ÁSZF és Fogyasztói Információk, Elállási Tájékoztatás

Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Hatály, a szerződés létrejötte

(1) Az alábbi általános felhasználási feltételek határozzák meg az upjers GmbH, 96052 Bamberg Hafenstraße 13, Germany (továbbiakban Üzemeltető), valamint a szolgáltató elektronikus szórakoztató ajánlatainak (továbbiakban Szolgáltatások) igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő felhasználási jogviszony tartalmát. A Felhasználó saját szerződési feltételei csak akkor képezhetik a szerződéses jogviszony részét, ha ahhoz az Üzemeltető kifejezetten és írásos formában hozzájárul. A játékportálra vagy egy Szolgáltatásra történő regisztrációjával (vagyis hozzáférési jogosultság létrehozására irányuló kérelem elküldésével (felhasználói fiók kialakítása) és az erre a célra kialakított felületen történő bejelentkezével a felhasználó elfogadja a Szolgáltatások felhasználási feltételeit. A regisztráció során a Felhasználónak nyilatkoznia kell a felhasználási feltételek elfogadásá ról. A felhasználási feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltatások bármilyen használatára, az Üzemeltető esetleges későbbi szerződéseire, ajánlataira, teljesítéseire és szállításaira.

(2) A felhasználási feltételeket az Üzemeltető közzéteszi a játékportálon illetve a Szolgáltatások keretein belül. A felhasználási feltételeket el lehet menteni háttértárolóra, tartós adathordozóra, illetve kinyomtatása is engedélyezett. A Felhasználó kérelmére azonban közvetlenül is elküldjük számára ezeket a felhasználási feltételeket.

(3) A felhasználási feltételeken túl, azt mintegy kiegészítve hatályosak a mindenkori Szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett szabályzatok és játékismertetők.

(4) A Szolgáltatásokat kizárólag BGB [német Ptk.] 13 § szerinti fogyasztók vehetik igénybe. A Szolgáltatásokat tilos anyagi haszonszerzésre, vagy más jellegű üzleti célra hasznosítani. Felhasználásra a regisztáció pillanatában 18. életévüket kitöltött személyek jogosultak. Kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával jogosultak igénybe venni a Szolgáltatásokat.

(5) A regisztrációval a Felhasználó nyomatékos nyilatkozatot tesz nagykorúságáról és cselekvőképességéről ill. - kiskorúak esetében - a törvényes képviselő beleegyezésének meglétéről.

(6) A felhasználói jogviszony akkor jön létre, amikor a Felhasználó regisztrálja magát a játékportálra vagy egy adott Szolgáltatásra, az Üzemeltető pedig elfogadja a regisztrációt a hozzáférési jogosultság létrehozásával (felhasználói fiók). A jogviszony akkor szűnik meg, ha a Felhasználó felmondja a Szolgáltatás igénybevételét, pl. törli a felhasználói fiókot, vagy ha az Üzemeltető felmondja a Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási jogviszonyt, ill. zárolja, törli a fiókot.

(7) A regisztrációs űrlap beküldésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesz a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó szerződés megkötésére ( lásd még „Szolgáltatási fiók létrehozására irányuló kérelem”. Ehhez a regisztrációs lap megfelelő adatmezőit kell teljeskörűen és helyesen kitölteni.

(8) A jelen általános szerződési feltételekben megnevezett, az Üzemeltető és a Felhasználó közti szerződések alapvetően a Felhasználó szolgáltatáshasználati szerződéskötésre vagy többletteljesítések használatára vonatkozó szerződéskötésre irányuló kérelmének Üzemeltető általi elfogadásával jönnek létre. Az elfogadásra sor kerülhet az Üzemeltető kifejezett nyilatkozatával vagy az Üzemeltető első teljesítésével. A szolgáltatási fiók létrehozására ill. kiegészítő Szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem beérkezését követően az Üzemeltető elektronikus úton, a felhasználó által megadott e-mail címre küldött levél segítségével haladéktalanul visszaigazolja a kérelem megérkezését. A beérkezés visszaigazolása nem jelenti a felhasználási kérelem jogilag kötelező elfogadását. A beérkezés visszaigazolásával egyidejűleg azonban elfogadó nyilatkozat is küldhető.

§ 2 A Szolgáltatás terjedelme

(1) Az Üzemeltető alapvetően azt teszi lehetővé a Felhasználó részére, hogy a Felhasználó igénybe vehesse az Üzemeltető által interneten rendelkezésre bocsátott mindenkori Szolgáltatásokat. A Felhasználónak kell biztosítania a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket.

