ÁSZF és Fogyasztói Információk, Elállási Tájékoztatás

Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Hatály, a szerződés létrejötte

(1) Az alábbi általános felhasználási feltételek határozzák meg az upjers GmbH, 96052 Bamberg Hafenstraße 13, Germany (továbbiakban Üzemeltető), valamint a szolgáltató elektronikus szórakoztató ajánlatainak (továbbiakban Szolgáltatások) igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő felhasználási jogviszony tartalmát. A Felhasználó saját szerződési feltételei csak akkor képezhetik a szerződéses jogviszony részét, ha ahhoz az Üzemeltető kifejezetten és írásos formában hozzájárul. A játékportálra vagy egy Szolgáltatásra történő regisztrációjával (vagyis hozzáférési jogosultság létrehozására irányuló kérelem elküldésével (felhasználói fiók kialakítása) és az erre a célra kialakított felületen történő bejelentkezével a felhasználó elfogadja a Szolgáltatások felhasználási feltételeit. A regisztráció során a Felhasználónak nyilatkoznia kell a felhasználási feltételek elfogadásá ról. A felhasználási feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltatások bármilyen használatára, az Üzemeltető esetleges későbbi szerződéseire, ajánlataira, teljesítéseire és szállításaira.

(2) A felhasználási feltételeket az Üzemeltető közzéteszi a játékportálon illetve a Szolgáltatások keretein belül. A felhasználási feltételeket el lehet menteni háttértárolóra, tartós adathordozóra, illetve kinyomtatása is engedélyezett. A Felhasználó kérelmére azonban közvetlenül is elküldjük számára ezeket a felhasználási feltételeket.

(3) A felhasználási feltételeken túl, azt mintegy kiegészítve hatályosak a mindenkori Szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett szabályzatok és játékismertetők.

(4) A Szolgáltatásokat kizárólag BGB [német Ptk.] 13 § szerinti fogyasztók vehetik igénybe. A Szolgáltatásokat tilos anyagi haszonszerzésre, vagy más jellegű üzleti célra hasznosítani. Felhasználásra a regisztáció pillanatában 18. életévüket kitöltött személyek jogosultak. Kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával jogosultak igénybe venni a Szolgáltatásokat.

(5) A regisztrációval a Felhasználó nyomatékos nyilatkozatot tesz nagykorúságáról és cselekvőképességéről ill. - kiskorúak esetében - a törvényes képviselő beleegyezésének meglétéről.

(6) A felhasználói jogviszony akkor jön létre, amikor a Felhasználó regisztrálja magát a játékportálra vagy egy adott Szolgáltatásra, az Üzemeltető pedig elfogadja a regisztrációt a hozzáférési jogosultság létrehozásával (felhasználói fiók). A jogviszony akkor szűnik meg, ha a Felhasználó felmondja a Szolgáltatás igénybevételét, pl. törli a felhasználói fiókot, vagy ha az Üzemeltető felmondja a Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási jogviszonyt, ill. zárolja, törli a fiókot.

(7) A regisztrációs űrlap beküldésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesz a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó szerződés megkötésére ( lásd még „Szolgáltatási fiók létrehozására irányuló kérelem”. Ehhez a regisztrációs lap megfelelő adatmezőit kell teljeskörűen és helyesen kitölteni.

(8) A jelen általános szerződési feltételekben megnevezett, az Üzemeltető és a Felhasználó közti szerződések alapvetően a Felhasználó szolgáltatáshasználati szerződéskötésre vagy többletteljesítések használatára vonatkozó szerződéskötésre irányuló kérelmének Üzemeltető általi elfogadásával jönnek létre. Az elfogadásra sor kerülhet az Üzemeltető kifejezett nyilatkozatával vagy az Üzemeltető első teljesítésével. A szolgáltatási fiók létrehozására ill. kiegészítő Szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem beérkezését követően az Üzemeltető elektronikus úton, a felhasználó által megadott e-mail címre küldött levél segítségével haladéktalanul visszaigazolja a kérelem megérkezését. A beérkezés visszaigazolása nem jelenti a felhasználási kérelem jogilag kötelező elfogadását. A beérkezés visszaigazolásával egyidejűleg azonban elfogadó nyilatkozat is küldhető.

§ 2 A Szolgáltatás terjedelme

(1) Az Üzemeltető alapvetően azt teszi lehetővé a Felhasználó részére, hogy a Felhasználó igénybe vehesse az Üzemeltető által interneten rendelkezésre bocsátott mindenkori Szolgáltatásokat. A Felhasználónak kell biztosítania a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket.

(2) A Felhasználó nem rendelkezik alanyi jogosultsággal az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Az Üzemeltető mindenképpen fenntartja a jogot, hogy az egyes Szolgáltatásaira történő regisztrációt minden külön indokolás nélkül visszautasíthassa vagy korlátozhassa.

(3) Az Üzemeltető nem szavatolja azt, hogy Szolgáltatásai megfelelnek a Felhasználó igényeinek. Az Üzemeltető kiváltképp nem szavatolja azt, hogy az általa nyújtott Szolgáltatások illeszkednek a Felhasználó céljaihoz.

(4) Felhívjuk Felhasználó figyelmét arra, hogy Üzemeltető nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli és teljeskörű rendelkezésre állását Felhasználói számára. Az Üzemeltető azonban garantálja, hogy a játékok éves átlagban 92%-ban (kilencvenkét százalékban) elérhetőek a Felhasználók számára. Ebbe azonban nem tartoznak bele azok az időtartamok, amikor az Üzemeltető hatáskörén kívül álló műszaki vagy más jellegű okok miatt (vis maior, harmadik személy hibája stb.) nem lehet elérni a szervereket az interneten keresztül, ill. nem tartoznak bele a rutinszerű karbantartások időtartamai sem. A hálózat-biztonság és integritás fenntartása, különösen pedig a hálózat, az alkalmazott szoftverek vagy a tárolt adatok hibáinak elkerülése érdekében az üzemeltető korlátozhatja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

(5) Az Üzemeltető folyamatosan fejleszti, adaptálja és változtatja szolgáltatását. Éppen ezért az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja Szolgáltatása tartalmi, vizuális, műszaki illetve egyéb kritériumok szerinti megjelenési formáját. A Felhasználó nem formálhat jogot meghatározott műszaki keretfeltételek vagy adottságok Üzemeltető általi teljesítésére. A Felhasználó csupán a mindenkori Szolgáltatás aktuális tartalmának használatára szerez jogosultságot.

A Felhasználó nem tarthat jogot a Szolgáltatások szerződéskötéskori változatának Üzemeltető általi fenntartására.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármikor, külön indokolás nélkül megszüntethesse a Szolgáltatást. A Felhasználó ebben az esetben a 3. § 5 a) bekezése értelmében követelheti a már teljesített díjbefizetések (pl. prémiumvaluta) jóváírását az Üzemeltető más Szolgáltatásában, vagy már befizetett díj Üzemeltető általi visszatérítését. A Felhasználó a Szolgáltatás megszüntetése miatt nem élhet semmilyen más igénnyel.

(6) Az Üzemeltető, az Üzemeltető dolgozója, valamint teljesítési- és ügyviteli segédei által a Szolgáltatás működésével kapcsolatban adott útmutatások, jótanácsok és tippek jogilag nem kötelező erejűek. A Felhasználó nem jogosult kártalanításra azokért a hátrányokért, amelyek ezek által érték őt.

