ÁSZF és Fogyasztói Információk, Elállási Tájékoztatás

Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Hatály, a szerződés létrejötte

 1. Az alábbi általános felhasználási feltételek határozzák meg az upjers GmbH, 96052 Bamberg Hafenstraße 13, Germany (továbbiakban Üzemeltető), valamint a szolgáltató elektronikus szórakoztató ajánlatainak (továbbiakban Szolgáltatások) igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő felhasználási jogviszony tartalmát. A Felhasználó saját szerződési feltételei csak akkor képezhetik a szerződéses jogviszony részét, ha ahhoz az Üzemeltető kifejezetten és írásos formában hozzájárul. A játékportálra vagy egy Szolgáltatásra történő regisztrációjával (vagyis hozzáférési jogosultság létrehozására irányuló kérelem elküldésével (felhasználói fiók kialakítása) és az erre a célra kialakított felületen történő bejelentkezével a felhasználó elfogadja a Szolgáltatások felhasználási feltételeit. A regisztráció során a Felhasználónak nyilatkoznia kell a felhasználási feltételek elfogadásá ról. A felhasználási feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltatások bármilyen használatára, az Üzemeltető esetleges későbbi szerződéseire, ajánlataira, teljesítéseire és szállításaira.

 2. A felhasználási feltételeket az Üzemeltető közzéteszi a játékportálon illetve a Szolgáltatások keretein belül. A felhasználási feltételeket el lehet menteni háttértárolóra, tartós adathordozóra, illetve kinyomtatása is engedélyezett. A Felhasználó kérelmére azonban közvetlenül is elküldjük számára ezeket a felhasználási feltételeket.

 3. A felhasználási feltételeken túl, azt mintegy kiegészítve hatályosak a mindenkori Szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett szabályzatok és játékismertetők.

 4. A Szolgáltatásokat kizárólag BGB [német Ptk.] 13 § szerinti fogyasztók vehetik igénybe. A Szolgáltatásokat tilos anyagi haszonszerzésre, vagy más jellegű üzleti célra hasznosítani. Felhasználásra a regisztáció pillanatában 18. életévüket kitöltött személyek jogosultak. Kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával jogosultak igénybe venni a Szolgáltatásokat.

 5. A regisztrációval a Felhasználó nyomatékos nyilatkozatot tesz nagykorúságáról és cselekvőképességéről ill. - kiskorúak esetében - a törvényes képviselő beleegyezésének meglétéről.

 6. A felhasználói jogviszony akkor jön létre, amikor a Felhasználó regisztrálja magát a játékportálra vagy egy adott Szolgáltatásra, az Üzemeltető pedig elfogadja a regisztrációt a hozzáférési jogosultság létrehozásával (felhasználói fiók). A jogviszony akkor szűnik meg, ha a Felhasználó felmondja a Szolgáltatás igénybevételét, pl. törli a felhasználói fiókot, vagy ha az Üzemeltető felmondja a Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási jogviszonyt, ill. zárolja, törli a fiókot.

 7. A regisztrációs űrlap beküldésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesz a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó szerződés megkötésére ( lásd még „Szolgáltatási fiók létrehozására irányuló kérelem”. Ehhez a regisztrációs lap megfelelő adatmezőit kell teljeskörűen és helyesen kitölteni.

 8. A jelen általános szerződési feltételekben megnevezett, az Üzemeltető és a Felhasználó közti szerződések alapvetően a Felhasználó szolgáltatáshasználati szerződéskötésre vagy többletteljesítések használatára vonatkozó szerződéskötésre irányuló kérelmének Üzemeltető általi elfogadásával jönnek létre. Az elfogadásra sor kerülhet az Üzemeltető kifejezett nyilatkozatával vagy az Üzemeltető első teljesítésével. A szolgáltatási fiók létrehozására ill. kiegészítő Szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem beérkezését követően az Üzemeltető elektronikus úton, a felhasználó által megadott e-mail címre küldött levél segítségével haladéktalanul visszaigazolja a kérelem megérkezését. A beérkezés visszaigazolása nem jelenti a felhasználási kérelem jogilag kötelező elfogadását. A beérkezés visszaigazolásával egyidejűleg azonban elfogadó nyilatkozat is küldhető.