(2) A Felhasználó nem rendelkezik alanyi jogosultsággal az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Az Üzemeltető mindenképpen fenntartja a jogot, hogy az egyes Szolgáltatásaira történő regisztrációt minden külön indokolás nélkül visszautasíthassa vagy korlátozhassa.

(3) Az Üzemeltető nem szavatolja azt, hogy Szolgáltatásai megfelelnek a Felhasználó igényeinek. Az Üzemeltető kiváltképp nem szavatolja azt, hogy az általa nyújtott Szolgáltatások illeszkednek a Felhasználó céljaihoz.

(4) Felhívjuk Felhasználó figyelmét arra, hogy Üzemeltető nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli és teljeskörű rendelkezésre állását Felhasználói számára. Az Üzemeltető azonban garantálja, hogy a játékok éves átlagban 92%-ban (kilencvenkét százalékban) elérhetőek a Felhasználók számára. Ebbe azonban nem tartoznak bele azok az időtartamok, amikor az Üzemeltető hatáskörén kívül álló műszaki vagy más jellegű okok miatt (vis maior, harmadik személy hibája stb.) nem lehet elérni a szervereket az interneten keresztül, ill. nem tartoznak bele a rutinszerű karbantartások időtartamai sem. A hálózat-biztonság és integritás fenntartása, különösen pedig a hálózat, az alkalmazott szoftverek vagy a tárolt adatok hibáinak elkerülése érdekében az üzemeltető korlátozhatja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

(5) Az Üzemeltető folyamatosan fejleszti, adaptálja és változtatja szolgáltatását. Éppen ezért az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja Szolgáltatása tartalmi, vizuális, műszaki illetve egyéb kritériumok szerinti megjelenési formáját. A Felhasználó nem formálhat jogot meghatározott műszaki keretfeltételek vagy adottságok Üzemeltető általi teljesítésére. A Felhasználó csupán a mindenkori Szolgáltatás aktuális tartalmának használatára szerez jogosultságot.

A Felhasználó nem tarthat jogot a Szolgáltatások szerződéskötéskori változatának Üzemeltető általi fenntartására.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármikor, külön indokolás nélkül megszüntethesse a Szolgáltatást. A Felhasználó ebben az esetben a 3. § 5 a) bekezése értelmében követelheti a már teljesített díjbefizetések (pl. prémiumvaluta) jóváírását az Üzemeltető más Szolgáltatásában, vagy már befizetett díj Üzemeltető általi visszatérítését. A Felhasználó a Szolgáltatás megszüntetése miatt nem élhet semmilyen más igénnyel.

(6) Az Üzemeltető, az Üzemeltető dolgozója, valamint teljesítési- és ügyviteli segédei által a Szolgáltatás működésével kapcsolatban adott útmutatások, jótanácsok és tippek jogilag nem kötelező erejűek. A Felhasználó nem jogosult kártalanításra azokért a hátrányokért, amelyek ezek által érték őt.

(7) Ha a szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatás-leírás eltérően nem rendelkezik, az Üzemeltető által biztosított Szolgáltatások térítésmentesek. Ezek a rendelkezések nem érintik a 3. § rendelkezéseit.

§ 3 Prémiumvaluta, kiegészítő szolgáltatások, fizetési feltételek

(1) Az Üzemeltető adott esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra vonatkozóan, hogy egyes Szolgálatásoknál úgy nevezett prémiumvalutát (érméket, gyémántokat, szeneket, drágaköveket, színforgácsokat, stb.) vásárolhassanak térítés ellenében. Az Üzemeltető az adott Szolgáltatás mindenkori honlapján teszi közzé a prémiumvaluta ellenértékét. A vásárlással egy külön, a Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől független szerződés (szerződés a kiegészítő Szolgáltatások igénybe vételéről) jön létre. Ez a szerződéskötés egy különálló és világos ismertetéssel ellátott megrendelési folyamat keretein belül jön létre. A megrendelési folyamat a „Vásárlás“ kapcsolófelület működtetésével zárul. A kapcsolófelület működtetésével a Felhasználó jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tesz, mely kötelezi őt a szerződéskötéssel járó mindenkori térítés megfizetésére.