(7) Ha a szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatás-leírás eltérően nem rendelkezik, az Üzemeltető által biztosított Szolgáltatások térítésmentesek. Ezek a rendelkezések nem érintik a 3. § rendelkezéseit.

§ 3 Prémiumvaluta, kiegészítő szolgáltatások, fizetési feltételek

(1) Az Üzemeltető adott esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra vonatkozóan, hogy egyes Szolgálatásoknál úgy nevezett prémiumvalutát (érméket, gyémántokat, szeneket, drágaköveket, színforgácsokat, stb.) vásárolhassanak térítés ellenében. Az Üzemeltető az adott Szolgáltatás mindenkori honlapján teszi közzé a prémiumvaluta ellenértékét. A vásárlással egy külön, a Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől független szerződés (szerződés a kiegészítő Szolgáltatások igénybe vételéről) jön létre. Ez a szerződéskötés egy különálló és világos ismertetéssel ellátott megrendelési folyamat keretein belül jön létre. A megrendelési folyamat a „Vásárlás“ kapcsolófelület működtetésével zárul. A kapcsolófelület működtetésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tesz, mely kötelezi őt a szerződéskötéssel járó mindenkori térítés megfizetésére.

(2) A prémiumvaluta segítségével a Felhasználó az alapvető felhasználói jogosultságon felül kiegészítő jellegű többletszolgáltatásokra tehet szert. Az egyes többletszolgáltatások megrendelése nem önálló szerződés, hanem pusztán a Felhasználó egyoldalú teljesítési rendelkezési joga a 3. § 1. szakasza alatt megnevezett szerződés keretein belül. A vásárolt többletszolgáltatások pontos leírása, valamint az ellenértékként beváltandó prémiumvaluta mennyisége elkülönítetten jelenik meg a Szolgáltatás honlapján, és Szolgáltatásonként különbözhet. A prémiumvaluta kizárólag ahhoz a Szolgáltatáshoz használható fel, amelyhez kiváltották, átruházása alapvetően kizárt. A prémiumvalutát beszerzésétől kezdve 12 hónapon belül lehet felhasználni.

(3) A kiegészítő szolgáltatások tekintetében az általános felhasználási feltételeken túlmenő különös feltételként az adott Szolgáltatás leírása is irányadó. Az Üzemeltető fenntartaja magának a jogot arra, hogy megváltoztathassa a kiegészítő szolgáltatások fajtáját, terjedelmét és tartalmát.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése és adaptálása keretében fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy megváltoztathassa és megszüntethesse és/vagy térítésmentesen a Szolgáltatásaiba integrálhassa az egyes kiegészítő szolgáltatásokat.

(4) Prémiumvalutát vásárolni nem kötelezői. A kiegészítő szolgáltatások egyszeri vagy időben korlátozott Szolgáltatások lehetnek. Az időben korlátozott kiegészítő szolgáltatások az előre megállapított időtartam elteltével megszűnnek, ezt követően pedig újra elő lehet rájuk fizetni akkor, ha még mindig szerepelnek az Üzemeltető kínálatában.

(5) A már megvásárolt, és kiegészítő szolgáltatok megszerzésére felhasznált prémiumvaluta pénzbeli egyenértékének visszatérítésére alapvetően nincs lehetőség. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kiegészítő Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől a 4. § szerint elállnak. Ez nem vonatkozik arra az esetre sem, amikor a Szolgáltatást vagy a felhasználó által megvásárolt kiegészítő szolgáltatásokat a szerződés időtartamán belül az Üzemeltető megváltoztatja, megszünteti vagy ingyenessé teszi.

(a) Az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta átváltható az Üzemeltető egy másik (a Felhasználó által választott) Szolgáltatásában azonos értékű prémiumvalutára. Alternatív lehetőségként kérheti a Felhasználó az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta ellenértékének visszatérítését. Az erre vonatkozó igényt a Felhasználónak a prémiumvalutavásárlástól számított tíz héten belül írott formában kell eljuttatnia a support@upjers.com e-mail címre.

(b) Amennyiben a Felhasználó már prémiumvalutát használt fel egy adott időszakra előre bizonyos kiegészítő Szolgáltatások használatára, és ezen a Szolgáltatások az Üzemeltető számára felróható okból nem kerülnek teljesítésre (pl. a kiegészítő Szolgáltatás megszüntetése, vagy tartós elérhetetlensége illetve a kiegészítő Szolgáltatás ingyenessé válása miatt), akkor az Üzemeltető kompenzáció gyanánt elsősorban más kiegészítő Szolgáltatást kínál fel vagy visszatéríti a Felhasználónak a befizetett összeg (ill. a prémiumvaluta ellenértékének) időarányos részét. Az előbbiek nem érintik a Felhasználó azon jogosultságát, hogy használhatatlan többletszolgáltatások okán a 8. § 4. szakasza szerinti rendkívüli felmondással felmondja a kiegészítő Szolgáltatások használatára szóló szerződést. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

(6) Kiegészítő Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését prémiumvaluta formájábam előre kérni. A prémiumvaluta ellenértékének megfizetése a szerződés megkötésekor, vagyis a prémiumvaluta vásárlási szándékának megerősítésekor azonnal esedékessé válik. Az Üzemeltető különböző fizetési lehetőségek igénybevételét teszi lehetővé. A Felhasználó nem jogosult követelni, hogy az Üzemeltető elérhetővé tegyen vagy fenntartson bizonyos fizetési módozatokat. Az ellenérték lehívására a Felhasználó kívánságának megfelelő módon kerül sor. Nyomatékosan felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az a pénzügyi szolgáltató, amely a választott fizetési módozat függvényében lehívja a Szolgáltatás ellenértékét, a levont összegnek csupán egy részét írja jóvá az Üzemeltető számláján. Egy hatályos elállás esetének kivételével a Felhasználó esetleges visszafizetési vagy megtérítési igénye alapvetően csupán az Üzemeltető által ténylegesen megkapott nettó összegre korlátozódik. A pénzügyi Szolgáltató által visszatartott összeg nem kerül visszafizetésre.

(7) Fizetési késedelem esetén az Üzemeltető jogosult a kiegészítő Szolgáltatások megszüntetésére, és az érintett felhasználói fiók zárolására. Mindez nem érinti a Felhasználó szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

(8) Amennyiben az Üzemeltetőnek a Felhasználónak felróható bármilyen visszafizetési vagy stornózási kötelezettség merül fel, úgy a Felhasználó viseli az Üzemeltető ebből eredő költségeit. Az Üzemeltető ebben az esetben az eredeti ellenszolgáltatáson kívül felmerült költségeit is érvényesítheti.

(9) Az Üzemeltető követeléseivel szemben a Felhasználó kizárólag a nem kifogásolt és jogerősen megállapított ellenköveteléseit számíthatja be. A Felhasználó csak akkor gyakorolhatja visszatartási jogát, ha ellenkövetelése ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származik. A Felhasználó Üzemeltetővel szembeni igényeit nem lehet harmadik személyre átruházni.

