ÁSZF és Fogyasztói Információk, Elállási Tájékoztatás

Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Hatály, a szerződés létrejötte

(1) Az alábbi általános felhasználási feltételek határozzák meg az upjers GmbH, 96052 Bamberg Hafenstraße 13, Germany (továbbiakban Üzemeltető), valamint a szolgáltató elektronikus szórakoztató ajánlatainak (továbbiakban Szolgáltatások) igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő felhasználási jogviszony tartalmát. A Felhasználó saját szerződési feltételei csak akkor képezhetik a szerződéses jogviszony részét, ha ahhoz az Üzemeltető kifejezetten és írásos formában hozzájárul. A játékportálra vagy egy Szolgáltatásra történő regisztrációjával (vagyis hozzáférési jogosultság létrehozására irányuló kérelem elküldésével (felhasználói fiók kialakítása) és az erre a célra kialakított felületen történő bejelentkezével a felhasználó elfogadja a Szolgáltatások felhasználási feltételeit. A regisztráció során a Felhasználónak nyilatkoznia kell a felhasználási feltételek elfogadásá ról. A felhasználási feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltatások bármilyen használatára, az Üzemeltető esetleges későbbi szerződéseire, ajánlataira, teljesítéseire és szállításaira.

(2) A felhasználási feltételeket az Üzemeltető közzéteszi a játékportálon illetve a Szolgáltatások keretein belül. A felhasználási feltételeket el lehet menteni háttértárolóra, tartós adathordozóra, illetve kinyomtatása is engedélyezett. A Felhasználó kérelmére azonban közvetlenül is elküldjük számára ezeket a felhasználási feltételeket.

(3) A felhasználási feltételeken túl, azt mintegy kiegészítve hatályosak a mindenkori Szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett szabályzatok és játékismertetők.

(4) A Szolgáltatásokat kizárólag BGB [német Ptk.] 13 § szerinti fogyasztók vehetik igénybe. A Szolgáltatásokat tilos anyagi haszonszerzésre, vagy más jellegű üzleti célra hasznosítani. Felhasználásra a regisztáció pillanatában 18. életévüket kitöltött személyek jogosultak. Kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával jogosultak igénybe venni a Szolgáltatásokat.

(5) A regisztrációval a Felhasználó nyomatékos nyilatkozatot tesz nagykorúságáról és cselekvőképességéről ill. - kiskorúak esetében - a törvényes képviselő beleegyezésének meglétéről.

(6) A felhasználói jogviszony akkor jön létre, amikor a Felhasználó regisztrálja magát a játékportálra vagy egy adott Szolgáltatásra, az Üzemeltető pedig elfogadja a regisztrációt a hozzáférési jogosultság létrehozásával (felhasználói fiók). A jogviszony akkor szűnik meg, ha a Felhasználó felmondja a Szolgáltatás igénybevételét, pl. törli a felhasználói fiókot, vagy ha az Üzemeltető felmondja a Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási jogviszonyt, ill. zárolja, törli a fiókot.

(7) A regisztrációs űrlap beküldésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesz a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó szerződés megkötésére ( lásd még „Szolgáltatási fiók létrehozására irányuló kérelem”. Ehhez a regisztrációs lap megfelelő adatmezőit kell teljeskörűen és helyesen kitölteni.

(8) A jelen általános szerződési feltételekben megnevezett, az Üzemeltető és a Felhasználó közti szerződések alapvetően a Felhasználó szolgáltatáshasználati szerződéskötésre vagy többletteljesítések használatára vonatkozó szerződéskötésre irányuló kérelmének Üzemeltető általi elfogadásával jönnek létre. Az elfogadásra sor kerülhet az Üzemeltető kifejezett nyilatkozatával vagy az Üzemeltető első teljesítésével. A szolgáltatási fiók létrehozására ill. kiegészítő Szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem beérkezését követően az Üzemeltető elektronikus úton, a felhasználó által megadott e-mail címre küldött levél segítségével haladéktalanul visszaigazolja a kérelem megérkezését. A beérkezés visszaigazolása nem jelenti a felhasználási kérelem jogilag kötelező elfogadását. A beérkezés visszaigazolásával egyidejűleg azonban elfogadó nyilatkozat is küldhető.

§ 2 A Szolgáltatás terjedelme

(1) Az Üzemeltető alapvetően azt teszi lehetővé a Felhasználó részére, hogy a Felhasználó igénybe vehesse az Üzemeltető által interneten rendelkezésre bocsátott mindenkori Szolgáltatásokat. A Felhasználónak kell biztosítania a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket.

(2) A Felhasználó nem rendelkezik alanyi jogosultsággal az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Az Üzemeltető mindenképpen fenntartja a jogot, hogy az egyes Szolgáltatásaira történő regisztrációt minden külön indokolás nélkül visszautasíthassa vagy korlátozhassa.

(3) Az Üzemeltető nem szavatolja azt, hogy Szolgáltatásai megfelelnek a Felhasználó igényeinek. Az Üzemeltető kiváltképp nem szavatolja azt, hogy az általa nyújtott Szolgáltatások illeszkednek a Felhasználó céljaihoz.

(4) Felhívjuk Felhasználó figyelmét arra, hogy Üzemeltető nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli és teljeskörű rendelkezésre állását Felhasználói számára. Az Üzemeltető azonban garantálja, hogy a játékok éves átlagban 92%-ban (kilencvenkét százalékban) elérhetőek a Felhasználók számára. Ebbe azonban nem tartoznak bele azok az időtartamok, amikor az Üzemeltető hatáskörén kívül álló műszaki vagy más jellegű okok miatt (vis maior, harmadik személy hibája stb.) nem lehet elérni a szervereket az interneten keresztül, ill. nem tartoznak bele a rutinszerű karbantartások időtartamai sem. A hálózat-biztonság és integritás fenntartása, különösen pedig a hálózat, az alkalmazott szoftverek vagy a tárolt adatok hibáinak elkerülése érdekében az üzemeltető korlátozhatja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

(5) Az Üzemeltető folyamatosan fejleszti, adaptálja és változtatja szolgáltatását. Éppen ezért az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja Szolgáltatása tartalmi, vizuális, műszaki illetve egyéb kritériumok szerinti megjelenési formáját. A Felhasználó nem formálhat jogot meghatározott műszaki keretfeltételek vagy adottságok Üzemeltető általi teljesítésére. A Felhasználó csupán a mindenkori Szolgáltatás aktuális tartalmának használatára szerez jogosultságot.