§ 2 A Szolgáltatás terjedelme

 1. Az Üzemeltető alapvetően azt teszi lehetővé a Felhasználó részére, hogy a Felhasználó igénybe vehesse az Üzemeltető által interneten rendelkezésre bocsátott mindenkori Szolgáltatásokat. A Felhasználónak kell biztosítania a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket.

 2. A Felhasználó nem rendelkezik alanyi jogosultsággal az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Az Üzemeltető mindenképpen fenntartja a jogot, hogy az egyes Szolgáltatásaira történő regisztrációt minden külön indokolás nélkül visszautasíthassa vagy korlátozhassa.

 3. Az Üzemeltető nem szavatolja azt, hogy Szolgáltatásai megfelelnek a Felhasználó igényeinek. Az Üzemeltető kiváltképp nem szavatolja azt, hogy az általa nyújtott Szolgáltatások illeszkednek a Felhasználó céljaihoz.

 4. Felhívjuk Felhasználó figyelmét arra, hogy Üzemeltető nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli és teljeskörű rendelkezésre állását Felhasználói számára. Az Üzemeltető azonban garantálja, hogy a játékok éves átlagban 92%-ban (kilencvenkét százalékban) elérhetőek a Felhasználók számára. Ebbe azonban nem tartoznak bele azok az időtartamok, amikor az Üzemeltető hatáskörén kívül álló műszaki vagy más jellegű okok miatt (vis maior, harmadik személy hibája stb.) nem lehet elérni a szervereket az interneten keresztül, ill. nem tartoznak bele a rutinszerű karbantartások időtartamai sem. A hálózat-biztonság és integritás fenntartása, különösen pedig a hálózat, az alkalmazott szoftverek vagy a tárolt adatok hibáinak elkerülése érdekében az üzemeltető korlátozhatja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

 5. Az Üzemeltető folyamatosan fejleszti, adaptálja és változtatja szolgáltatását. Éppen ezért az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja Szolgáltatása tartalmi, vizuális, műszaki illetve egyéb kritériumok szerinti megjelenési formáját. A Felhasználó nem formálhat jogot meghatározott műszaki keretfeltételek vagy adottságok Üzemeltető általi teljesítésére. A Felhasználó csupán a mindenkori Szolgáltatás aktuális tartalmának használatára szerez jogosultságot.
  A Felhasználó nem tarthat jogot a Szolgáltatások szerződéskötéskori változatának Üzemeltető általi fenntartására.
  Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármikor, külön indokolás nélkül megszüntethesse a Szolgáltatást. A Felhasználó ebben az esetben a 3. § 5 a) bekezése értelmében követelheti a már teljesített díjbefizetések (pl. prémiumvaluta) jóváírását az Üzemeltető más Szolgáltatásában, vagy már befizetett díj Üzemeltető általi visszatérítését. A Felhasználó a Szolgáltatás megszüntetése miatt nem élhet semmilyen más igénnyel.

 6. Az Üzemeltető, az Üzemeltető dolgozója, valamint teljesítési- és ügyviteli segédei által a Szolgáltatás működésével kapcsolatban adott útmutatások, jótanácsok és tippek jogilag nem kötelező erejűek. A Felhasználó nem jogosult kártalanításra azokért a hátrányokért, amelyek ezek által érték őt.

 7. Ha a szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatás-leírás eltérően nem rendelkezik, az Üzemeltető által biztosított Szolgáltatások térítésmentesek. Ezek a rendelkezések nem érintik a 3. § rendelkezéseit.

§ 3 Prémiumvaluta, kiegészítő szolgáltatások, fizetési feltételek

 1. Az Üzemeltető adott esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra vonatkozóan, hogy egyes Szolgálatásoknál úgy nevezett prémiumvalutát (érméket, gyémántokat, szeneket, drágaköveket, színforgácsokat, stb.) vásárolhassanak térítés ellenében. Az Üzemeltető az adott Szolgáltatás mindenkori honlapján teszi közzé a prémiumvaluta ellenértékét. A vásárlással egy külön, a Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől független szerződés (szerződés a kiegészítő Szolgáltatások igénybe vételéről) jön létre. Ez a szerződéskötés egy különálló és világos ismertetéssel ellátott megrendelési folyamat keretein belül jön létre. A megrendelési folyamat a „Vásárlás“ kapcsolófelület működtetésével zárul. A kapcsolófelület működtetésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tesz, mely kötelezi őt a szerződéskötéssel járó mindenkori térítés megfizetésére.