§ 4 Elállási tudnivalók ill. prémiumvaluta és többletszolgáltatások

Elállási jog:


A szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási időszak a szerződéskötés időpontját követő 14 nap. Az elállási joggal való éléshez szükséges az Üzemeltető

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com


egyértelmű nyilatkozat útján történő (pl. postai levélben, faxon, e-mailben) tájékoztatása a szerződéstől való elállás szándékáról.

Erre a célra használható a csatolt elállási űrlapminta, melyet előzetesen ki kell tölteni.

Elállási űrlapminta:


(Amennyiben szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot és küldje meg részünkre.)
- Címzett: upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-mail: agb@upjers.com
- Ezennel elállok/-unk (*) az általam/-unk (*) megkötött, a következő áruk megvásárlásáról (*)/ a következő szolgáltatások szállításáról (*)
- Megrendelve ekkor: (*)/Megkapva ekkor: (*)
- Fogyasztó(k) neve
- Fogyasztó(k) címe
- Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú beküldés esetén)
- Dátum

_________
(*) Ami nem aktuális, az kihúzandó.


Az elállási periódus megtartásához elegendő az elállási joggal való élés szándékáról szóló nyilatkozat elállási perióduson belül történő beküldése.

Elállási jogkövetkezmények


Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, úgy késedelem nélkül, legkésőbb az Ön elállási szándéknyilatkozatának hozzánk való beérkezési dátumától számított tizennégy napon belül visszatérítünk Önnek minden Öntől hozzánk beérkező fizetési tételt beleértve a szállítási költségeket (azon többletköltségek kivételével, melyek abból adódtak, hogy Ön esetleg a mi általunk kínált, kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot vett igénybe). A visszafizetéskor az eredeti tranzakciókor Ön által használt fizetési eszközt alkalmazzuk, hacsak előzetesen nem egyeztettünk másról Önnel; a visszafizetéssel kapcsolatban Önt díj semmi esetre sem terhelheti.Elállási tudnivalók vége
Különleges rendelkezések: az elállási jog idő előtti megszűnése

Az elállási jog akár határidőn belül is hatályon kívül helyeződik, ha az Upjers megkezdi a szerződés teljesítését, miután Ön nyomatékosan hozzájárult, hogy az Upjers a szerződés teljesítéséhez az elállási időszak lejárta előtt hozzákezdjen, ő pedig az Önnek tudtul adta, hogy a szerződés teljesítésének megkezdőséhez való hozzájárulása a szerződéstől való elállás jogának elvesztésével jár

§ 5 Hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogások

(1) Az Üzemeltető biztosítja Felhasználó számára a mindenkori Szolgáltatásokhoz ill. kiegészítő Szolgáltatásokhoz való hozzáférést azok aktuális formájában. A Felhasználó nem követelheti jogszerűen a Szolgáltatások és a kiegészítő Szolgáltatások meghatározott állapotának/funkcióinak fenntartását vagy elérhetővé tételét.

(2) A Felhasználó tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott számítógépes szoftver - más szoftverekhez hasonlóan - soha nem lehet teljesen hibátlan. A Szolgáltatások teljesítését abban az esetben lehet hibásnak tekinteni, ha súlyos és tartós zavarok lépnek fel a játék használatában.

(3) Saját védelmében illetve bizonyítékbiztosítási okoból kifolyólag ajánott, hogy a Felhasználó bármilyen reklamációt írásban vagy e-mailben nyújtson be az Üzemeltetőnek.

(4) A hibás teljesítési igények körében nem lehet érvényesíteni a külső behatásokra (vis maior stb.) visszavezethető és Üzemeltetőnek fel nem róható hibákat, a Felhasználónak felróható kezelési hibákat, illetve azokat a hibákat, amelyek harmadik személy által eszközölt változtatások vagy egyéb manipulációk miatt álltak elő.

(5) Az Üzemeltető - ettől kifejezetten eltérő írásbeli megállapodás hiányában - nem vállal jogi garanciát.§ 6 Felelősség

(1) Amennyiben az Üzemeltető díjtalanul nyújt egy szolgáltatást, semmilyen körülmények között nem felel másért, mint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

(2) Amennyiben az Üzemeltető díj ellenében nyújt egy szoltáltatást, úgy korlátlanul felel a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

(3) Enyhébb gondatlanság okán az Üzemeltető csak lényegi szerződéses kötelezettségeinek megsértése esetén felel. Lényegi szerződéses kötelezettségek, jogi nyelven úgy nevezett kardinális kötelezettségek, alatt azok a kötelezettségek értendők, melyek először is a szerződésben foglaltak rendeltetésszerű végrehajtását teszik lehetővé, illetve melyek teljesülésében a Felhasználó joggal bízhat. A kártérítési kötelezettség csak az előre látható és szerződéstipikus károk magasságára korlátozódik.

(4) A felelősség kizárása azonban nem vonatkozik az életre, testi épségre illetve az egészségre vonatkozó felelősségre. A fentiek nem érintik az üzemeltető termékfelelősségi törvény, valamint a TVG 44a paragrafusa szerinti felelősségét.

(5) Az előzőekben felsorolt kizárási- illetve korlátozási okok az Üzemeltető alkalmazottaira, munkavállalóira, dolgozóira, képviselőire és teljesítési segédeire is vonatkoznak, különös tekintettel a résztulajdonos, dolgozó, képviselő, szervezet és e szervezet tagjai személyes felelősségére.

(6) Az üzemeltető kifejezetten elhatárolja magát azon honlapok tartalmától, amelyekre az üzemeltető oldalairól közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) mutatnak. Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért. Ezen oldalak tartalmáért az oldalak szolgáltatója tartozik felelősséggel. Az üzemeltető nem ellenőrzi a hivatkozott oldalakon lévő információkat. Az Üzemeltető előtt nem ismertek olyan idegen tartalmak, amelyek a vonatkozó jogszabályokba ütköznének. Megfelelő értesítést követően az Üzemeltető természetesen haladéktalanul eltávolítja ezeket a hivatkozásokat.

(7) A bizonyítás terhének Felhasználó hátrányára való esetleges változása nem érinti az előbbi szabályozásokat.

§ 7 A felhasználó kötelezettségei

(1) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy titokban tartja az egyes Szolgáltatásokhoz való hozzáférési adatait. Ezeket az adatokat nem adhatja tovább harmadik személynek.

(2) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az egyes Szolgáltatásokhoz egyszerre csak egy felhasználói fiókot használ. Több felhasználói fiók egy Szolgáltatáson belüli egyidejű használata (az ún. többes felhasználó) nem megengedett.

(3) A Felhasználó nem használhat a Szolgáltatások igénybevételét automatizáló külső szkripteket vagy programokat (ún. bot-okat).

(4) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy programhibákat, illetve a szolgáltatás támadási felületeit (ún. bug-ok) nem használja fel a Szolgáltatással kapcsolatos jogosulatlan előnyök megszerzésére. A már megszerzett előnyöket ki kell szolgáltatni, meg kell váltani, de az Üzemeltető vissza is vonhatja azokat. A Felhasználó köteles titokban tartani és az Üzemeltető felé haladéktalanul jelezni a tényleges, valamint a feltételezett bug-okat és támadási felületeket.