A Felhasználó nem tarthat jogot a Szolgáltatások szerződéskötéskori változatának Üzemeltető általi fenntartására.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármikor, külön indokolás nélkül megszüntethesse a Szolgáltatást. A Felhasználó ebben az esetben a 3. § 5 a) bekezése értelmében követelheti a már teljesített díjbefizetések (pl. prémiumvaluta) jóváírását az Üzemeltető más Szolgáltatásában, vagy már befizetett díj Üzemeltető általi visszatérítését. A Felhasználó a Szolgáltatás megszüntetése miatt nem élhet semmilyen más igénnyel.

(6) Az Üzemeltető, az Üzemeltető dolgozója, valamint teljesítési- és ügyviteli segédei által a Szolgáltatás működésével kapcsolatban adott útmutatások, jótanácsok és tippek jogilag nem kötelező erejűek. A Felhasználó nem jogosult kártalanításra azokért a hátrányokért, amelyek ezek által érték őt.

(7) Ha a szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatás-leírás eltérően nem rendelkezik, az Üzemeltető által biztosított Szolgáltatások térítésmentesek. Ezek a rendelkezések nem érintik a 3. § rendelkezéseit.

§ 3 Prémiumvaluta, kiegészítő szolgáltatások, fizetési feltételek

(1) Az Üzemeltető adott esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra vonatkozóan, hogy egyes Szolgálatásoknál úgy nevezett prémiumvalutát (érméket, gyémántokat, szeneket, drágaköveket, színforgácsokat, stb.) vásárolhassanak térítés ellenében. Az Üzemeltető az adott Szolgáltatás mindenkori honlapján teszi közzé a prémiumvaluta ellenértékét. A vásárlással egy külön, a Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől független szerződés (szerződés a kiegészítő Szolgáltatások igénybe vételéről) jön létre. Ez a szerződéskötés egy különálló és világos ismertetéssel ellátott megrendelési folyamat keretein belül jön létre. A megrendelési folyamat a „Vásárlás“ kapcsolófelület működtetésével zárul. A kapcsolófelület működtetésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tesz, mely kötelezi őt a szerződéskötéssel járó mindenkori térítés megfizetésére.

(2) A prémiumvaluta segítségével a Felhasználó az alapvető felhasználói jogosultságon felül kiegészítő jellegű többletszolgáltatásokra tehet szert. Az egyes többletszolgáltatások megrendelése nem önálló szerződés, hanem pusztán a Felhasználó egyoldalú teljesítési rendelkezési joga a 3. § 1. szakasza alatt megnevezett szerződés keretein belül. A vásárolt többletszolgáltatások pontos leírása, valamint az ellenértékként beváltandó prémiumvaluta mennyisége elkülönítetten jelenik meg a Szolgáltatás honlapján, és Szolgáltatásonként különbözhet. A prémiumvaluta kizárólag ahhoz a Szolgáltatáshoz használható fel, amelyhez kiváltották, átruházása alapvetően kizárt. A prémiumvalutát beszerzésétől kezdve 12 hónapon belül lehet felhasználni.

(3) A kiegészítő szolgáltatások tekintetében az általános felhasználási feltételeken túlmenő különös feltételként az adott Szolgáltatás leírása is irányadó. Az Üzemeltető fenntartaja magának a jogot arra, hogy megváltoztathassa a kiegészítő szolgáltatások fajtáját, terjedelmét és tartalmát.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése és adaptálása keretében fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy megváltoztathassa és megszüntethesse és/vagy térítésmentesen a Szolgáltatásaiba integrálhassa az egyes kiegészítő szolgáltatásokat.

(4) Prémiumvalutát vásárolni nem kötelezői. A kiegészítő szolgáltatások egyszeri vagy időben korlátozott Szolgáltatások lehetnek. Az időben korlátozott kiegészítő szolgáltatások az előre megállapított időtartam elteltével megszűnnek, ezt követően pedig újra elő lehet rájuk fizetni akkor, ha még mindig szerepelnek az Üzemeltető kínálatában.

(5) A már megvásárolt, és kiegészítő szolgáltatok megszerzésére felhasznált prémiumvaluta pénzbeli egyenértékének visszatérítésére alapvetően nincs lehetőség. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kiegészítő Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől a 4. § szerint elállnak. Ez nem vonatkozik arra az esetre sem, amikor a Szolgáltatást vagy a felhasználó által megvásárolt kiegészítő szolgáltatásokat a szerződés időtartamán belül az Üzemeltető megváltoztatja, megszünteti vagy ingyenessé teszi.

(a) Az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta átváltható az Üzemeltető egy másik (a Felhasználó által választott) Szolgáltatásában azonos értékű prémiumvalutára. Alternatív lehetőségként kérheti a Felhasználó az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta ellenértékének visszatérítését. Az erre vonatkozó igényt a Felhasználónak a prémiumvalutavásárlástól számított tíz héten belül írott formában kell eljuttatnia a support@upjers.com e-mail címre.

(b) Amennyiben a Felhasználó már prémiumvalutát használt fel egy adott időszakra előre bizonyos kiegészítő Szolgáltatások használatára, és ezen a Szolgáltatások az Üzemeltető számára felróható okból nem kerülnek teljesítésre (pl. a kiegészítő Szolgáltatás megszüntetése, vagy tartós elérhetetlensége illetve a kiegészítő Szolgáltatás ingyenessé válása miatt), akkor az Üzemeltető kompenzáció gyanánt elsősorban más kiegészítő Szolgáltatást kínál fel vagy visszatéríti a Felhasználónak a befizetett összeg (ill. a prémiumvaluta ellenértékének) időarányos részét. Az előbbiek nem érintik a Felhasználó azon jogosultságát, hogy használhatatlan többletszolgáltatások okán a 8. § 4. szakasza szerinti rendkívüli felmondással felmondja a kiegészítő Szolgáltatások használatára szóló szerződést. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

(6) Kiegészítő Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését prémiumvaluta formájábam előre kérni. A prémiumvaluta ellenértékének megfizetése a szerződés megkötésekor, vagyis a prémiumvaluta vásárlási szándékának megerősítésekor azonnal esedékessé válik. Az Üzemeltető különböző fizetési lehetőségek igénybevételét teszi lehetővé. A Felhasználó nem jogosult követelni, hogy az Üzemeltető elérhetővé tegyen vagy fenntartson bizonyos fizetési módozatokat. Az ellenérték lehívására a Felhasználó kívánságának megfelelő módon kerül sor. Nyomatékosan felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az a pénzügyi szolgáltató, amely a választott fizetési módozat függvényében lehívja a Szolgáltatás ellenértékét, a levont összegnek csupán egy részét írja jóvá az Üzemeltető számláján. Egy hatályos elállás esetének kivételével a Felhasználó esetleges visszafizetési vagy megtérítési igénye alapvetően csupán az Üzemeltető által ténylegesen megkapott nettó összegre korlátozódik. A pénzügyi Szolgáltató által visszatartott összeg nem kerül visszafizetésre.