(2) A prémiumvaluta segítségével a Felhasználó az alapvető felhasználói jogosultságon felül kiegészítő jellegű többletszolgáltatásokra tehet szert. Az egyes többletszolgáltatások megrendelése nem önálló szerződés, hanem pusztán a Felhasználó egyoldalú teljesítési rendelkezési joga a 3. § 1. szakasza alatt megnevezett szerződés keretein belül. A vásárolt többletszolgáltatások pontos leírása, valamint az ellenértékként beváltandó prémiumvaluta mennyisége elkülönítetten jelenik meg a Szolgáltatás honlapján, és Szolgáltatásonként különbözhet. A prémiumvaluta kizárólag ahhoz a Szolgáltatáshoz használható fel, amelyhez kiváltották, átruházása alapvetően kizárt. A prémiumvalutát beszerzésétől kezdve 12 hónapon belül lehet felhasználni.

(3) A kiegészítő szolgáltatások tekintetében az általános felhasználási feltételeken túlmenő különös feltételként az adott Szolgáltatás leírása is irányadó. Az Üzemeltető fenntartaja magának a jogot arra, hogy megváltoztathassa a kiegészítő szolgáltatások fajtáját, terjedelmét és tartalmát.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése és adaptálása keretében fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy megváltoztathassa és megszüntethesse és/vagy térítésmentesen a Szolgáltatásaiba integrálhassa az egyes kiegészítő szolgáltatásokat.

(4) Prémiumvalutát vásárolni nem kötelezői. A kiegészítő szolgáltatások egyszeri vagy időben korlátozott Szolgáltatások lehetnek. Az időben korlátozott kiegészítő szolgáltatások az előre megállapított időtartam elteltével megszűnnek, ezt követően pedig újra elő lehet rájuk fizetni akkor, ha még mindig szerepelnek az Üzemeltető kínálatában.

(5) A már megvásárolt, és kiegészítő szolgáltatok megszerzésére felhasznált prémiumvaluta pénzbeli egyenértékének visszatérítésére alapvetően nincs lehetőség. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kiegészítő Szolgáltatások felhasználására szóló szerződéstől a 4. § szerint elállnak. Ez nem vonatkozik arra az esetre sem, amikor a Szolgáltatást vagy a felhasználó által megvásárolt kiegészítő szolgáltatásokat a szerződés időtartamán belül az Üzemeltető megváltoztatja, megszünteti vagy ingyenessé teszi.

(a) Az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta átváltható az Üzemeltető egy másik (a Felhasználó által választott) Szolgáltatásában azonos értékű prémiumvalutára. Alternatív lehetőségként kérheti a Felhasználó az egy Szolgáltatás megszüntetése előtt 10 héten belül valódi pénzért vásárolt prémiumvaluta ellenértékének visszatérítését. Az erre vonatkozó igényt a Felhasználónak a prémiumvalutavásárlástól számított tíz héten belül írott formában kell eljuttatnia a support@upjers.com e-mail címre.

(b) Amennyiben a Felhasználó már prémiumvalutát használt fel egy adott időszakra előre bizonyos kiegészítő Szolgáltatások használatára, és ezen a Szolgáltatások az Üzemeltető számára felróható okból nem kerülnek teljesítésre (pl. a kiegészítő Szolgáltatás megszüntetése, vagy tartós elérhetetlensége illetve a kiegészítő Szolgáltatás ingyenessé válása miatt), akkor az Üzemeltető kompenzáció gyanánt elsősorban más kiegészítő Szolgáltatást kínál fel vagy visszatéríti a Felhasználónak a befizetett összeg (ill. a prémiumvaluta ellenértékének) időarányos részét. Az előbbiek nem érintik a Felhasználó azon jogosultságát, hogy használhatatlan többletszolgáltatások okán a 8. § 4. szakasza szerinti rendkívüli felmondással felmondja a kiegészítő Szolgáltatások használatára szóló szerződést. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

(6) Kiegészítő Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését prémiumvaluta formájábam előre kérni. A prémiumvaluta ellenértékének megfizetése a szerződés megkötésekor, vagyis a prémiumvaluta vásárlási szándékának megerősítésekor azonnal esedékessé válik. Az Üzemeltető különböző fizetési lehetőségek igénybevételét teszi lehetővé. A Felhasználó nem jogosult követelni, hogy az Üzemeltető elérhetővé tegyen vagy fenntartson bizonyos fizetési módozatokat. Az ellenérték lehívására a Felhasználó kívánságának megfelelő módon kerül sor. Nyomatékosan felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az a pénzügyi szolgáltató, amely a választott fizetési módozat függvényében lehívja a Szolgáltatás ellenértékét, a levont összegnek csupán egy részét írja jóvá az Üzemeltető számláján. Egy hatályos elállás esetének kivételével a Felhasználó esetleges visszafizetési vagy megtérítési igénye alapvetően csupán az Üzemeltető által ténylegesen megkapott nettó összegre korlátozódik. A pénzügyi Szolgáltató által visszatartott összeg nem kerül visszafizetésre.