(5) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás keretében nem terjeszt reklámcélú, politikai, sértő, nemi szempontból diszkrimináló, pornográf vagy más módon a jó erkölcsbe ütköző vagy megbotránkoztató képeket, hivatkozásokat, neveket, szavakat vagy egyéb megnyilvánulásokat, különös tekintettel a szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali tartalmakra. A Felhasználó ezen kívül kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nem használ fel jogi oltalom alatt álló fogalmat, neveket vagy képeket. Kétség esetén a Felhasználónak haladéktalanul el kell távolítania az Üzemeltető által kifogásolt tartalmakat, illetve ezeket az Üzemeltető saját maga is eltávolíthatja.

(6) A Felhasználónak teljesítenie kell az Üzemeltető, az Üzemeltető alkalmazottja, a teljesítési- és ügyviteli segédje által adott utasításokat. Különösen igaz ez az adott Szolgáltatáshoz tartozó fórumok adminisztrátorai és moderátorai által adott utasításokra.

(7) Az előzőekben körülírt kötelezettségek vétkes megszegése esetén az üzemeltető azonnal és bármikor megszüntetheti a felhasználó részvételi jogosultságát az adott szolgáltatás illetve valamennyi szolgáltatás tekintetében, ezen túlmenően pedig zárolhatja vagy törölheti a felhasználó adott szolgáltatások tekintetében használt, érintett felhasználói fiókjait. A felhasználói fiók- illetve fiókok törlésekor, vagy zárolásakor még meglévő prémiumvalutáért, illetve a már befizetett kiegészítő Szolgáltatásokért kártérítés vagy pénzbeli megváltás nem jár.

§ 8 Felmondás

(1) A Felhasználó bármikor indoklás és bármiféle határidő nélkül elállhat egy vagy több, illetve az összes Szolgáltatás igénybevételétől.

(2) A Szolgáltatás(ok) megszüntetése esetén az Üzemeltető felmondási idő nélkül bármikor jogosult felmondani egy, több vagy minden Szolgáltatást.

(3) Ha a Felhasználó egy meghatározott futamidővel előre megrendelt kiegészítő Szolgáltatásokat, akkor erre az időtartamra lemond a rendes felmondásra való jogáról.

(4) Nem érinti ez a két fél azon jogát, hogy a Szolgáltatás felhasználási szerződést illetve a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződést azok futamideje alatt nyomós okkal (rendkívüli felmondással) felmondhassa.

(5) Amennyiben az Üzemeltető él a Szolgáltatás felhasználási szerződésének ill. a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződés rendkívüli felmondással való megszüntetésével, akkor a Felhasználó időarányosan visszakapja az általa a megszűnési időponton túlmutató időtartamra, előre befizetett pénzbeli ellenszolgáltatást ill. kárpótlást kap a beváltott prémiumvalutákért (különösen a kiegészítő Szolgáltatások tekintetében). Jelen általános szerződési feltételek eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó nem élhet semmilyen más igénnyel.

(6) Az Üzemeltető azonban nem csak fontos okból mondhatja fel a szerződést abban az esetben, ha
- a Felhasználó legalább 5 euró értékben fizetési késedelembe esik és tartozását két felszólítást követően sem fizeti meg,
- a Felhasználó vétkesen megszegi a szolgáltatás szabályait, és szabályszegő magatartását még felszólításra sem hagyja abba; nem kötelező azonban az előzetes felszólítás akkor, ha az Üzemeltetőtől nem elvárható a szerződéses viszony további fenntartása, például különleges súlyú szerződésszegések esetén (játékosonként több felhasználói fiók, büntetőjogi cselekmények, ...),
- a Felhasználó négy héten keresztül, ill. felszólításra sem használta a fiókját.

(7) Ha a Szolgáltatás platformján nincs felmondási funkció, a felmondást írásos formában (e-mailben) szükséges megtenni. Egy esetleges rendkívüli felmondás kizárólag megfelelő indokolással érvényes.

(8) Műszaki okokból kifolyólag a felhasználói adatok és felhasználói fiókok végérvényes törlésére csupán néhány napos késéssel kerül sor.

(9) Az Üzemeltető fontos okból történő, jogszerű felmondása esetén Felhasználó nem jogosult sem kártérítésre, sem pedig kárpótlásra a felmondással érintett Szolgáltatások ill. kiegészítő Szolgáltatások tekintetében.

§ 9 Írásos forma

Jelen általános felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármilyen mellékmegállapodás valamint a felhasználási feltételek változtatása, kiegészítése és megszüntetése kizárólag írásos formában érvényes. Ez az írásbeliség követelményétől való eltérésre is vonatkozik. Ez nem érinti az egyedi vagy külön szerződéses megállapodásokat.

§ 10 Jogok átruházása

A Felhasználó által a Szolgáltatások keretein belül beállított tartalmakhoz való jog a mindenkori Felhasználónál marad. A beállítással a Felhasználó egyben felruházza az Üzemeltetőt a tartalmak egyszerű, térítésmentes és mindenkor visszavonható használati jogával, különös tekintettel a nyilvános elérhetővé tétel jogára.

§ 11 Érvényességi záradék, vegyes rendelkezések

(1) Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezése hatálytalan lenne, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályát.

(2) A felhasználási feltételek, valamint jelen felhasználási feltételek alapján megkötött szerződések tekintetében a Német Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni. A feltételek alkalmazása tekintetében nem lehet alkalmazni az ingó dolgok adásvételére vonatkozó ENSZ vételi jogot, valamint a német nemzetközi magánjog kollíziós rendelkezéseit.

(3) Amennyiben a szerződés megkötését követően a felhasználó a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívülre helyezi lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, akkor a bíróság illetékességét az üzemeltető székhelye határozza meg. Ez abban az esetben is igaz, ha a kereset benyújtásakor nem ismert a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.

(4) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a felhasználási feltételeket a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor megváltoztathassa vagy kiegészítse abban az esetben, ha ez szükségesnek látszik (pl. a jogi és törvényi előírásoknak való megfeleltetés, az Üzemeltető szolgáltatási spektrumának megváltoztatása miatt szükséges stb.), és rosszhiszeműen nem hozza hátrányos helyzetbe a felhasználót. A felhasználási feltételek megváltoztatását az Üzemeltető megfelelő módon tudatja a Felhasználóval. Az értesítésre vagy a Szolgáltatás keretein belül vagy a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben kerülhet sor. A következő bejelenkezés alkalmával a Felhasználó minden esetben tájékoztatást kap a változásról.

(5) A Felhasználó az értesítés és a tudomásulvételi lehetőség kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül élhet a felhasználási feltételek megváltoztatásával szembeni ellentmondási jogával. Bizonyítási okokból kifolyólag az ellenmondást erősen ajánlott írásben ill. e-mailben megküldeni az Üzemeltető számára.

(6) Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatás kézhezvételétől és a nyugtázási lehetőségről való tudomászerzésétől számított egy (1) hónapos határidőn belül nem nyilatkozik az Üzemeltető felé a megváltozott felhasználási feltételekről, vagy a továbbiakban is használja a Szolgáltatást, akkor vele szemben hatályossá válnak a megváltozott illetve kiegészített felhasználási feltételek. A Felhasználó határidőn belül elküldött felmondása esetén egy hónapos felmondási idővel mindkét fél felmondhatja a szerződést, feltéve, hogy nem áll fenn a 8. § szerinti - határidő nélkül alkalmazható - felmondási jog. A szerződés megszűnéséig az eredeti szerződési feltételeket kell alkalmazni.