(7) Fizetési késedelem esetén az Üzemeltető jogosult a kiegészítő Szolgáltatások megszüntetésére, és az érintett felhasználói fiók zárolására. Mindez nem érinti a Felhasználó szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

(8) Amennyiben az Üzemeltetőnek a Felhasználónak felróható bármilyen visszafizetési vagy stornózási kötelezettség merül fel, úgy a Felhasználó viseli az Üzemeltető ebből eredő költségeit. Az Üzemeltető ebben az esetben az eredeti ellenszolgáltatáson kívül felmerült költségeit is érvényesítheti.

(9) Az Üzemeltető követeléseivel szemben a Felhasználó kizárólag a nem kifogásolt és jogerősen megállapított ellenköveteléseit számíthatja be. A Felhasználó csak akkor gyakorolhatja visszatartási jogát, ha ellenkövetelése ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származik. A Felhasználó Üzemeltetővel szembeni igényeit nem lehet harmadik személyre átruházni.

§ 4 Elállási tudnivalók ill. prémiumvaluta és többletszolgáltatások

Elállási jog:


A szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási időszak a szerződéskötés időpontját követő 14 nap. Az elállási joggal való éléshez szükséges az Üzemeltető

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com


egyértelmű nyilatkozat útján történő (pl. postai levélben, faxon, e-mailben) tájékoztatása a szerződéstől való elállás szándékáról.

Erre a célra használható a csatolt elállási űrlapminta, melyet előzetesen ki kell tölteni.

Elállási űrlapminta:


(Amennyiben szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot és küldje meg részünkre.)
- Címzett: upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-mail: agb@upjers.com
- Ezennel elállok/-unk (*) az általam/-unk (*) megkötött, a következő áruk megvásárlásáról (*)/ a következő szolgáltatások szállításáról (*)
- Megrendelve ekkor: (*)/Megkapva ekkor: (*)
- Fogyasztó(k) neve
- Fogyasztó(k) címe
- Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú beküldés esetén)
- Dátum

_________
(*) Ami nem aktuális, az kihúzandó.


Az elállási periódus megtartásához elegendő az elállási joggal való élés szándékáról szóló nyilatkozat elállási perióduson belül történő beküldése.

Elállási jogkövetkezmények


Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, úgy késedelem nélkül, legkésőbb az Ön elállási szándéknyilatkozatának hozzánk való beérkezési dátumától számított tizennégy napon belül visszatérítünk Önnek minden Öntől hozzánk beérkező fizetési tételt beleértve a szállítási költségeket (azon többletköltségek kivételével, melyek abból adódtak, hogy Ön esetleg a mi általunk kínált, kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot vett igénybe). A visszafizetéskor az eredeti tranzakciókor Ön által használt fizetési eszközt alkalmazzuk, hacsak előzetesen nem egyeztettünk másról Önnel; a visszafizetéssel kapcsolatban Önt díj semmi esetre sem terhelheti.Elállási tudnivalók vége
Különleges rendelkezések: az elállási jog idő előtti megszűnése

Az elállási jog akár határidőn belül is hatályon kívül helyeződik, ha az Upjers megkezdi a szerződés teljesítését, miután Ön nyomatékosan hozzájárult, hogy az Upjers a szerződés teljesítéséhez az elállási időszak lejárta előtt hozzákezdjen, ő pedig az Önnek tudtul adta, hogy a szerződés teljesítésének megkezdőséhez való hozzájárulása a szerződéstől való elállás jogának elvesztésével jár

§ 5 Hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogások

(1) Az Üzemeltető biztosítja Felhasználó számára a mindenkori Szolgáltatásokhoz ill. kiegészítő Szolgáltatásokhoz való hozzáférést azok aktuális formájában. A Felhasználó nem követelheti jogszerűen a Szolgáltatások és a kiegészítő Szolgáltatások meghatározott állapotának/funkcióinak fenntartását vagy elérhetővé tételét.

(2) A Felhasználó tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott számítógépes szoftver - más szoftverekhez hasonlóan - soha nem lehet teljesen hibátlan. A Szolgáltatások teljesítését abban az esetben lehet hibásnak tekinteni, ha súlyos és tartós zavarok lépnek fel a játék használatában.

(3) Saját védelmében illetve bizonyítékbiztosítási okoból kifolyólag ajánott, hogy a Felhasználó bármilyen reklamációt írásban vagy e-mailben nyújtson be az Üzemeltetőnek.

(4) A hibás teljesítési igények körében nem lehet érvényesíteni a külső behatásokra (vis maior stb.) visszavezethető és Üzemeltetőnek fel nem róható hibákat, a Felhasználónak felróható kezelési hibákat, illetve azokat a hibákat, amelyek harmadik személy által eszközölt változtatások vagy egyéb manipulációk miatt álltak elő.

(5) Az Üzemeltető - ettől kifejezetten eltérő írásbeli megállapodás hiányában - nem vállal jogi garanciát.§ 6 Felelősség

(1) Amennyiben az Üzemeltető díjtalanul nyújt egy szolgáltatást, semmilyen körülmények között nem felel másért, mint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

(2) Amennyiben az Üzemeltető díj ellenében nyújt egy szoltáltatást, úgy korlátlanul felel a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

(3) Enyhébb gondatlanság okán az Üzemeltető csak lényegi szerződéses kötelezettségeinek megsértése esetén felel. Lényegi szerződéses kötelezettségek, jogi nyelven úgy nevezett kardinális kötelezettségek, alatt azok a kötelezettségek értendők, melyek először is a szerződésben foglaltak rendeltetésszerű végrehajtását teszik lehetővé, illetve melyek teljesülésében a Felhasználó joggal bízhat. A kártérítési kötelezettség csak az előre látható és szerződéstipikus károk magasságára korlátozódik.

(4) A felelősség kizárása azonban nem vonatkozik az életre, testi épségre illetve az egészségre vonatkozó felelősségre. A fentiek nem érintik az üzemeltető termékfelelősségi törvény, valamint a TVG 44a paragrafusa szerinti felelősségét.