(7) Fizetési késedelem esetén az Üzemeltető jogosult a kiegészítő Szolgáltatások megszüntetésére, és az érintett felhasználói fiók zárolására. Mindez nem érinti a Felhasználó szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

(8) Amennyiben az Üzemeltetőnek a Felhasználónak felróható bármilyen visszafizetési vagy stornózási kötelezettség merül fel, úgy a Felhasználó viseli az Üzemeltető ebből eredő költségeit. Az Üzemeltető ebben az esetben az eredeti ellenszolgáltatáson kívül felmerült költségeit is érvényesítheti.

(9) Az Üzemeltető követeléseivel szemben a Felhasználó kizárólag a nem kifogásolt és jogerősen megállapított ellenköveteléseit számíthatja be. A Felhasználó csak akkor gyakorolhatja visszatartási jogát, ha ellenkövetelése ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származik. A Felhasználó Üzemeltetővel szembeni igényeit nem lehet harmadik személyre átruházni.

§ 4 Elállási tudnivalók ill. prémiumvaluta és többletszolgáltatások

Elállási jog:


A szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási időszak a szerződéskötés időpontját követő 14 nap. Az elállási joggal való éléshez szükséges az Üzemeltető

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-mail: agb@upjers.com


egyértelmű nyilatkozat útján történő (pl. postai levélben, faxon, e-mailben) tájékoztatása a szerződéstől való elállás szándékáról.

Erre a célra használható a csatolt elállási űrlapminta, melyet előzetesen ki kell tölteni.

Elállási űrlapminta:


(Amennyiben szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot és küldje meg részünkre.)
- Címzett: upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-mail: agb@upjers.com
- Ezennel elállok/-unk (*) az általam/-unk (*) megkötött, a következő áruk megvásárlásáról (*)/ a következő szolgáltatások szállításáról (*)
- Megrendelve ekkor: (*)/Megkapva ekkor: (*)
- Fogyasztó(k) neve
- Fogyasztó(k) címe
- Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú beküldés esetén)
- Dátum

_________
(*) Ami nem aktuális, az kihúzandó.


Az elállási periódus megtartásához elegendő az elállási joggal való élés szándékáról szóló nyilatkozat elállási perióduson belül történő beküldése.

Elállási jogkövetkezmények


Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, úgy késedelem nélkül, legkésőbb az Ön elállási szándéknyilatkozatának hozzánk való beérkezési dátumától számított tizennégy napon belül visszatérítünk Önnek minden Öntől hozzánk beérkező fizetési tételt beleértve a szállítási költségeket (azon többletköltségek kivételével, melyek abból adódtak, hogy Ön esetleg a mi általunk kínált, kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot vett igénybe). A visszafizetéskor az eredeti tranzakciókor Ön által használt fizetési eszközt alkalmazzuk, hacsak előzetesen nem egyeztettünk másról Önnel; a visszafizetéssel kapcsolatban Önt díj semmi esetre sem terhelheti.Elállási tudnivalók vége
Különleges rendelkezések: az elállási jog idő előtti megszűnése

Az elállási jog akár határidőn belül is hatályon kívül helyeződik, ha az Upjers megkezdi a szerződés teljesítését, miután Ön nyomatékosan hozzájárult, hogy az Upjers a szerződés teljesítéséhez az elállási időszak lejárta előtt hozzákezdjen, ő pedig az Önnek tudtul adta, hogy a szerződés teljesítésének megkezdőséhez való hozzájárulása a szerződéstől való elállás jogának elvesztésével jár

§ 5 Hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogások

(1) Az Üzemeltető biztosítja Felhasználó számára a mindenkori Szolgáltatásokhoz ill. kiegészítő Szolgáltatásokhoz való hozzáférést azok aktuális formájában. A Felhasználó nem követelheti jogszerűen a Szolgáltatások és a kiegészítő Szolgáltatások meghatározott állapotának/funkcióinak fenntartását vagy elérhetővé tételét.