(7) A szerződés megszűnését követő időszak tekintetében már előzetesen teljesített ellenszolgáltatások időarányos része visszatérítésre kerül a Felhasználó számára. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

(8) A változtatásról szóló értesítésben az Üzemeltető nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét az ellentmondás és a felmondás lehetőségére, a betartandó határidőkre és a jogkövetkezményekre, különös tekintettel az elmaradt ellentmondás jogkövetkezményeire.

(9) Javasolt, hogy a Felhasználó folyamatosan tájékozódjon a felhasználási feltételekről, valamint az adott szolgáltatás aktuális szolgáltatásleírásásáról és felhasználási útmutatójáról.Állapot: 2014. június


upjers GmbH
Ügyvezető: Klaus Schmitt
Cím: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-mail: agb@upjers.com (nem támogatás)
Tel.: +49 (0)951/5109080 (nem támogatás)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nem támogatás)

Cégbíróság: Amtsgericht Bamberg
Cégjegyzéksz.: HRB 5558

Adószám: DE275673923

Adatvdelmi nyilatkozat

Ez az upjers GmbH, 96052 Bamberg, Hafenstrasse 13. adatvdelmi nyilatkozata. A nyilatkozat hatlya kiterjed az upjers ltal zemeltetett valamennyi honlapra s jtkra.

A knnyebb rthetősg kedvrt az albbiakban az adatvdelmi nyilatkozattal kapcsolatos legfontosabb kifejezsek magyarzatt olvashatja el:

Szjegyzk

1. Milyen adatok tartoznak a szemlyes adatok krbe?

Szemlyes adatok a felhasznlt azonost adatok. E krbe tartozik pldul a valdi nv, e-mail cm, telefonszm, postacm illetve hitelkrtyaszm.

2. Milyen adatok tartoznak a felhasznli adatok krbe?

A felhasznli adatok krbe olyan adatok tartoznak, amelyeket az ltala zemeltetett jtkokkal s honlapokkal kapcsolatba kerlő felhasznlktl az upjers szerez be, dolgoz fel s trol. A felhasznli adatok krbe a felhasznl azonostsra szolgl klnleges ismertetőjegyek tartoznak (pl. a domain-nv s/vagy az upjerssel kapcsolattartsra hasznlt szmtgp IP-cme)..

3. Mi az az IP-cm?

Az IP-cmek az internethez kapcsold kszlkek azonostst szolgljk. Minden egyes internethez kapcsold szmtgphez IP-cm, vagyis meghatrozott szmkombinci rendelhető.

4. Mi az a sti (cookie)?

A sti (cookie) olyan kicsiny szvegfjl, amit - ms internetes oldalakhoz hasonlan - az upjers ltal zemeltetett honlapok s jtkok is tadnak a felhasznli bngsző stikezelő-moduljnak, trolsukra a felhasznli szmtgpen kerl sor, a stik segtsgvel a honlapok s jtkok a kvetkező ltogats alkalmval felismerik a felhasznlt, ezltal javthatjk a felhasznli lmnyt. Segtik az adott weboldal s jtk hasznlatval kapcsolatos statisztikai adatok rgztst s annak kielemzst a jobb minősg biztostsa rdekben. A sti rendszerint a honos domain-nevet, a sti lettartamt, valamint egy vletlenszm-genertor segtsgvel generlt szmjegyet tartalmaz. A felhasznl termszesen maga rendelkezhet a stikezelsről, a bngszőjben akr azt is bellthatja, hogy azok csak korltozottan vagy egyltaln ne legyenek engedlyezettek. A szmtgpre kerlt stiket is brmikor trlheti a felhasznl a szmtgp merevlemezről manulisan vagy a bngsző ezen funkcijval. Az upjers felhvja a felhasznlk figyelmt arra, hogy az upjers ltal zemeltetett weblapok s jtkok csupn korltozottan hasznlhatk letiltott vagy korltozott stikezels belltsa esetn.

 

 

1 Szemlyes adatok gyűjtse, feldolgozsa s trolsa

Amikor a felhasznl betlti az upjers egyik weblapjnak vagy jtknak oldalt, akkor az upjers illetve az ő hosting szolgltatja informcit kap erről a hozzfrsről a szervernapl-fjlok jvoltbl. Ez az informci a kvetkezőkre terjed ki: a konkrtan lehvott weboldal vagy adat nevre, a lehvs dtumra s időpontjra, az tvitt adatmennyisgre, a felhasznl opercis rendszerre s bngszőtpusra, az előzőleg megltogatott weboldalra, a felhasznl IP-cmre, az internetszolgltatjra, illetve egy, a mindenkori weboldal sikeres lehvst nyugtz rtestőre.

Az upjers kizrlag a felhasznl ltal elektronikus ton vagy ms kommunikcis csatornkon keresztl nkntesen (pl. az upjers ltal zemeltetett honlapokon s jtkokban elhelyezett űrlapokon vagy ms mdon) rendelkezsre bocstott szemlyes adatokat gyűjt, dolgoz fel s trol. E krbe azok az adatok tartoznak, amelyeket akkor ad meg a felhasznl, amikor az upjers honlapjain s jtkaiban ms felhasznlkkal kommunikl. Az upjers azt javasolja felhasznlinak, hogy gondosan s takarkosan bnjanak adataikkal s gondosan mrlegeljk, hogy kivel mit kzlnek az upjers ltal zemeltetett honlapokon s jtkokban. Bizonyos adatokat - pl. a felhasznl kztti kommunikcit - az upjers honlapjainak s jtkainak ms felhasznli is lthatnak.

Az upjers ltal zemeltetett jtkokhoz szksges regisztrci rdekben a felhasznlnak meg kell adnia bizonyos szemlyes adatait. Ilyen pl. az e-mail cm. Amennyiben a felhasznl a jtkon bell kiegsztő szolgltatsokat is ignybe kvn venni, akkor a fentieken tlmenő adatokat - pl. bankszmlaszmot s/vagy hitelkrtyaadatokat - is meg kell adnia az upjers szmra.

me nhny plda a trolt adatokra:

Ha a felhasznl regisztrlja magt az upjers ltal zemeltetett jtkok egyikn vagy hasznlja a jtkot, akkor az upjers automatikusan elmenti a vele kommunikl szmtgp domain-nevt s/vagy IP-cmt.

A felhasznl kzlse alapjn az upjers elmenti a felhasznl e-mail cmt. Az egyes kivteles esetekben ezen tlmenően elmentett adatok az adatbeviteli mezőkből szrmaznak.

 

 

2 A szemlyes adatok felhasznlsa

a) Az upjerscsak akkor gyűjti be, hasznlja fel vagy adja tovbb az n szemlyes adatait, ha azt a hatlyos trvnyek lehetőv teszik s n abba beleegyezett.

A szerver naplfjljaibl kinyert adatokat az upjerscsak a honlapok s jtkok zemeltetsi cljval kapcsolatos statisztikai kirtkelsekre, a biztonsg nvelsre illetve a honlapok s jtkok optimalizlsra hasznlja fel. Az upjersfenntartja magnak a jogot ezen adatok utlagos vizsglatra, amennyiben konkrt alapokon nyugv gyan merl fel egy honlap vagy jtk trvnybe tkző mdon trtnő felhasznlsra.

