vagy adatok általi jogsérelme okán. A mentesítés terjedelmébe beletartozik az arányos jogvédelem költsége is.

§ 8 Felmondás

 1. A Felhasználó bármikor indoklás és bármiféle határidő nélkül elállhat egy vagy több, illetve az összes Szolgáltatás igénybevételétől.

 2. A Szolgáltatás(ok) megszüntetése esetén az Üzemeltető felmondási idő nélkül bármikor jogosult felmondani egy, több vagy minden Szolgáltatást.

 3. Ha a Felhasználó egy meghatározott futamidővel előre megrendelt kiegészítő Szolgáltatásokat, akkor erre az időtartamra lemond a rendes felmondásra való jogáról.

 4. Nem érinti ez a két fél azon jogát, hogy a Szolgáltatás felhasználási szerződést illetve a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződést azok futamideje alatt nyomós okkal (rendkívüli felmondással) felmondhassa.

 5. Amennyiben az Üzemeltető él a Szolgáltatás felhasználási szerződésének ill. a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződés rendkívüli felmondással való megszüntetésével, akkor a Felhasználó időarányosan visszakapja az általa a megszűnési időponton túlmutató időtartamra, előre befizetett pénzbeli ellenszolgáltatást ill. kárpótlást kap a beváltott prémiumvalutákért (különösen a kiegészítő Szolgáltatások tekintetében). Jelen általános szerződési feltételek eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó nem élhet semmilyen más igénnyel.

 6. Az Üzemeltető azonban nem csak fontos okból mondhatja fel a szerződést abban az esetben, ha

  • a Felhasználó legalább 5 euró értékben fizetési késedelembe esik és tartozását két felszólítást követően sem fizeti meg,
  • a Felhasználó vétkesen megszegi a szolgáltatás szabályait, és szabályszegő magatartását még felszólításra sem hagyja abba; nem kötelező azonban az előzetes felszólítás akkor, ha az Üzemeltetőtől nem elvárható a szerződéses viszony további fenntartása, például különleges súlyú szerződésszegések esetén (játékosonként több felhasználói fiók, büntetőjogi cselekmények, ...),
  • a Felhasználó négy héten keresztül, ill. felszólításra sem használta a fiókját.
 7. Ha a Szolgáltatás platformján nincs felmondási funkció, a felmondást írásos formában (e-mailben) szükséges megtenni. Egy esetleges rendkívüli felmondás kizárólag megfelelő indokolással érvényes.

 8. Műszaki okokból kifolyólag a felhasználói adatok és felhasználói fiókok végérvényes törlésére csupán néhány napos késéssel kerül sor.

 9. Az Üzemeltető fontos okból történő, jogszerű felmondása esetén Felhasználó nem jogosult sem kártérítésre, sem pedig kárpótlásra a felmondással érintett Szolgáltatások ill. kiegészítő Szolgáltatások tekintetében.

§ 9 Forma

Jelen általános felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármilyen mellékmegállapodás valamint a felhasználási feltételek változtatása, kiegészítése és megszüntetése kizárólag szöveges formában érvényes. Ez az szövegesbeliség követelményétől való eltérésre is vonatkozik. Ez nem érinti az egyedi vagy külön szerződéses megállapodásokat.

§ 10 Felhasználói jogok

 1. Az Üzemeltető a szolgáltatáshasználati szerződés időtartamára egyszerű és át nem ruházható jogot biztosít a Felhasználó számára a mindenkori szolgáltatás rendeltetésszerű használatára.

 2. A felhasználó nem idegenítheti el, nem ajándékozhatja el, nem adhatja kölcsön és nem adhatja bérbe a felhasználói fiókját.

 3. A Felhasználó csak akkor sokszorosíthatja a Szolgáltatást, ha ez rendeltetésszerű használatnak minősül. Szükségszerű sokszorosításnak minősül a Szolgáltatás vagy annak egy részének a betöltése a közvetlen hozzáférésű memóriába, de nem minősül annak a Szolgáltatásnak a Felhasználó által alkalmazott készülék adattárolójára való, akár csak ideiglenes telepítése vagy letöltése.

 4. A Felhasználó nem jogosult egy az esetleges jogosulatlan használat elleni védőmechanizmust eltávolítani vagy megkerülni, ez ugyanis szükséges a zavartalan programhasználat elérése érdekében.

 5. A szellemi tulajdon, illetve minden egyéb, a játékot érintő védőjog az Üzemeltetőnél és licenszelőinél marad. A felhasználó nyomatékosan elismeri az Üzemeltető és licenszelői szellemi tulajdonát és kapcsolódó jogait a szoftverekre, tartalmakra, biztonsági másolatokra és dokumentációkra vonatkozóan.

 6. Amennyiben a Szolgáltatással közvetlen összefüggésben tartalom hozható létre és tölthető fel a Felhasználó által (úgynevezett "User Generated Content", azaz felhasználó által létrehozott tartalom), pl. képek feltöltése, tartalmak megosztása, elérési utak beágyazása, játékosnév megválasztása, fórumbejegyzés létrehozása, stb., úgy ezek nem lehetnek reklám jellegűek, politikailag extrémek, rasszisták, sértők, szexisták, pornográfok vagy morálisan más módon kifogásolhatók vagy ízléstelenek. Nem alkalmazhat továbbá a végfelhasználó jogvédett ismertetőjegyeket, neveket vagy képeket a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül.