 2. A prémiumvaluta segítségével a Felhasználó az alapvető felhasználói jogosultságon felül kiegészítő jellegű többletszolgáltatásokra tehet szert. Az egyes többletszolgáltatások megrendelése nem önálló szerződés, hanem pusztán a Felhasználó egyoldalú teljesítési rendelkezési joga a 3. § 1. szakasza alatt megnevezett szerződés keretein belül. A vásárolt többletszolgáltatások pontos leírása, valamint az ellenértékként beváltandó prémiumvaluta mennyisége elkülönítetten jelenik meg a Szolgáltatás honlapján, és Szolgáltatásonként különbözhet. A prémiumvaluta kizárólag ahhoz a Szolgáltatáshoz használható fel, amelyhez kiváltották, átruházása alapvetően kizárt. A prémiumvalutát beszerzésétől kezdve 12 hónapon belül lehet felhasználni.

 3. A kiegészítő szolgáltatások tekintetében az általános felhasználási feltételeken túlmenő különös feltételként az adott Szolgáltatás leírása is irányadó. Az Üzemeltető fenntartaja magának a jogot arra, hogy megváltoztathassa a kiegészítő szolgáltatások fajtáját, terjedelmét és tartalmát.
  Az Üzemeltető a Szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése és adaptálása keretében fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy megváltoztathassa és megszüntethesse és/vagy térítésmentesen a Szolgáltatásaiba integrálhassa az egyes kiegészítő szolgáltatásokat.

 4. Prémiumvalutát vásárolni nem kötelezői. A kiegészítő szolgáltatások egyszeri vagy időben korlátozott Szolgáltatások lehetnek. Az időben korlátozott kiegészítő szolgáltatások az előre megállapított időtartam elteltével megszűnnek, ezt követően pedig újra elő lehet rájuk fizetni akkor, ha még mindig szerepelnek az Üzemeltető kínálatában.

 5. A már megvásárolt, és kiegészítő szolgáltatok megszerzésére felhasznált prémiumvaluta pénzbeli egyenértékének visszatérítésére alapvetően nincs lehetőség. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kiegészítő Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől a 4. § szerint elállnak. Ez nem vonatkozik arra az esetre sem, amikor a Szolgáltatást vagy a felhasználó által megvásárolt kiegészítő szolgáltatásokat a szerződés időtartamán belül az Üzemeltető megváltoztatja, megszünteti vagy ingyenessé teszi.

  a. Az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta átváltható az Üzemeltető egy másik (a Felhasználó által választott) Szolgáltatásában azonos értékű prémiumvalutára. Alternatív lehetőségként kérheti a Felhasználó az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta ellenértékének visszatérítését. Az erre vonatkozó igényt a Felhasználónak a prémiumvalutavásárlástól számított tíz héten belül írott formában kell eljuttatnia a support@upjers.com e-mail címre.

  b. Amennyiben a Felhasználó már prémiumvalutát használt fel egy adott időszakra előre bizonyos kiegészítő Szolgáltatások használatára, és ezen a Szolgáltatások az Üzemeltető számára felróható okból nem kerülnek teljesítésre (pl. a kiegészítő Szolgáltatás megszüntetése, vagy tartós elérhetetlensége illetve a kiegészítő Szolgáltatás ingyenessé válása miatt), akkor az Üzemeltető kompenzáció gyanánt elsősorban más kiegészítő Szolgáltatást kínál fel vagy visszatéríti a Felhasználónak a befizetett összeg (ill. a prémiumvaluta ellenértékének) időarányos részét. Az előbbiek nem érintik a Felhasználó azon jogosultságát, hogy használhatatlan többletszolgáltatások okán a 8. § 4. szakasza szerinti rendkívüli felmondással felmondja a kiegészítő Szolgáltatások használatára szóló szerződést. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

 6. Kiegészítő Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését prémiumvaluta formájábam előre kérni. A prémiumvaluta ellenértékének megfizetése a szerződés megkötésekor, vagyis a prémiumvaluta vásárlási szándékának megerősítésekor azonnal esedékessé válik. Az Üzemeltető különböző fizetési lehetőségek igénybevételét teszi lehetővé. A Felhasználó nem jogosult követelni, hogy az Üzemeltető elérhetővé tegyen vagy fenntartson bizonyos fizetési módozatokat. Az ellenérték lehívására a Felhasználó kívánságának megfelelő módon kerül sor. Nyomatékosan felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az a pénzügyi szolgáltató, amely a választott fizetési módozat függvényében lehívja a Szolgáltatás ellenértékét, a levont összegnek csupán egy részét írja jóvá az Üzemeltető számláján. Egy hatályos elállás esetének kivételével a Felhasználó esetleges visszafizetési vagy megtérítési igénye alapvetően csupán az Üzemeltető által ténylegesen megkapott nettó összegre korlátozódik. A pénzügyi Szolgáltató által visszatartott összeg nem kerül visszafizetésre.