A regisztrci keretn bell bevitt adatokat az upjersa honlapok s jtkok ignybe vtelhez hasznlja fel. Az upjerskldhet nnek e-mailt, melyek a mindenkori honlapok, jtkok vagy egyb technikai krlmnyek vltozsairl szlnak.

Az Upjersszel val kapcsolatfelvtel esetn pldul a tmogatsi űrlapon keresztl vagy e-mail tjn az n adatai a bejelentse feldolgozsnak cljbl trolsra kerlnek. Ez vonatkozik az esetlegesen keletkező kapcsold krdsekre is.

Az upjers azrt gyűjti, dolgozza fel s trolja el a felhasznl adatait, hogy ezltal jobban megrtse az ltala zemeltetett honlapok s jtkok felhasznlit, ennek kvetkeztben pedig jobb szolgltatst nyjthasson. Ennek megfelelően pldul a az elmentett adatokat nem pusztn az ltalnos szerződsi felttelek, belertve minden ezzel kapcsolatos felhasznlsi lehetősget (pl. jtkok hasznlata; a jtkkal sszefggő szolgltatsok ignybevtele; az gyfltmogats ignybevtele), lebonyoltshoz, de az upjers ltal zemeltetett honlapokkal s jtkokkal sszefggő zemzavarok s visszalsek feldertsre is felhasznlhatja.

b) Szvesen nyjtunk nnek tjkoztatst hrlevl tjn a vllalatunkrl s az upjersltal műkdtetett jtkokrl s szolgltatsokrl.

Ha szeretn megkapni a hrleveleinet, az Upjersnek szksge van ntől egy rvnyes e-mail cmre. Illetve az Upjersnek arra is szksge van, hogy ellenőrizhesse, hogy valban n-e az adott e-mail cm tulajdonosa, illetve az adott e-mail cm tulajdonosa valban beleegyezik-e a hrleveleink fogadsba (visszaigazols). A hrlevlre val feliratkozskor ezrt trolsra kerl a feliratkozs dtuma s az n IP-cme. Ez csupn bizonythatsgi clzattal trtnik arra az esetre, ha egy harmamdik fl egy idegen e-mail cmet ksrelne meg rosszindulatan felhasznlni s a valban jogosult szemly tudta nlkl iratkozna fel a hrleveleinkre. Tovbbi adatok nem troldnak. Ezeket az adatokat csak a hrlevl kikldshez hasznljuk fel s azokat harmadik fl szmra nem adjuk tovbb.

A hrlevl kikldsnek technikai httert az upjersmegbzsbl az emarsys eMarketing Systems AG, Mrzstrae 1, 1150 Bcs, Ausztria, biztostja.

Amennyiben n nem kvn tbb hrlevelet kapni, gy brmikor leiratkozhat a hrlevl fogadsrl. Ehhez egyszerűen kattintson egy hrlevel legvgn a "leiratkozs az upjershrleveleiről"-linkre.

A hrlevlfogadsra vonatkoz beleegyezst termszetesen ms mdon, pldul rsban (pl. a support@upjers.com cmre kldtt e-mail tjn), is visszavonhatja anlkl, hogy ennek brmilyen kltsge lenne, eltekintve az esetleges visszahvs kltsgeitől (norml tarifn).

c) Az upjers jogosult arra, hogy a fizetsi forgalom lebonyoltsa rdekben a szksges adatokat tadhassa a megbzott szolgltatnak akkor, ha ez a fizetendő pnzsszeg megllaptsa s a felhasznlval trtnő elszmols rdekben ez szksgess vlna. A fentieken tlmenően az upjers arra is jogosult, hogy a felhasznl szemlyes adatait kzlje azzal a harmadik szemllyel, akire a felhasznlval szembeni kvetelseit engedmnyezte, feltve hogy ez a kvetelsek behajtsa rdekben vlik szksgess. Krsre az upjers tjkoztatja felhasznlt e harmadik szemly nevről. Amennyiben az upjersharmadik fllel műkdik egytt egy szolgltats biztostsa rdekben, gy az upjersktelezi őt arra, hogy betartsa a hatlyban lvő adatvdelmi trvnyeket s elgsges adatvdelmet biztostson.

 

 

3 Szemlyes adatok mdostsa vagy trlse

A felhasznl brmikor mdosthatja szemlyes adatait (pl. az adatok aktualizlsa vagy helyesbtse rdekben) illetve brmikor teljesen kitrlheti azokat. A felhasznl a datenschutzbeauftragter@upjers.com cmre rt levlben krheti, hogy szemlyes adatait az upjers mdostsa, illetve ne hasznlja tovbb. Ezt kvetően az upjers a lehető legrvidebb időn bell mdostja illetve trli ezeket a felhasznli adatokat. Az upjers felhvja felhasznli figyelmt arra, hogy műszaki s szervezsi okokbl a tnyleges trlshez a trlsi krelem jelzst kvetően is szksgesek lehetnek tovbbi intzkedsek, azaz megkezdett trlsi folyamat esetn is lehetsges, pldul, ha az upjersnek adattrolsi ktelezettsge van, hogy egy trlsi igny csak ksőbb teljesl.

 

 

4 Klnleges tudnivalk

1. A sklzhat kzponti mrsi eljrs hasznlata

Az upjersbizonyos ajnlatai esetben az INFOline vllalat (https://www.infonline.de) Skalierbare Zentrale Messverfahren (Sklzhat kzponti mrsi eljrs SZM) nevű eljrst hasznlja az ajnlatainak hasznlatra vonatkoz statisztikai rtkek megllaptsra. A folyamat kzben anonim mrsi rtkek kerlnek gyűjtsre. Az SZM mrsi eljrs a szmtgpes rendszerek felismersre vagy egy cookie-t hasznl, amely az ivwbox.de azonostt viseli, vagy egy alrst, melyet a rendszer klnbző, szmtgpe ltal automatikusan kldtt informcibl llt elő. Az eljrs sorn a rendszer az IP-cmeket nem trolja, a feldolgozsuk pedig anonim mdon trtnik. Az eljrst az adatvdelmi szempontokat figyelembe vve fejlesztettk ki. A clcsoport-elrs mrs clja egy adott weboldal felhasznlsi intenzitsnak s a felhasznlk szmnak statisztikai meghatrozsa. A felhasznlkat egyedileg soha nem azonostjk. Az n szemlyazonossga mindig vdett. A rendszer nem juttat el nhz reklmokat.

Az azon weboldalakra vonatkoz statisztikkat, melyek az Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbetrgern e.V. (Informcis kzssg a hirdetők elterjedsnek megllaptsra) (IVW) tagjai, vagy rszt vesznek az Internet Facts (Internetes tnyek) vizsglatban, melyet az Arbeits-gemeinschaft Online-Forschung e.V. (Online-kutatsi munkacsoport) (AGOF) szervez, az AGOF s az Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Mdiaelemzsi kutatcsoport) (ag.ma), valamint az IVW havonta kzzteszi. Az adatok ahttp://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de s http://www.ivw.eu oldalon rhetők el. A mrsi adatok kzzttele mellett az IVW rendszeresen ellenőrzi az SZM folyamatot annak rdekben, hogy annak hasznlata sszhangban legyen a trvnyi s adatvdelmi szablyokkal. Az SZM folyamatrl az INFOnline GmbH, az SZM folyamat zemeltetőjnek weboldaln (https://www.infonline.de), az AGOF adatvdelmi weboldaln (http://www.agof.de/datenschutz) s az IVW adatvdelmi weboldaln (http://www.ivw.eu) tall bővebb informcit.