(5) Az előzőekben felsorolt kizárási- illetve korlátozási okok az Üzemeltető alkalmazottaira, munkavállalóira, dolgozóira, képviselőire és teljesítési segédeire is vonatkoznak, különös tekintettel a résztulajdonos, dolgozó, képviselő, szervezet és e szervezet tagjai személyes felelősségére.

(6) Az üzemeltető kifejezetten elhatárolja magát azon honlapok tartalmától, amelyekre az üzemeltető oldalairól közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) mutatnak. Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért. Ezen oldalak tartalmáért az oldalak szolgáltatója tartozik felelősséggel. Az üzemeltető nem ellenőrzi a hivatkozott oldalakon lévő információkat. Az Üzemeltető előtt nem ismertek olyan idegen tartalmak, amelyek a vonatkozó jogszabályokba ütköznének. Megfelelő értesítést követően az Üzemeltető természetesen haladéktalanul eltávolítja ezeket a hivatkozásokat.

(7) A bizonyítás terhének Felhasználó hátrányára való esetleges változása nem érinti az előbbi szabályozásokat.

§ 7 A felhasználó kötelezettségei

(1) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy titokban tartja az egyes Szolgáltatásokhoz való hozzáférési adatait. Ezeket az adatokat nem adhatja tovább harmadik személynek.

(2) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az egyes Szolgáltatásokhoz egyszerre csak egy felhasználói fiókot használ. Több felhasználói fiók egy Szolgáltatáson belüli egyidejű használata (az ún. többes felhasználó) nem megengedett.

(3) A Felhasználó nem használhat a Szolgáltatások igénybevételét automatizáló külső szkripteket vagy programokat (ún. bot-okat).

(4) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy programhibákat, illetve a szolgáltatás támadási felületeit (ún. bug-ok) nem használja fel a Szolgáltatással kapcsolatos jogosulatlan előnyök megszerzésére. A már megszerzett előnyöket ki kell szolgáltatni, meg kell váltani, de az Üzemeltető vissza is vonhatja azokat. A Felhasználó köteles titokban tartani és az Üzemeltető felé haladéktalanul jelezni a tényleges, valamint a feltételezett bug-okat és támadási felületeket.

(5) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás keretében nem terjeszt reklámcélú, politikai, sértő, nemi szempontból diszkrimináló, pornográf vagy más módon a jó erkölcsbe ütköző vagy megbotránkoztató képeket, hivatkozásokat, neveket, szavakat vagy egyéb megnyilvánulásokat, különös tekintettel a szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali tartalmakra. A Felhasználó ezen kívül kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nem használ fel jogi oltalom alatt álló fogalmat, neveket vagy képeket. Kétség esetén a Felhasználónak haladéktalanul el kell távolítania az Üzemeltető által kifogásolt tartalmakat, illetve ezeket az Üzemeltető saját maga is eltávolíthatja.

(6) A Felhasználónak teljesítenie kell az Üzemeltető, az Üzemeltető alkalmazottja, a teljesítési- és ügyviteli segédje által adott utasításokat. Különösen igaz ez az adott Szolgáltatáshoz tartozó fórumok adminisztrátorai és moderátorai által adott utasításokra.

(7) Az előzőekben körülírt kötelezettségek vétkes megszegése esetén az üzemeltető azonnal és bármikor megszüntetheti a felhasználó részvételi jogosultságát az adott szolgáltatás illetve valamennyi szolgáltatás tekintetében, ezen túlmenően pedig zárolhatja vagy törölheti a felhasználó adott szolgáltatások tekintetében használt, érintett felhasználói fiókjait. A felhasználói fiók- illetve fiókok törlésekor, vagy zárolásakor még meglévő prémiumvalutáért, illetve a már befizetett kiegészítő Szolgáltatásokért kártérítés vagy pénzbeli megváltás nem jár.

§ 8 Felmondás

(1) A Felhasználó bármikor indoklás és bármiféle határidő nélkül elállhat egy vagy több, illetve az összes Szolgáltatás igénybevételétől.

(2) A Szolgáltatás(ok) megszüntetése esetén az Üzemeltető felmondási idő nélkül bármikor jogosult felmondani egy, több vagy minden Szolgáltatást.

(3) Ha a Felhasználó egy meghatározott futamidővel előre megrendelt kiegészítő Szolgáltatásokat, akkor erre az időtartamra lemond a rendes felmondásra való jogáról.

(4) Nem érinti ez a két fél azon jogát, hogy a Szolgáltatás felhasználási szerződést illetve a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződést azok futamideje alatt nyomós okkal (rendkívüli felmondással) felmondhassa.

(5) Amennyiben az Üzemeltető él a Szolgáltatás felhasználási szerződésének ill. a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződés rendkívüli felmondással való megszüntetésével, akkor a Felhasználó időarányosan visszakapja az általa a megszűnési időponton túlmutató időtartamra, előre befizetett pénzbeli ellenszolgáltatást ill. kárpótlást kap a beváltott prémiumvalutákért (különösen a kiegészítő Szolgáltatások tekintetében). Jelen általános szerződési feltételek eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó nem élhet semmilyen más igénnyel.

(6) Az Üzemeltető azonban nem csak fontos okból mondhatja fel a szerződést abban az esetben, ha
- a Felhasználó legalább 5 euró értékben fizetési késedelembe esik és tartozását két felszólítást követően sem fizeti meg,
- a Felhasználó vétkesen megszegi a szolgáltatás szabályait, és szabályszegő magatartását még felszólításra sem hagyja abba; nem kötelező azonban az előzetes felszólítás akkor, ha az Üzemeltetőtől nem elvárható a szerződéses viszony további fenntartása, például különleges súlyú szerződésszegések esetén (játékosonként több felhasználói fiók, büntetőjogi cselekmények, ...),
- a Felhasználó négy héten keresztül, ill. felszólításra sem használta a fiókját.

(7) Ha a Szolgáltatás platformján nincs felmondási funkció, a felmondást írásos formában (e-mailben) szükséges megtenni. Egy esetleges rendkívüli felmondás kizárólag megfelelő indokolással érvényes.

(8) Műszaki okokból kifolyólag a felhasználói adatok és felhasználói fiókok végérvényes törlésére csupán néhány napos késéssel kerül sor.