 7. Fizetési késedelem esetén az Üzemeltető jogosult a kiegészítő Szolgáltatások megszüntetésére, és az érintett felhasználói fiók zárolására. Mindez nem érinti a Felhasználó szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

 8. Amennyiben az Üzemeltetőnek a Felhasználónak felróható bármilyen visszafizetési vagy stornózási kötelezettség merül fel, úgy a Felhasználó viseli az Üzemeltető ebből eredő költségeit. Az Üzemeltető ebben az esetben az eredeti ellenszolgáltatáson kívül felmerült költségeit is érvényesítheti.

 9. Az Üzemeltető követeléseivel szemben a Felhasználó kizárólag a nem kifogásolt és jogerősen megállapított ellenköveteléseit számíthatja be. A Felhasználó csak akkor gyakorolhatja visszatartási jogát, ha ellenkövetelése ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származik. A Felhasználó Üzemeltetővel szembeni igényeit nem lehet harmadik személyre átruházni.

§ 4 Elállási tudnivalók ill. prémiumvaluta és többletszolgáltatások

Elállási jog:

A szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási időszak a szerződéskötés időpontját követő 14 nap. Az elállási joggal való éléshez szükséges az Üzemeltető

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com

egyértelmű nyilatkozat útján történő (pl. postai levélben, faxon, e-mailben) tájékoztatása a szerződéstől való elállás szándékáról.

Erre a célra használható a csatolt elállási űrlapminta, melyet előzetesen ki kell tölteni.


Elállási űrlapminta:

(Amennyiben szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot és küldje meg részünkre.)

 • Címzett: upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-mail: agb@upjers.com
 • Ezennel elállok/-unk () az általam/-unk () megkötött, a következő áruk megvásárlásáról ()/ a következő szolgáltatások szállításáról ()
 • Megrendelve ekkor: ()/Megkapva ekkor: ()
 • Fogyasztó(k) neve
 • Fogyasztó(k) címe
 • Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú beküldés esetén)
 • Dátum

(*) Ami nem aktuális, az kihúzandó.

Az elállási periódus megtartásához elegendő az elállási joggal való élés szándékáról szóló nyilatkozat elállási perióduson belül történő beküldése.

Elállási jogkövetkezmények

Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, úgy késedelem nélkül, legkésőbb az Ön elállási szándéknyilatkozatának hozzánk való beérkezési dátumától számított tizennégy napon belül visszatérítünk Önnek minden Öntől hozzánk beérkező fizetési tételt beleértve a szállítási költségeket (azon többletköltségek kivételével, melyek abból adódtak, hogy Ön esetleg a mi általunk kínált, kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot vett igénybe). A visszafizetéskor az eredeti tranzakciókor Ön által használt fizetési eszközt alkalmazzuk, hacsak előzetesen nem egyeztettünk másról Önnel; a visszafizetéssel kapcsolatban Önt díj semmi esetre sem terhelheti.

Elállási tudnivalók vége

Különleges rendelkezések: az elállási jog idő előtti megszűnése

Az elállási jog akár határidőn belül is hatályon kívül helyeződik, ha az upjers megkezdi a szerződés teljesítését, miután Ön nyomatékosan hozzájárult, hogy az upjers a szerződés teljesítéséhez az elállási időszak lejárta előtt hozzákezdjen, ő pedig az Önnek tudtul adta, hogy a szerződés teljesítésének megkezdőséhez való hozzájárulása a szerződéstől való elállás jogának elvesztésével jár

§ 5 Hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogások

 1. Az Üzemeltető biztosítja Felhasználó számára a mindenkori Szolgáltatásokhoz ill. kiegészítő Szolgáltatásokhoz való hozzáférést azok aktuális formájában. A Felhasználó nem követelheti jogszerűen a Szolgáltatások és a kiegészítő Szolgáltatások meghatározott állapotának/funkcióinak fenntartását vagy elérhetővé tételét.