Az SZM adatfeldolgozst a kvetező hivatkozs segtsgvel tilthatja le: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. A Google Analytics alkalmazsa

Ez a weboldal a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (Google) Google Analytics webelemző szolgltatst hasznlja. A Google Analytics n. stiket ("cookie"), vagyis a felhasznl szmtgpre teleplő olyan kicsiny szvegfjlokat hasznl, amelyek lehetőv teszik a felhasznl honlap-hasznlatnak elemzst. A felhasznl weblaphasznlatval kapcsolatos stikből szrmaz informcik, belertve a felhasznl IP-cmt is, a Google Amerikai Egyeslt llamokban lvő szervereire kerlnek s ott troldnak. Amennyiben aktivlja az IP-anonimizlst ezen a weboldalon, gy a Google az n IP-cmt mg az Eurpai Uni tagllamainak vagy a korbbi Eurpai Gazdasgi Trsuls szerződtt llamainak terletn bell lervidti. Ilyenkor csak kivteles esetben jut el a teljes IP-cm a Google egyik amerikai szerverre, hogy ott rvidtődjn le. A Google ezekből az adatokbl kirtkeli a felhasznl weblaphasznlatt, jelent st kszt ltaluk a weblaphasznlatrl a weblapzemeltető szmra, s egyb weblap- s internethasznlattal kapcsolatos szolgltatsaihoz hasznlja fel őket. A Google semmi esetre se kapcsolja ssze a Google Analytics ltal a bngszőből begyűjttt IP-cmeket a Google Inc. ms adataival. A bngszőszoftver megfelelő belltsval megakadlyozhatja a stik teleplst; azonban felhvjuk a figyelmt arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd teljeskrűen hasznlni a honlap sszes funkcijt. Ezen tlmenően megakadlyozhatja a stikből szrmaz, a weboldal hasznlatra vonatkoz adatok (belertve az IP-cmt) Google ltali gyűjtst s feldolgozst, amennyiben letlti s telepti a kvetkező linken elrhető bngszőkiegsztőt [aktulis linkje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 

3. A Google AdSense hasznlata

Amennyiben reklm (banner vagy szveges) van bekapcsolva a weboldalainkon a Google Adsense, azaz a Google reklmmegjelentő szolgltatsn keresztl, akkor az n bngszője esetleg Google ltal kldtt stiket trolhat. Ezen tlmenően a Google Adsense gynevezett "web bacon"-ket (lthatatlan grafikkat) is hasznl informciszerzsre, melyek segtsgvel egyszerű tevkenysgeket, pl. a mindenkori weboldal forgalmnak alakulst lehet felvzolni, gyűjteni s kirtkelni. Az Upjersnek nincs befolysa az adatgyűjtsre. Viszont abbl indulunk ki, hogy a felhasznl kszlkazonostja s az oldal megltogatsnak tnye rgztsre kerl. A stik vagy web baconk ltal a mindenkori weboldal megltogatsrl gyűjttt informcik (belertve az n IP-cmt) illetve a reklmformtum kiszlltsrl a jelzs a Google egyeslt llamokbeli szerverre kerl s ott troldik. A Google vgl arra hasznlja fel a kinyert informcit, hogy nnek vlogatott, az n ignyeihez igazod reklmokat jutasson el, olyanokat, melyek lehetősg szerint megfelelnek az rdeklődsi krnek. A Google adott esetben harmadik flnek is tovbbadhatja ezeket az informcikat, klnsen akkor, ha a Google-t arra trvnyi szablyozs ktelezi, vagy ha az adatokat harmadik fl dolgozza fel a Google megbzsbl. A Google nem kti ssze az n IP-cmt ms, a Google-nl trolt adattokkal.

Az adatok begyűjtsről s felhasznlsrl, illetve az ezzel kapcsolatos jogairl s belltsi lehetősgeiről a privt szfra rdekben, a Google adatvdelmi nyilatkozatbl is tjkozdhat, melyet itt rhet el:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Megakadlyozhatja, hogy stik kerljenek mentsre az n merevlemezn. Ehhez ki kell vlasztania a bngsző belltsban a megfelelő opcit, pl. a "stik letiltsa" vagy hasonl lehetősget. Ugyanakkor az upjersfelhvja a figyelmt, hogy ez esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes krűen hasznlni az ajnlat minden funkcijt. Az ltal, hogy hasznlja ezt a weboldalt, n hozzjrul az ntől Google ltal a fentebb lert mdon s cllal trtnő adatgyűjtshez.4. Kzssgi pluginok hasznlata

Az upjersinternetes ajnlatainak keretn bell ignybe vehetők a kvetkező kzssgi pluginok is:

- Facebook "Like"- illetve "Tetszik"-gomb a Facebook kzssgi oldaltl, melyet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, zemeltet;

- Google "+1"-gomb a Google+ kzssgi oldaltl, melyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zemeltet;

- Twitter "Tweet" a Twitter kommunikcis platformtl, melyet a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zemeltet.

A plugint az adott zemeltető fejlesztette, tette elrhetőv s ezeket mdosts nlkl integrltuk a weboldalainkba. Egy ilyen kapcsolfellet segtsgvel a felhasznl javasolhatja msoknak a mindenkor megltogatott weboldalt. gy n javasolhatja az upjersszolgltatsait a Facebook-bartainak, a Google Plus felhasznlinak, illetve a Twitter-kvetőinek. Ha pldul a Tetszik-gombra kattint, akkor az n Facebook-oldaln megjelenik egy bejegyzs, miszerint n ajnlja a szolgltatsainkat. Ha n hasznlja a Google Plus +1-gombot, akkor a javaslata megjelenik az n Google Plus-profiljn, illetve a Google keresőszolgltats tallatai kztt. Az ajnls mellett megjelenhet tovbb az n profilneve s profilkpe is harmadik fl weboldaln vagy egyb megjelensein. A Twitter kapcsolgombjnak segtsgvel megoszthat egy hozzszlst, vagy kzz teheti az upjersszolgltatsnak oldalt. Ezek lehetőv teszik tovbb a weboldalak s az adott platform kzti kommunikcit.

Amikor n aktivlja egy platform pluginjt, az n bngszője kzvetlen kapcsolatot pt fel annak amerikai szervervel, majd vgl lekommuniklja a mindenkori szolgltatst. A plugin tartalma betltődik a bngszőbe s ezzel mintegy bekttt vlik a weboldalainkba.

Ezrt aztn nincs befolysunk a tekintetben, hogy a platform zemeltetője milyen adatokat emel le a felhasznltl, gy csak arrl tudjuk nt tjkoztatni, amit mi gondolunk: mi abbl indulunk ki, hogy regisztrlsra kerl a weboldal megltogatsnak tnye, a kapcsolgomb ignybe vtele s az n IP-cme.