(9) Az Üzemeltető fontos okból történő, jogszerű felmondása esetén Felhasználó nem jogosult sem kártérítésre, sem pedig kárpótlásra a felmondással érintett Szolgáltatások ill. kiegészítő Szolgáltatások tekintetében.

§ 9 Írásos forma

Jelen általános felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármilyen mellékmegállapodás valamint a felhasználási feltételek változtatása, kiegészítése és megszüntetése kizárólag írásos formában érvényes. Ez az írásbeliség követelményétől való eltérésre is vonatkozik. Ez nem érinti az egyedi vagy külön szerződéses megállapodásokat.

§ 10 Jogok átruházása

A Felhasználó által a Szolgáltatások keretein belül beállított tartalmakhoz való jog a mindenkori Felhasználónál marad. A beállítással a Felhasználó egyben felruházza az Üzemeltetőt a tartalmak egyszerű, térítésmentes és mindenkor visszavonható használati jogával, különös tekintettel a nyilvános elérhetővé tétel jogára.

§ 11 Érvényességi záradék, vegyes rendelkezések

(1) Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezése hatálytalan lenne, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályát.

(2) A felhasználási feltételek, valamint jelen felhasználási feltételek alapján megkötött szerződések tekintetében a Német Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni. A feltételek alkalmazása tekintetében nem lehet alkalmazni az ingó dolgok adásvételére vonatkozó ENSZ vételi jogot, valamint a német nemzetközi magánjog kollíziós rendelkezéseit.

(3) Amennyiben a szerződés megkötését követően a felhasználó a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívülre helyezi lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, akkor a bíróság illetékességét az üzemeltető székhelye határozza meg. Ez abban az esetben is igaz, ha a kereset benyújtásakor nem ismert a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.

(4) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a felhasználási feltételeket a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor megváltoztathassa vagy kiegészítse abban az esetben, ha ez szükségesnek látszik (pl. a jogi és törvényi előírásoknak való megfeleltetés, az Üzemeltető szolgáltatási spektrumának megváltoztatása miatt szükséges stb.), és rosszhiszeműen nem hozza hátrányos helyzetbe a felhasználót. A felhasználási feltételek megváltoztatását az Üzemeltető megfelelő módon tudatja a Felhasználóval. Az értesítésre vagy a Szolgáltatás keretein belül vagy a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben kerülhet sor. A következő bejelenkezés alkalmával a Felhasználó minden esetben tájékoztatást kap a változásról.

(5) A Felhasználó az értesítés és a tudomásulvételi lehetőség kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül élhet a felhasználási feltételek megváltoztatásával szembeni ellentmondási jogával. Bizonyítási okokból kifolyólag az ellenmondást erősen ajánlott írásben ill. e-mailben megküldeni az Üzemeltető számára.

(6) Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatás kézhezvételétől és a nyugtázási lehetőségről való tudomászerzésétől számított egy (1) hónapos határidőn belül nem nyilatkozik az Üzemeltető felé a megváltozott felhasználási feltételekről, vagy a továbbiakban is használja a Szolgáltatást, akkor vele szemben hatályossá válnak a megváltozott illetve kiegészített felhasználási feltételek. A Felhasználó határidőn belül elküldött felmondása esetén egy hónapos felmondási idővel mindkét fél felmondhatja a szerződést, feltéve, hogy nem áll fenn a 8. § szerinti - határidő nélkül alkalmazható - felmondási jog. A szerződés megszűnéséig az eredeti szerződési feltételeket kell alkalmazni.

(7) A szerződés megszűnését követő időszak tekintetében már előzetesen teljesített ellenszolgáltatások időarányos része visszatérítésre kerül a Felhasználó számára. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

(8) A változtatásról szóló értesítésben az Üzemeltető nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét az ellentmondás és a felmondás lehetőségére, a betartandó határidőkre és a jogkövetkezményekre, különös tekintettel az elmaradt ellentmondás jogkövetkezményeire.

(9) Javasolt, hogy a Felhasználó folyamatosan tájékozódjon a felhasználási feltételekről, valamint az adott szolgáltatás aktuális szolgáltatásleírásásáról és felhasználási útmutatójáról.Állapot: 2014. június


upjers GmbH
Ügyvezető: Klaus Schmitt
Cím: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-mail: agb@upjers.com (nem támogatás)
Tel.: +49 (0)951/5109080 (nem támogatás)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nem támogatás)

Cégbíróság: Amtsgericht Bamberg
Cégjegyzéksz.: HRB 5558

Adószám: DE275673923

Datenschutzerklärung

Data Protection Declaration

We, the upjers GmbH (Ltd.) seated in Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Deutschland, run the website www.upjers.com and gather data from our visitors, as far as it is necessary. In the following data protection declaration you will learn what we are doing with your data, so called personal data, and why we do this. Furthermore, we explain to you, how we protect your data, when data will be deleted and which rights you have thanks to the data protection.

In advance: We adhere to the data protection laws and protect your sphere of personal privacy in the best way possible. But we also want to be completely honest: the internet lives from data exchange and still displays many security leaks. Even when your data is encrypted while you are visiting our website, there is always a remaining risk, at the latest with the exchange of foreign websites. If you visit a different website, for example, via a link on our website, please consider that this data protection declaration at hand will not be valid for the foreign website.

Content:

 1. Person in Charge – to Whom can I Turn to?
 2. Data Protection Officer
 3. What Rights do I have?
 4. Deletion of Data and Storage Period of Data
 5. How Is your Personal Data Protected?
 6. Visit of the Website
 7. Requests to our Customer Support
 8. Downloading of Apps
 9. Registration
 10. Usage of built-in Games
 11. Social Sign-In & Social Log In
 12. Communication in the Games
 13. Payment Handling
 14. Newsletter
 15. Cookies
 16. Youtube
 17. Googe Analytics
 18. Promotional Videos
 19. Criteo
 20. Social Plug-Ins
 21. Enforcement, Exercition and Defence of Legal Claims
 22. Personal Data of Children
 23. Change of Data Protection Declaration

1. Person in Charge – to Whom can I Turn to?

Responsible for this website is:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: mail@upjers.com


Kunden-Support:
Support-Formular: https://support.upjers.com/en/start
Email: support@upjers.com

2. Data Protection Officer

Via the contact data you can also contact our data protection officer. If you have specific questions regarding your data, their deletion, or your rights, there is a direct contact possibility for data protection via the email datenschutzbeauftragter@upjers.com. If you want to raise a request, the notation “data protection” is sufficient.