(2) A Felhasználó tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott számítógépes szoftver - más szoftverekhez hasonlóan - soha nem lehet teljesen hibátlan. A Szolgáltatások teljesítését abban az esetben lehet hibásnak tekinteni, ha súlyos és tartós zavarok lépnek fel a játék használatában.

(3) Saját védelmében illetve bizonyítékbiztosítási okoból kifolyólag ajánott, hogy a Felhasználó bármilyen reklamációt írásban vagy e-mailben nyújtson be az Üzemeltetőnek.

(4) A hibás teljesítési igények körében nem lehet érvényesíteni a külső behatásokra (vis maior stb.) visszavezethető és Üzemeltetőnek fel nem róható hibákat, a Felhasználónak felróható kezelési hibákat, illetve azokat a hibákat, amelyek harmadik személy által eszközölt változtatások vagy egyéb manipulációk miatt álltak elő.

(5) Az Üzemeltető - ettől kifejezetten eltérő írásbeli megállapodás hiányában - nem vállal jogi garanciát.§ 6 Felelősség

(1) Amennyiben az Üzemeltető díjtalanul nyújt egy szolgáltatást, semmilyen körülmények között nem felel másért, mint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

(2) Amennyiben az Üzemeltető díj ellenében nyújt egy szoltáltatást, úgy korlátlanul felel a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

(3) Enyhébb gondatlanság okán az Üzemeltető csak lényegi szerződéses kötelezettségeinek megsértése esetén felel. Lényegi szerződéses kötelezettségek, jogi nyelven úgy nevezett kardinális kötelezettségek, alatt azok a kötelezettségek értendők, melyek először is a szerződésben foglaltak rendeltetésszerű végrehajtását teszik lehetővé, illetve melyek teljesülésében a Felhasználó joggal bízhat. A kártérítési kötelezettség csak az előre látható és szerződéstipikus károk magasságára korlátozódik.

(4) A felelősség kizárása azonban nem vonatkozik az életre, testi épségre illetve az egészségre vonatkozó felelősségre. A fentiek nem érintik az üzemeltető termékfelelősségi törvény, valamint a TVG 44a paragrafusa szerinti felelősségét.

(5) Az előzőekben felsorolt kizárási- illetve korlátozási okok az Üzemeltető alkalmazottaira, munkavállalóira, dolgozóira, képviselőire és teljesítési segédeire is vonatkoznak, különös tekintettel a résztulajdonos, dolgozó, képviselő, szervezet és e szervezet tagjai személyes felelősségére.

(6) Az üzemeltető kifejezetten elhatárolja magát azon honlapok tartalmától, amelyekre az üzemeltető oldalairól közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) mutatnak. Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért. Ezen oldalak tartalmáért az oldalak szolgáltatója tartozik felelősséggel. Az üzemeltető nem ellenőrzi a hivatkozott oldalakon lévő információkat. Az Üzemeltető előtt nem ismertek olyan idegen tartalmak, amelyek a vonatkozó jogszabályokba ütköznének. Megfelelő értesítést követően az Üzemeltető természetesen haladéktalanul eltávolítja ezeket a hivatkozásokat.

(7) A bizonyítás terhének Felhasználó hátrányára való esetleges változása nem érinti az előbbi szabályozásokat.

§ 7 A felhasználó kötelezettségei

(1) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy titokban tartja az egyes Szolgáltatásokhoz való hozzáférési adatait. Ezeket az adatokat nem adhatja tovább harmadik személynek.

(2) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az egyes Szolgáltatásokhoz egyszerre csak egy felhasználói fiókot használ. Több felhasználói fiók egy Szolgáltatáson belüli egyidejű használata (az ún. többes felhasználó) nem megengedett.

(3) A Felhasználó nem használhat a Szolgáltatások igénybevételét automatizáló külső szkripteket vagy programokat (ún. bot-okat).

(4) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy programhibákat, illetve a szolgáltatás támadási felületeit (ún. bug-ok) nem használja fel a Szolgáltatással kapcsolatos jogosulatlan előnyök megszerzésére. A már megszerzett előnyöket ki kell szolgáltatni, meg kell váltani, de az Üzemeltető vissza is vonhatja azokat. A Felhasználó köteles titokban tartani és az Üzemeltető felé haladéktalanul jelezni a tényleges, valamint a feltételezett bug-okat és támadási felületeket.