Eszerint a Facebook a kzssgi plugin ltal megkapja azt az informcit ,hogy n megltogatta az upjersajnlatnak megfelelő weboldalt. Ha n ekzben be van jelentkezve a Facebook-fikjba, akkor a Facebook az n ltogatst az n Facebook-fikjhoz rendelheti. Ha n műkdteti a kzssgi plugint, pldul rkattint a Tetszik-gombra, akkor ezt az informcit az n bngszője tovbbtja a Facebook fel, ahol az trolsra kerl. Amennyiben n nem Facebook-felhasznl, akkor is megeshet, hogy a Facebook trolja az n IP-cmt, mely a Facebook tjkoztatsa szerint anonim mdon trtnik. Ha n Facebook-felhasznl s nem szeretn, hogy a Facebook az upjersajnlatain keresztl adatokat gyűjtsn nről s azokat sszeksse a Facebooknl trolt felhasznli adataival, gy lpjen ki a Facebook-fikjbl, mielőtt megltogatn az upjersajnlatainak weboldalait.

A Google tjkoztatsa szerint nem trtnik szemlyes adatok gyűjtse, ha n nem kattint a +1-kapcsolgombra. Csak bejelentkezett felhasznl esetn trtnik ezltal szemlyes adatok gyűjtse s feldolgozsa, pl. az IP-cm.

A Twitter-kapcsolgomb műkdtetsekor tudomsunk szerint csak az IP-cm s az upjersajnlatainak mindenkori weboldal-cme kerl tovbbtsra s mg pedig nem ms cllal, mint a kapcsolfellet megjelentse.

ltalnosan rvnyes, amennyiben n felhasznli profilt tart fenn ezen platformok egyikn, hogy a platform zemeltetője kpes r, hogy a megfelelő plugin hasznlatakor informcikat rendeljen az n felhasznli fikjhoz. Amennyiben n ezzel nem rt egyet, lpjen ki a felhasznli profilbl mielőtt a plugint aktivln.

A platform zemeltetői ltal vgzett adatgyűjts terjedelmről, cljrl s tovbbi feldolgozsrl, illetve az ezzel kapcsolatos jogok s belltsi lehetősgekről a privt szfra vdelmnek rdekben, megtekintheti a relevns adatvdelmi nyilatkozatokat is az albbi elrhetősgeken:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

Felhvjuk a szves figyelmt, hogy Add On-ok, pl. a Facebook Blocker, blokkolni tudja a kzssgi pluginek műkdst a bngszőjben.

 

 

5. Adatkezels integrlt jtkok esetn

Az upjersbizonyos jtkai ssze vannak ktve kzssgi oldalak platformjaival (elsősorban a Facebookval). Itt a jtkok gynevezett Apps ill. Applications (Alkalmazsok) nven futnak. Amennyiben n szeretn ignybe venni ezeket a jtkokat, gy az engedlyt kell adnia, hogy az upjersbegyűjthesse s trolhassa pldul a kvetkező adatokat :

-     Keresztnv, vezetknv, nem, szlets dtuma

-     Profilkp vagy annak megfelelő URL

-     Bejelentkező e-mail cm, melyet a Facebookra val regisztrci sorn adott meg

-     Tartzkodsi hely s hozzfrsi eszkz

-     Felhasznli azonostszm, mely a nyilvnos-hozzfrhető informcikra (a Facebookra) mutat

-     Az n, a jtkkal szintn kapcsolatban ll bartaira mutat felhasznli azonostszm .

Az Engedlyezs mező megerőstsvel n elfogadja az adatvdelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti adatgyűjtst, -trolst s -feldolgozst.

Az upjersfelhvja figyelmt, hogy az upjersltal a Facebooktl ignyelt informcikra kihatssal lehetnek a megfelelő adatvdelmi belltsok. Klnsen annak van befolysol hatsa, ha

-     n ellenőrzi, milyen informcit oszthatnak meg az n Facebook-bartai nnel/nről,

-     n letiltja a klnleges alkalmazsokat, illetve akadlyozza őket abban, hogy bizonyos informcikat gyűjtsenek nről,

-     n bizonyos jtkmeghvsokat letilt,

-     n szablyozza, hogy az aktivitsait ki lthatja.

 

 

6. Azonnali jtk md

Amennyiben az upjerslehetőv teszi nnek, hogy egy vagy tbb jtkot a szoksos regisztrci nlkl hasznljon, gy egy vendgfikot kap. Az ilyen korltozott ideig fennll vendgfikokrl nem lehetsges ignybe venni a djkteles tbbletszolgltatsokat. Ilyenkor nem szksges szemlyes adatok (pl. e-mail cm) megadsa, hanem egy vendgneven s egy megfelelő jelszn keresztl hozzfrst kap a jtkhoz. A vendgfikon belltott vendgnv a ltrehozst kvető egy bizonyos időtartam utn (melyről n a jtkban rtesl) automatikusan trlődik. Viszont brmikor regisztrlhat a jtkba. A regisztrci folyamn megadott szemlyes adatokat az ebben az adatvdelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezeljk.

 

 

5 Adatszolgltats a szemlyes adatokrl

Krsre az upjers haladktalanul s ingyenesen tjkoztatst ad felhasznl szmra azokrl az adatokrl, amelyeket a vllalat vele sszefggsben trol. Az informci-tadsra alapvetően elektronikus ton, rendszerint e-mailben kerl sor.

 

 

6 Harmadik felek honlapjai / hivatkozsok

Arra az esetre vonatkozan, amikor a felhasznl az upjers honlapjn vagy jtkban elhelyezett hivatkozson keresztl olyan idegen honlapra kerl, amit nem az upjers zemeltet, az upjers felhvja a felhasznl figyelmt arra, hogy a harmadik szemly ltal zemeltett honlapra nem vonatkozik jelen adatvdelmi nyilatkozat. Az upjers nem tartozik felelőssggel azrt, hogy a msik honlap zemeltetője miknt kezeli a felhasznl adatait. Az upjers nem tartozik felelőssggel azrt, hogy az upjers zemeltetsi krn kvl eső honlapok ugyanazokat az adatvdelmi szabvnyokat teljestsk, mint sajt honlapjai. ppen ezrt az upjers azt tancsolja felhasznlinak, hogy mindig olvassk el a hivatkozott honlapok adatvdelmi nyilatkozatait.

 

 

7 Az adatvdelmi nyilatkozat megvltoztatsa

Az upjers fenntartja magnak a jogot arra, hogy az adatvdelmi nyilatkozatot brmikor megvltoztathassa, azonban gretet tesz arra, hogy minden esetben be fogja tartani a hatlyos adatvdelmi trvnyeket. Az upjers azt tancsolja a felhasznlknak, hogy a honlapjaira s a jtkaihoz elltogatva minden esetben tjkozdjanak az aktulis adatvdelmi nyilatkozatrl. Az upjers termszetesen előzetesen tjkoztatni fogja felhasznlit arrl, ha szemlyes adataikat az eddigieknl nagyobb terjedelemben kvnja felhasznlni.

 

 

llapot: 2013. szeptemberSzolgltat:

upjers GmbH

gyvezető: Klaus Schmitt

Cm: Hafenstrae 13, 96052 Bamberg, Nmetorszg


E-mail: mail@upjers.com (nem a tmogats)

Telefon: +49-951/5109080 (nem a tmogats)

Fax: +49-951/510908102 (nem a tmogats)

 

Cgbrsg: Bambergi cgbrsg

Cgjegyzkszm: 5558


EU-adszm: DE275673923Adatvdelmi illetkes:

E-mail: datenschutzbeauftragter@upjers.com