3. What Rights do I have?

You can contact us whenever you have questions regarding your data protection rights or want to  claim one of your following rights:

4. Deletion of Data and Storage Period of Data

As long as not stated differently, we delete your data as soon as we do not need it any more. A blocking or deletion of your data also occurs when a storage limit, which is required by law, is ending unless there is a further need to save the data for a contract closing or a contractual performance. Certain data might have to be saved longer due to legal reasons. Of course, you can always obtain information about the saved data.

5. How Is your Personal Data Protected?

We will take all useful and suitable measures to protect the personal data saved by us from abuse, loss or unauthorized access. Therefore, we have taken several technical and organisational measures. This includes measures how to deal with every alleged data corruption possible.

If you have the suspicion that your personal data have been abused or have been lost, or that an unauthorized access has taken place, please let us know this as quickly as possible and turn to the contact data mentioned above!

6. Visit of the Website

If you only want to have a look around at our website, we do not gather any personal data with exception of the data your browser is transmitting in order to enable the visit of the website. This concerns especially:

The technical data raised cannot be traced back to you and only serve anonymous, statistic purposes to optimise our website.

Purpose of the temporary storage of data at the beginning is to secure the connection as well as the accessibility and the correct depiction of our website.

Legal basis is the so called legitimate interest in the frame of the above mentioned security measures, which has also been verified in accordance with the European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph 1 lit. GDPR. 

7. Requests to our Customer Support

You have the opportunity to contact our support team. With clicking at “support” on our websites, you will be forwarded to https://support.upjers.com/de/start. A request is furthermore possible via email to support@upjers.com.

The following data can be requested by us: 

As a measure of protection, the support request is forwarded via an encrypted connection. Furthermore, we apply the basic principle of data minimisation and only gather data in the support form, which is effectively important. After the successful contacting with you and the ending of the support case, your data will be deleted immediately.   

Purpose of the requested data is exclusively contacting and supporting you, which is why the data are also only used for this purposes.

Legal Basis  is next to your agreement (Article 6 Paragraph 1a, GDPR) the implementation and fulfilment of the contract (Article 6 Paragraph 1b, GDPR).

8. Downloading of Apps

Through our websites you can also reach our game range in the app stores for mobile terminal devices (in the following: apps)  via a link.

During the download of an app, necessary information will be raised by the app store in question, especially the point in time of the download, title, language version and an advertiser ID/ individual device ID. We have no influence whatsoever on these data and are not responsible for it. The app stores provide you with their own data protection declaration concerning the handling of personal data.

We process data within the scope of app usage, as far as it is necessary for the download of the mobile app to your terminal device, the supply of the game in question and the liquidation of in-game purchases. 

Further information regarding the data processing within the scope of app usage can be found in our data protection declaration for mobile applications (https://en.upjers.com/mprivacy).

9. Registration

Additionally, you have the possibility to register yourself on our website and log in afterwards whenever you want with your user account. To register yourself, the following data is needed:

As a measure of protection, the transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection. Further, we apply the basic principle of data minimisation and only raise the data, which is effectively needed. Please do not use your real name or the one of a different person as a user name. We also assign you, depending on the transmitted IP-address, to a country. This data is saved in order to show you the corresponding offer of payment methods. After creating a user account, your data will be saved until you decide to delete certain data or the whole user account.   

Purpose of the raised data is the creation of a user account in order to use our browser games and extended functions on the website (for example, in-game messages, post in the forum). Registration is voluntarily and can always be revoked and/ or the user data deleted.

Legal Basis is the user's consent in accordance with the European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph 1 lit. GDPR. 

10. Usage of Integrated Games

Some of our upjers-games are embedded in social networks (for example Facebook). The games will be called there, for example, “apps” or “applications”. For its data processing and possible data transmission in accordance with data protection, the respective network itself is responsible and  enlightens the user in its own data protection declaration. We would like to point out, however, that you might be asked by the network to agree to the transmission of personal data if you want to use an integrated upjers game. In the case of Facebook, the following data can be affected:

As long as you agree to the data transmission, the network might send in some circumstances data to upjers. upjers will only process such data if it is absolutely necessary for providing you with the game. upjers points out that you can influence the extent of information yourself, which the network is transferring, through the corresponding privacy settings. Exertion of influence could especially be exercised  through

11. Social Sign-In & Social Log In

Besides the manual registration, we also offer you the possibility to directly register yourself at upjers with your already existing user account of a social network of selected providers. We use the platforms “Facebook Sign In” and “Amazon”. As long as you would like to use one of these functions, you will be forwarded to the website of the provider in question and navigated through the registration process there. 

As a measure of protection, transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection to the platform in question. We do not use the registration to access personal data like friend lists, or contacts, or for saving them for our own purposes. A  temporary connection between your user account and the user account of Facebook and Amazon does not take place. Both networks are certified under the EU-US-PRIVACY-Shield (for further information please consult the the respective data protection declarations). Which data is not raised in social networks with the registration or how the data is connected, is not known to us. Further details can be found in the data protection declaration of Facebook (https://de-de.facebook.com/policy.php) and Amazon (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496).

Purpose of the data asked is the registration via an already existing user account for the use of  extended functions on the website. The registration via social networks is voluntarily and can always be recalled and/ or the user account can be deregistered.

Legal Basis is your agreement in accordance with European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph1 lit. GDPR. 

12. Communication in the Games

The games run by us offer you the possibility to communicate with us or with other players. We use automatic filter systems, which prevent the plentiful sending of messages, insulting, violence-glorifying, obscene, racist or whatever offensive statements, or news with promotional character. Further, we record: for the purposes of analyses and rectification of technical errors; for the warranty of system security and system integrity; for combatting abusive and/ or unauthorised usage, as well as for the preparation of user statistics on non-personal related basis, and the use of the provided communication channels for a short time. The reports created contain date and time of the news, sender and recipient, the text message, as well as the transmitted amount of data. 

Without your agreement, none of our staff-members will read messages. If we have suspicion of abusive and/ or unauthorised usage of the communication channels provided (for example by a report of the recipient), we nevertheless reserve ourself the right to examine the player account in question, as well as the player account from which the message was sent and – if need be – take further measures.   

As a measure of protection, the transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection to the platform in question.

Purpose of the processing is the provision of an ingame solution for communication for the exchange of messages between the players.

Legal basis for the temporary storage of data is Article 6 Paragraph 1 lit. a GDPR as well as Article 6 Paragraph 1 f GDPR. The input of data for the purpose of communication is voluntarily, and therefore on the basis of agreement by the user. The use of filter systems serves the purpose of keeping the conditions and protecting the data of third parties. In this purposes lies our rightful interest in data procession according to Article 6 Paragraph 1 f GDPR. 