 2. A Felhasználó tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott számítógépes szoftver - más szoftverekhez hasonlóan - soha nem lehet teljesen hibátlan. A Szolgáltatások teljesítését abban az esetben lehet hibásnak tekinteni, ha súlyos és tartós zavarok lépnek fel a játék használatában.

 3. Saját védelmében illetve bizonyítékbiztosítási okoból kifolyólag ajánott, hogy a Felhasználó bármilyen reklamációt írásban vagy e-mailben nyújtson be az Üzemeltetőnek.

 4. A hibás teljesítési igények körében nem lehet érvényesíteni a külső behatásokra (vis maior stb.) visszavezethető és Üzemeltetőnek fel nem róható hibákat, a Felhasználónak felróható kezelési hibákat, illetve azokat a hibákat, amelyek harmadik személy által eszközölt változtatások vagy egyéb manipulációk miatt álltak elő.

 5. Az Üzemeltető - ettől kifejezetten eltérő írásbeli megállapodás hiányában - nem vállal jogi garanciát.

§ 6 Felelősség

 1. Amennyiben az Üzemeltető díjtalanul nyújt egy szolgáltatást, semmilyen körülmények között nem felel másért, mint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

 2. Amennyiben az Üzemeltető díj ellenében nyújt egy szoltáltatást, úgy korlátlanul felel a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

 3. Enyhébb gondatlanság okán az Üzemeltető csak lényegi szerződéses kötelezettségeinek megsértése esetén felel. Lényegi szerződéses kötelezettségek, jogi nyelven úgy nevezett kardinális kötelezettségek, alatt azok a kötelezettségek értendők, melyek először is a szerződésben foglaltak rendeltetésszerű végrehajtását teszik lehetővé, illetve melyek teljesülésében a Felhasználó joggal bízhat. A kártérítési kötelezettség csak az előre látható és szerződéstipikus károk magasságára korlátozódik.

 4. A felelősség kizárása azonban nem vonatkozik az életre, testi épségre illetve az egészségre vonatkozó felelősségre. A fentiek nem érintik az üzemeltető termékfelelősségi törvény, valamint a TVG 44a paragrafusa szerinti felelősségét.

 5. Az előzőekben felsorolt kizárási- illetve korlátozási okok az Üzemeltető alkalmazottaira, munkavállalóira, dolgozóira, képviselőire és teljesítési segédeire is vonatkoznak, különös tekintettel a résztulajdonos, dolgozó, képviselő, szervezet és e szervezet tagjai személyes felelősségére.

 6. Az üzemeltető kifejezetten elhatárolja magát azon honlapok tartalmától, amelyekre az üzemeltető oldalairól közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) mutatnak. Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért. Ezen oldalak tartalmáért az oldalak szolgáltatója tartozik felelősséggel. Az üzemeltető nem ellenőrzi a hivatkozott oldalakon lévő információkat. Az Üzemeltető előtt nem ismertek olyan idegen tartalmak, amelyek a vonatkozó jogszabályokba ütköznének. Megfelelő értesítést követően az Üzemeltető természetesen haladéktalanul eltávolítja ezeket a hivatkozásokat.

 7. A bizonyítás terhének Felhasználó hátrányára való esetleges változása nem érinti az előbbi szabályozásokat.

§ 7 A felhasználó kötelezettségei

 1. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy titokban tartja az egyes Szolgáltatásokhoz való hozzáférési adatait. Ezeket az adatokat nem adhatja tovább harmadik személynek.

 2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az egyes Szolgáltatásokhoz egyszerre csak egy felhasználói fiókot használ. Több felhasználói fiók egy Szolgáltatáson belüli egyidejű használata (az ún. többes felhasználó) nem megengedett.

 3. A Felhasználó nem használhat a Szolgáltatások igénybevételét automatizáló külső szkripteket vagy programokat (ún. bot-okat).

 4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy programhibákat, illetve a szolgáltatás támadási felületeit (ún. bug-ok) nem használja fel a Szolgáltatással kapcsolatos jogosulatlan előnyök megszerzésére. A már megszerzett előnyöket ki kell szolgáltatni, meg kell váltani, de az Üzemeltető vissza is vonhatja azokat. A Felhasználó köteles titokban tartani és az Üzemeltető felé haladéktalanul jelezni a tényleges, valamint a feltételezett bug-okat és támadási felületeket.