(5) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás keretében nem terjeszt reklámcélú, politikai, sértő, nemi szempontból diszkrimináló, pornográf vagy más módon a jó erkölcsbe ütköző vagy megbotránkoztató képeket, hivatkozásokat, neveket, szavakat vagy egyéb megnyilvánulásokat, különös tekintettel a szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali tartalmakra. A Felhasználó ezen kívül kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nem használ fel jogi oltalom alatt álló fogalmat, neveket vagy képeket. Kétség esetén a Felhasználónak haladéktalanul el kell távolítania az Üzemeltető által kifogásolt tartalmakat, illetve ezeket az Üzemeltető saját maga is eltávolíthatja.

(6) A Felhasználónak teljesítenie kell az Üzemeltető, az Üzemeltető alkalmazottja, a teljesítési- és ügyviteli segédje által adott utasításokat. Különösen igaz ez az adott Szolgáltatáshoz tartozó fórumok adminisztrátorai és moderátorai által adott utasításokra.

(7) Az előzőekben körülírt kötelezettségek vétkes megszegése esetén az üzemeltető azonnal és bármikor megszüntetheti a felhasználó részvételi jogosultságát az adott szolgáltatás illetve valamennyi szolgáltatás tekintetében, ezen túlmenően pedig zárolhatja vagy törölheti a felhasználó adott szolgáltatások tekintetében használt, érintett felhasználói fiókjait. A felhasználói fiók- illetve fiókok törlésekor, vagy zárolásakor még meglévő prémiumvalutáért, illetve a már befizetett kiegészítő Szolgáltatásokért kártérítés vagy pénzbeli megváltás nem jár.

§ 8 Felmondás

(1) A Felhasználó bármikor indoklás és bármiféle határidő nélkül elállhat egy vagy több, illetve az összes Szolgáltatás igénybevételétől.

(2) A Szolgáltatás(ok) megszüntetése esetén az Üzemeltető felmondási idő nélkül bármikor jogosult felmondani egy, több vagy minden Szolgáltatást.

(3) Ha a Felhasználó egy meghatározott futamidővel előre megrendelt kiegészítő Szolgáltatásokat, akkor erre az időtartamra lemond a rendes felmondásra való jogáról.

(4) Nem érinti ez a két fél azon jogát, hogy a Szolgáltatás felhasználási szerződést illetve a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződést azok futamideje alatt nyomós okkal (rendkívüli felmondással) felmondhassa.

(5) Amennyiben az Üzemeltető él a Szolgáltatás felhasználási szerződésének ill. a kiegészítő Szolgáltatás igénybe vételére szóló szerződés rendkívüli felmondással való megszüntetésével, akkor a Felhasználó időarányosan visszakapja az általa a megszűnési időponton túlmutató időtartamra, előre befizetett pénzbeli ellenszolgáltatást ill. kárpótlást kap a beváltott prémiumvalutákért (különösen a kiegészítő Szolgáltatások tekintetében). Jelen általános szerződési feltételek eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó nem élhet semmilyen más igénnyel.

(6) Az Üzemeltető azonban nem csak fontos okból mondhatja fel a szerződést abban az esetben, ha
- a Felhasználó legalább 5 euró értékben fizetési késedelembe esik és tartozását két felszólítást követően sem fizeti meg,
- a Felhasználó vétkesen megszegi a szolgáltatás szabályait, és szabályszegő magatartását még felszólításra sem hagyja abba; nem kötelező azonban az előzetes felszólítás akkor, ha az Üzemeltetőtől nem elvárható a szerződéses viszony további fenntartása, például különleges súlyú szerződésszegések esetén (játékosonként több felhasználói fiók, büntetőjogi cselekmények, ...),
- a Felhasználó négy héten keresztül, ill. felszólításra sem használta a fiókját.

(7) Ha a Szolgáltatás platformján nincs felmondási funkció, a felmondást írásos formában (e-mailben) szükséges megtenni. Egy esetleges rendkívüli felmondás kizárólag megfelelő indokolással érvényes.

(8) Műszaki okokból kifolyólag a felhasználói adatok és felhasználói fiókok végérvényes törlésére csupán néhány napos késéssel kerül sor.

(9) Az Üzemeltető fontos okból történő, jogszerű felmondása esetén Felhasználó nem jogosult sem kártérítésre, sem pedig kárpótlásra a felmondással érintett Szolgáltatások ill. kiegészítő Szolgáltatások tekintetében.