13. Payment Handling

If you initiate a payment process to purchase premium currency, you will have to provide further data. The nature of the required data depends on the chosen payment method. Furthermore, upjers allows you to use anonymous payment methods.

You will have a variety of payment providers to choose from. In addition, the cooperation with third parties involves the payment processing via external payment providers (PayPal, credit card companies, mobile network operators, Paysafecard, cash payment, immediate transfer, etc.). All external payment providers are by law obliged to the secure handling of your data, and they are solely allowed to use your data as far as it is necessary for the fulfilment of their task.

You are able to choose freely which payment method you want to use, and therefore we would like to refer to the privacy policies and regulations of the respective payment provider.

The payment provider will collect personal data of the customer on their own responsibility to execute the payment. Thereafter, a response of the payment provider is sent to upjers, in which the successful completion of the payment process is confirmed.

We point out that we will save the IP address of the customer when a payment process is confirmed. The sole objective is the fulfilment of our tax obligations. The IP address is used to determine the location of performance for tax objectives. The data is stored according to the fiscal period of time for safeguarding.

14. Newsletter

We use the so-called Double-Opt-In Procedure for providing our newsletters, which means we will send you a newsletter via email as soon as you confirm that you would like to receive our newsletter by clicking on the link within the notification email.

Of course you can unsubscribe from our newsletter at any time. Therefore, you will find a respective link in every newsletter. Alternatively, you can contact our support staff via the support form or via email: support@upjers.com.

For providing our newsletter we are cooperating with the service provider Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Munich, Germany. We concluded an order data processing contract with this service provider according to the specifications of Article 28, GDPR.

15. Cookies

To some extent so-called cookies are used on our websites. Cookies are small text files which are normally stored within a folder of your browser. Cookies contain information about the current as well as the last visit of the respective website:

If cookies have no specific termination date, they are solely temporarily stored and will be automatically deleted, as soon as you close your browser or restart the terminal device. Cookies with a termination date remain stored when you close your browser or restart the device. These cookies are deleted at that specific date or if you delete them manually.

On our websites we use the following three types of cookies:

In the settings of your browser you will find options to configure, block or delete cookies. If you delete all cookies of our websites, there is a possibility that some functions of the website are not displayed correctly. The German Federal Office for Information Security Technology provides helpful information and instructions for commonly used browsers: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

We use YouTube for directly embedding videos. YouTube is operated by YouTube LLC, headquartered at  901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube is represented by Google Inc. based at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. When playing the embedded videos,  a connection to the YouTube servers is established and at least your IP address is transmitted for technical reasons. In addition, if you are logged into your YouTube account, YouTube will assign information to your personal user account about the videos watched. You can prevent this procedure by logging out from your YouTube account, as well as other accounts, which are connected to the Google platform, before you use our website.

The high security standards of the google platform and the associated privacy policy of google are regarded as protective measures (https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB). As Google is based in the USA, a so-called non-member State, further warranties are essential to ensure an adequate European level of data protection. Google has been certified under the so-called EU-US Privacy Shield and has thus demonstrated an appropriate level of data protection (https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=en-GB).

Furthermore, we embed YouTube videos with advanced privacy settings and a server solution. The user is initially solely shown a preview image, which is loaded from an upjers server. Only after pressing the Play-button is the YouTube frame activated and a limited data exchange with YouTube proceeds.

The purpose of data transmission is to integrate YouTube's video service, which is acclaimed among our users, for them to conveniently access the videos displayed without leaving our website.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR.

17. Goolge Analytics

We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uses the aforementioned cookies for advertising and analysing purposes, to analyse our website regarding your user behaviour. The information generated by cookies about the use of this website is transferred to and stored in a Google server based in the USA. However, your IP address is shortened before the usage statistics are evaluated. Therefore, no conclusions can be drawn about your person. For this purpose, we extended Google Analytics on our website by the code “anonymizelp” to ensure the anonymous collection of IP addresses. Google will use the anonymous information collected by cookies to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity for website operators, and to provide other services relating to the website and internet use. In addition, Google may transfer this information to third parties if this is required by law, or if third parties process this data on behalf of Google.

However, you can also configure your browser to refuse cookies, or you can prevent Google from collecting and analysing the data by downloading and installing a browser plug-in from Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). As an alternative to the browser extension or  within browsers on mobile devices, you can set an Opt-Out-Cookie to prevent future collection by Google Analytics on this website (the opt-out only works in the browser and only for this domain). If you delete your cookies in this browser, you have to click this link again.

As protective measures we use the anonymisation procedure provided by Google, whereby a subsequent evaluation proceeds on a statistical basis only, but not on the basis of your person. In addition, the high security standards of the Google platform and the associated privacy policy of Google apply (https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB). Moreover, we have concluded a specific data protection agreement with Google, which stipulates the protection of your data via technical and organisational security measures. As Google is based in the USA and thus in a so-called non-Member State, further warranties are essential to ensure an adequate European level of data protection. Google has been certified under the so-called EU-US Privacy Shield and has thus demonstrated an appropriate level of data protection (https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=en-GB).

The objective of using Google Analytics is the anonymous analysis of your user behaviour on our websites. The information acquired from this procedure helps us to improve our service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures, as well as in accordance with the European data protection requirements of article 6 paragraph 1 lit. f  GDPR. Moreover, an order data processing contract was concluded, according to the specifications of article 28, GDPR.

18. Promotional Videos

We have embedded promotional videos in various places of our websites and games. Our advertising partners provide selected content there, which we display for them. We would like to emphasise that our advertising partners are essential to keep our free2play system alive, and we are anxious to implement it in the interest of our users. If you as a user watch the provided promotional videos, you are able to obtain premium currency or game features. For further questions please contact our customer support.

We are cooperating with the following advertising companies:

a) Smartstream

Smartstream (www.smartstream.tv) uses technologies to control and optimise the insertion of promotional materials for the user. The service provider of Smartstream is SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 Munich, Germany. If you wish to veto the acquisition of anonymised information, you are able to deactivate the data acquisition at https://www.smartstream.tv/en/privacy under “OptOut”.

If you have already activated “OptOut”, you can cancel this setting at any time by clicking on the “OptIn” button.

As a protective measure, solely pseudonymous usage data is processed and the user has the right of objection at his disposal. In addition, we concluded an order data processing contract with Smartstream according to the specifications of Article 28, GDPR.