 5. Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás keretében nem terjeszt reklámcélú, politikai, sértő, nemi szempontból diszkrimináló, pornográf vagy más módon a jó erkölcsbe ütköző vagy megbotránkoztató képeket, hivatkozásokat, neveket, szavakat vagy egyéb megnyilvánulásokat, különös tekintettel a szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali tartalmakra. A Felhasználó ezen kívül kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nem használ fel jogi oltalom alatt álló fogalmat, neveket vagy képeket. Kétség esetén a Felhasználónak haladéktalanul el kell távolítania az Üzemeltető által kifogásolt tartalmakat, illetve ezeket az Üzemeltető saját maga is eltávolíthatja.

 6. A Felhasználónak teljesítenie kell az Üzemeltető, az Üzemeltető alkalmazottja, a teljesítési- és ügyviteli segédje által adott utasításokat. Különösen igaz ez az adott Szolgáltatáshoz tartozó fórumok adminisztrátorai és moderátorai által adott utasításokra.

 7. Az előzőekben körülírt kötelezettségek vétkes megszegése esetén az üzemeltető azonnal és bármikor megszüntetheti a felhasználó részvételi jogosultságát az adott szolgáltatás illetve valamennyi szolgáltatás tekintetében, ezen túlmenően pedig zárolhatja vagy törölheti a felhasználó adott szolgáltatások tekintetében használt, érintett felhasználói fiókjait. A felhasználói fiók- illetve fiókok törlésekor, vagy zárolásakor még meglévő prémiumvalutáért, illetve a már befizetett kiegészítő Szolgáltatásokért kártérítés vagy pénzbeli megváltás nem jár.

§ 8 Felmondás

 1. A Felhasználó bármikor indoklás és bármiféle határidő nélkül elállhat egy vagy több, illetve az összes Szolgáltatás igénybevételétől.

 2. A Szolgáltatás(ok) megszüntetése esetén az Üzemeltető felmondási idő nélkül bármikor jogosult felmondani egy, több vagy minden Szolgáltatást.

 3. Ha a Felhasználó egy meghatározott futamidővel előre megrendelt kiegészítő Szolgáltatásokat, akkor erre az időtartamra lemond a rendes felmondásra való jogáról.

 4. Nem érinti ez a két fél azon jogát, hogy a Szolgáltatás felhasználási szerződést illetve a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződést azok futamideje alatt nyomós okkal (rendkívüli felmondással) felmondhassa.

 5. Amennyiben az Üzemeltető él a Szolgáltatás felhasználási szerződésének ill. a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződés rendkívüli felmondással való megszüntetésével, akkor a Felhasználó időarányosan visszakapja az általa a megszűnési időponton túlmutató időtartamra, előre befizetett pénzbeli ellenszolgáltatást ill. kárpótlást kap a beváltott prémiumvalutákért (különösen a kiegészítő Szolgáltatások tekintetében). Jelen általános szerződési feltételek eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó nem élhet semmilyen más igénnyel.

 6. Az Üzemeltető azonban nem csak fontos okból mondhatja fel a szerződést abban az esetben, ha

  • a Felhasználó legalább 5 euró értékben fizetési késedelembe esik és tartozását két felszólítást követően sem fizeti meg,
  • a Felhasználó vétkesen megszegi a szolgáltatás szabályait, és szabályszegő magatartását még felszólításra sem hagyja abba; nem kötelező azonban az előzetes felszólítás akkor, ha az Üzemeltetőtől nem elvárható a szerződéses viszony további fenntartása, például különleges súlyú szerződésszegések esetén (játékosonként több felhasználói fiók, büntetőjogi cselekmények, ...),
  • a Felhasználó négy héten keresztül, ill. felszólításra sem használta a fiókját.
 7. Ha a Szolgáltatás platformján nincs felmondási funkció, a felmondást írásos formában (e-mailben) szükséges megtenni. Egy esetleges rendkívüli felmondás kizárólag megfelelő indokolással érvényes.

 8. Műszaki okokból kifolyólag a felhasználói adatok és felhasználói fiókok végérvényes törlésére csupán néhány napos késéssel kerül sor.

 9. Az Üzemeltető fontos okból történő, jogszerű felmondása esetén Felhasználó nem jogosult sem kártérítésre, sem pedig kárpótlásra a felmondással érintett Szolgáltatások ill. kiegészítő Szolgáltatások tekintetében.