 7. A Felhasználó által létrehozott tartalmak jogai a mindenkori Felhasználónál maradnak. Az Üzemeltető nem sajátítja ki az ilyen tartalmakat. Ugyanakkor az Üzemeltető fenntartja a jogot az ilyen tartalmak megjelentetés előtti felülvizsgálatára és adott esetben visszautasítására. A Felhasználó a tartalom létrehozásakor egyszerű, díjmentes, időben és helyben korlátlan használati jogot biztosít az Üzemeltető számára a tartalomhoz, különös tekintettel annak sokszorosítási és nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételi jogára a Szolgáltatás keretein belül.

§ 11 Érvényességi záradék

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezése hatálytalan lenne, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályát.

§ 12 Alkalmazandó jog, joghatóság, bíróságon kívüli vitarendezés

 1. A jelen felhasználási feltételek, valamint a jelen felhasználási feltételek alapján megkötött szerződések tekintetében a Német Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni. Az ingó dolgok adásvételére vonatkozó ENSZ vételi jog, illetve a német nemzetközi magánjog ütköző rendelkezéseinek alkalmazása kizárt. A jogválasztás nem érinti a Felhasználó lakhelyén vagy tartózkodási helyén érvényben lévő, kötelező erejű, fogyasztóvédelmi előírásokat.

 2. Amennyiben a szerződés megkötését követően a felhasználó a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívülre helyezi lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, akkor a bíróság illetékességét az Üzemeltető székhelye határozza meg. Ez abban az esetben is igaz, ha a kereset benyújtásakor nem ismert a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.

 3. Az Európai Bizottság online felületet biztosít a fogyasztók és kereskedők számára vitás ügyeik bíróságon kívüli rendezéséhez. A felület a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Az Üzemeltető nem köteles részt venni a folyamatban. Az üzemeltető nem fog részt venni a folyamatban. Kérdések és problémák esetén első sorban az Üzemeltető ügyfélszolgálatának támogatási űrlapját kell igénybe venni.

§ 13 Változtatás joga

 1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a felhasználási feltételeket a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor megváltoztathassa vagy kiegészítse abban az esetben, ha ez szükségesnek látszik (pl. a jogi és törvényi előírásoknak való megfeleltetés, az Üzemeltető szolgáltatási spektrumának megváltoztatása miatt szükséges stb.), és rosszhiszeműen nem hozza hátrányos helyzetbe a felhasználót. A felhasználási feltételek megváltoztatását az Üzemeltető megfelelő módon tudatja a Felhasználóval. Az értesítésre vagy a Szolgáltatás keretein belül vagy a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben kerülhet sor. A következő bejelenkezés alkalmával a Felhasználó minden esetben tájékoztatást kap a változásról.

 2. A Felhasználó az értesítés és a tudomásulvételi lehetőség kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül élhet a felhasználási feltételek megváltoztatásával szembeni ellentmondási jogával. Bizonyítási okokból kifolyólag az ellenmondást erősen ajánlott írásban ill. e-mailben megküldeni az Üzemeltető számára.

 3. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatás kézhezvételétől és a nyugtázási lehetőségről való tudomászerzésétől számított egy (1) hónapos határidőn belül nem nyilatkozik az Üzemeltető felé a megváltozott felhasználási feltételekről, vagy a továbbiakban is használja a Szolgáltatást, akkor vele szemben hatályossá válnak a megváltozott, illetve kiegészített felhasználási feltételek. A Felhasználó határidőn belül elküldött felmondása esetén egy hónapos felmondási idővel mindkét fél felmondhatja a szerződést, feltéve, hogy nem áll fenn máris a 8. § szerinti - határidő nélkül alkalmazható - felmondási jog. A szerződés megszűnéséig az eredeti szerződési feltételeket kell alkalmazni.

 4. A szerződés megszűnését követő időszak tekintetében már előzetesen teljesített ellenszolgáltatások időarányos része visszatérítésre kerül a Felhasználó számára. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

 5. A változtatásról szóló értesítésben az Üzemeltető nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét az ellentmondás és a felmondás lehetőségére, a betartandó határidőkre és a jogkövetkezményekre, különös tekintettel az elmaradt ellentmondás jogkövetkezményeire.

 6. Javasolt, hogy a Felhasználó folyamatosan tájékozódjon a felhasználási feltételekről, valamint az adott Szolgáltatás aktuális működési státuszáról és felhasználási útmutatójáról.

upjers GmbH
Ügyvezető: Klaus Schmitt
Cím: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-mail: agb@upjers.com (nem támogatás)
Tel.: +49 (0)951/5109080 (nem támogatás)

Cégbíróság: Amtsgericht Bamberg
Cégjegyzéksz.: HRB 5558

Adószám: DE275673923