The objective of processing usage data is to display promotional material to enable our free2play service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective, and within the framework of the aforementioned protective measures, as well as in accordance with the European data protection requirements in Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR

b) adbility

Furthermore, we cooperate with the advertising partner adbility media GmbH,  Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Germany. Adbility uses technologies to control and optimise the insertion of promotional materials for the user. You can veto the acquisition of anonymised information at https://www.adbility-media.com/en/privacy-policy/ at any time.

Processing solely pseudonymous usage data is regarded as a protective measure. Furthermore, the user has the right of objection at his disposal. In addition, we concluded an order data processing contract with the adbility media GmbH according to the specifications of article 28, GDPR which states that we as well as adbility are liable for processing your data. Therefore, you can contact either us or adbility for any questions regarding data processing. You can find the contact information at https://www.adbility-media.com/en/contact/.

The objective of processing usage data is to display promotional material to enable our free2play service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under article 6 paragraph 1 lit. f  GDPR.

19. Criteo

Pseudonymous information about the online behaviour of website visitors is collected and stored on our websites for marketing purposes by a technology of Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France. This data is stored in cookies on the visitor's computer. Criteo SA uses an algorithm to analyse the anonymised recorded online behaviour and can thereafter display certain product recommendations in form of personalised advertising banners on other websites (publishers). This data cannot be used to personally identify you as a visitor of our website under no circumstances. The collected data will solely be used to improve our services. This information will not be used for any other objectives or transferred to third parties.

You can veto the anonymised analysis of your online behaviour on our websites by clicking here: Criteo unsubscription. If you have already unsubscribed (OptOut cookie) and would like to see personalised Criteo banners again, please click here: Criteo Subscription.

For more information about the technology used, please read the privacy policy of Criteo SA.

As a measure of protection, the evaluation proceeds on a statistical basis only, but not on the basis of your person.  In addition, the high security standards of Criteo apply. Further, we concluded a contract with Criteo according to the specifications of Article 28, GDPR which states that we as well as Criteo are liable for processing your data. Therefore, you can contact either us or Criteo for any questions regarding data processing. You can find the contact information at https://www.criteo.com/legal/

The objective of using Criteo is the anonymised analysis of your usage behaviour on our websites and providing interest-related advertising.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR, in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures.

20. Social Plug-Ins

We use the following social plug-ins on our websites: Facebook's “Like” button, the “Google +1-button by Google and the “Tweet”-button by Twitter.

The respective service provider can be identified by the marking on the box above its initial letters as well as by the logo. We provide the option to directly communicate with the service provider of the plug-in via the button. Only if you click on the highlighted area and thereby activate it, the plug-in provider receives the information that you have accessed the corresponding website of our online service. According to the provider in Germany,  the IP address is anonymised immediately after collection in the case of Facebook. By activating the plug-in, personal data is transferred from you to the respective plug-in provider and stored there (for US providers in the USA). Since the plug-in provider obtains data especially via cookies, we recommend that you delete all cookies using the security settings of your browser before clicking on the grayed-out box.

We have neither influence on the data collected and data processing procedures, nor are we aware of the full scope of data acquisition, the objectives of processing the data and the storage periods. Furthermore, we have no information on the deletion of the data obtained by the plug-in provider.

The plug-in provider stores the data collected about you as user profiles and uses these for means of advertising, market research and needs-oriented design of his website. Such an evaluation particularly takes place (for not logged-in users as well) for displaying needs-oriented advertisements, and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right of objection to the creation of these user profiles, whereby you have to contact the respective plug-in provider to exercise this right. We provide the option to interact with social networks and other users via the plug-ins. Therefore, we are able to improve our services and make them more interesting for you as a user. The legal framework for using these plug-ins is Article 6 Paragraph 1 S. 1 lit. f GDPR.

The data is transferred regardless of whether you have an account on the plug-in provider's website and are logged in there. If you are logged in on the plug-in provider's website, your data collected on our website will be directly assigned to your existing account on the plug-in provider's website. If you click on the activated button and link the page, for example, the plug-in provider stores this information in your user account, as well and notifies your contacts publicly of it. We recommend that you log out regularly from a social network after using it, especially before activating the buttons to prevent the assignment of information to your user profile on the plug-in provider's website.

Further information about the objectives and extent of this data acquisition, as well as their processing by the plug-in provider are available in the privacy policies of the providers listed below. Moreover, they will provide you with further information about your rights in this regard and configuration options available to you in order to protect your personal data.

Addresses of the respective plug-in provider and URLs of ther privacy policies:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; for further information about data acquisition please visit: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; for further information about data acquisition please visit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB. Google is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Twitter “Tweet” of the communication platform Twitter, provided by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; for further information about data acquisition please visit: https://twitter.com/en/privacy. Twitter is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)..

The high security standards of the Google platform of Facebook and Twitter and the associated privacy policies of these platforms are regarded as protective measures (refer to the before mentioned). We collect no personal data via the social plug-ins or their usage. To prevent that data is transferred to the service providers in the USA without the user's knowledge, we use the so-called “Shariff solution”. This solution ensures that initially no personal data is transferred to the respective plug-in providers when you visit our website. Only after you click on one of the social plug-ins, data can be transferred to the provider and stored there. For more information about the Shariff solution please visit the website of the provider, Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

The objective of the data transmission is implementing the plug-ins for the user to be able to share contents and interests with other users.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR

21. Enforcement, Exercition and Defence of Legal Claims

Sometimes it might be necessary for us to process personal data and, if required, sensitive personal data, in accordance with local laws and regulations, relating to the exercise or defence of legal claims. Article 9(2)(f)  GDPR facilitates it, if the data processing “is essential for asserting, exercising and defending legal claims or if courts act in the course of their judicial activity”. For instance, this may be the case if we need legal advice in relation to legal proceedings or are legally obliged to preserve or disclose certain information in the course of legal proceedings.

This can, for example, happen if we need legal advice in reference to a legal procedure or if we are legally obliged to keep or reveal certain information within the context of a lawsuit.

22. Personal Data of Children

upjers is aware of the significance and data protection of children on the internet. Therefore, and to comply with specific laws, we do neither intentionally collect personal, individually identifiable information about children under 16, nor do we offer content for children under 16.

23. Change of Data Protection Declaration

upjers reserves the right to change this data privacy statement at any time, however, upjers will always adhere to the currently applicable data security laws. upjers advises you to inform yourself on each visit to these websites and games about the current data privacy statement.

Data Policy effective as of May 2018