§ 9 Írásos forma

Jelen általános felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármilyen mellékmegállapodás valamint a felhasználási feltételek változtatása, kiegészítése és megszüntetése kizárólag írásos formában érvényes. Ez az írásbeliség követelményétől való eltérésre is vonatkozik. Ez nem érinti az egyedi vagy külön szerződéses megállapodásokat.

§ 10 Jogok átruházása

A Felhasználó által a Szolgáltatások keretein belül beállított tartalmakhoz való jog a mindenkori Felhasználónál marad. A beállítással a Felhasználó egyben felruházza az Üzemeltetőt a tartalmak egyszerű, térítésmentes és mindenkor visszavonható használati jogával, különös tekintettel a nyilvános elérhetővé tétel jogára.

§ 11 Érvényességi záradék, vegyes rendelkezések

 1. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezése hatálytalan lenne, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályát.

 2. A felhasználási feltételek, valamint jelen felhasználási feltételek alapján megkötött szerződések tekintetében a Német Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni. A feltételek alkalmazása tekintetében nem lehet alkalmazni az ingó dolgok adásvételére vonatkozó ENSZ vételi jogot, valamint a német nemzetközi magánjog kollíziós rendelkezéseit.

 3. Amennyiben a szerződés megkötését követően a felhasználó a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívülre helyezi lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, akkor a bíróság illetékességét az üzemeltető székhelye határozza meg. Ez abban az esetben is igaz, ha a kereset benyújtásakor nem ismert a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.

 4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a felhasználási feltételeket a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor megváltoztathassa vagy kiegészítse abban az esetben, ha ez szükségesnek látszik (pl. a jogi és törvényi előírásoknak való megfeleltetés, az Üzemeltető szolgáltatási spektrumának megváltoztatása miatt szükséges stb.), és rosszhiszeműen nem hozza hátrányos helyzetbe a felhasználót. A felhasználási feltételek megváltoztatását az Üzemeltető megfelelő módon tudatja a Felhasználóval. Az értesítésre vagy a Szolgáltatás keretein belül vagy a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben kerülhet sor. A következő bejelenkezés alkalmával a Felhasználó minden esetben tájékoztatást kap a változásról.

 5. A Felhasználó az értesítés és a tudomásulvételi lehetőség kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül élhet a felhasználási feltételek megváltoztatásával szembeni ellentmondási jogával. Bizonyítási okokból kifolyólag az ellenmondást erősen ajánlott írásben ill. e-mailben megküldeni az Üzemeltető számára.

 6. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatás kézhezvételétől és a nyugtázási lehetőségről való tudomászerzésétől számított egy (1) hónapos határidőn belül nem nyilatkozik az Üzemeltető felé a megváltozott felhasználási feltételekről, vagy a továbbiakban is használja a Szolgáltatást, akkor vele szemben hatályossá válnak a megváltozott illetve kiegészített felhasználási feltételek. A Felhasználó határidőn belül elküldött felmondása esetén egy hónapos felmondási idővel mindkét fél felmondhatja a szerződést, feltéve, hogy nem áll fenn a 8. § szerinti - határidő nélkül alkalmazható - felmondási jog. A szerződés megszűnéséig az eredeti szerződési feltételeket kell alkalmazni.

 7. A szerződés megszűnését követő időszak tekintetében már előzetesen teljesített ellenszolgáltatások időarányos része visszatérítésre kerül a Felhasználó számára. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

 8. A változtatásról szóló értesítésben az Üzemeltető nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét az ellentmondás és a felmondás lehetőségére, a betartandó határidőkre és a jogkövetkezményekre, különös tekintettel az elmaradt ellentmondás jogkövetkezményeire.

 9. Javasolt, hogy a Felhasználó folyamatosan tájékozódjon a felhasználási feltételekről, valamint az adott szolgáltatás aktuális szolgáltatásleírásásáról és felhasználási útmutatójáról.

Állapot: 2014. június

upjers GmbH
Ügyvezető: Klaus Schmitt
Cím: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-mail: agb@upjers.com (nem támogatás)
Tel.: +49 (0)951/5109080 (nem támogatás)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nem támogatás)

Cégbíróság: Amtsgericht Bamberg
Cégjegyzéksz.: HRB 5558

Adószám: DE275673923