§ 9 Írásos forma

Jelen általános felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármilyen mellékmegállapodás valamint a felhasználási feltételek változtatása, kiegészítése és megszüntetése kizárólag írásos formában érvényes. Ez az írásbeliség követelményétől való eltérésre is vonatkozik. Ez nem érinti az egyedi vagy külön szerződéses megállapodásokat.

§ 10 Jogok átruházása

A Felhasználó által a Szolgáltatások keretein belül beállított tartalmakhoz való jog a mindenkori Felhasználónál marad. A beállítással a Felhasználó egyben felruházza az Üzemeltetőt a tartalmak egyszerű, térítésmentes és mindenkor visszavonható használati jogával, különös tekintettel a nyilvános elérhetővé tétel jogára.

§ 11 Érvényességi záradék, vegyes rendelkezések

(1) Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezése hatálytalan lenne, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályát.

(2) A felhasználási feltételek, valamint jelen felhasználási feltételek alapján megkötött szerződések tekintetében a Német Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni. A feltételek alkalmazása tekintetében nem lehet alkalmazni az ingó dolgok adásvételére vonatkozó ENSZ vételi jogot, valamint a német nemzetközi magánjog kollíziós rendelkezéseit.

(3) Amennyiben a szerződés megkötését követően a felhasználó a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívülre helyezi lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, akkor a bíróság illetékességét az üzemeltető székhelye határozza meg. Ez abban az esetben is igaz, ha a kereset benyújtásakor nem ismert a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.

(4) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a felhasználási feltételeket a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor megváltoztathassa vagy kiegészítse abban az esetben, ha ez szükségesnek látszik (pl. a jogi és törvényi előírásoknak való megfeleltetés, az Üzemeltető szolgáltatási spektrumának megváltoztatása miatt szükséges stb.), és rosszhiszeműen nem hozza hátrányos helyzetbe a felhasználót. A felhasználási feltételek megváltoztatását az Üzemeltető megfelelő módon tudatja a Felhasználóval. Az értesítésre vagy a Szolgáltatás keretein belül vagy a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben kerülhet sor. A következő bejelenkezés alkalmával a Felhasználó minden esetben tájékoztatást kap a változásról.

(5) A Felhasználó az értesítés és a tudomásulvételi lehetőség kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül élhet a felhasználási feltételek megváltoztatásával szembeni ellentmondási jogával. Bizonyítási okokból kifolyólag az ellenmondást erősen ajánlott írásben ill. e-mailben megküldeni az Üzemeltető számára.

(6) Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatás kézhezvételétől és a nyugtázási lehetőségről való tudomászerzésétől számított egy (1) hónapos határidőn belül nem nyilatkozik az Üzemeltető felé a megváltozott felhasználási feltételekről, vagy a továbbiakban is használja a Szolgáltatást, akkor vele szemben hatályossá válnak a megváltozott illetve kiegészített felhasználási feltételek. A Felhasználó határidőn belül elküldött felmondása esetén egy hónapos felmondási idővel mindkét fél felmondhatja a szerződést, feltéve, hogy nem áll fenn a 8. § szerinti - határidő nélkül alkalmazható - felmondási jog. A szerződés megszűnéséig az eredeti szerződési feltételeket kell alkalmazni.

(7) A szerződés megszűnését követő időszak tekintetében már előzetesen teljesített ellenszolgáltatások időarányos része visszatérítésre kerül a Felhasználó számára. A Felhasználó további igényekre nem jogosult.

(8) A változtatásról szóló értesítésben az Üzemeltető nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét az ellentmondás és a felmondás lehetőségére, a betartandó határidőkre és a jogkövetkezményekre, különös tekintettel az elmaradt ellentmondás jogkövetkezményeire.

(9) Javasolt, hogy a Felhasználó folyamatosan tájékozódjon a felhasználási feltételekről, valamint az adott szolgáltatás aktuális szolgáltatásleírásásáról és felhasználási útmutatójáról.Állapot: 2014. június


upjers GmbH
Ügyvezető: Klaus Schmitt
Cím: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-mail: agb@upjers.com (nem támogatás)
Tel.: +49 (0)951/5109080 (nem támogatás)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nem támogatás)

Cégbíróság: Amtsgericht Bamberg
Cégjegyzéksz.: HRB 5558

Adószám: DE275673923

Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, az upjers GmbH (Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Németország), a www.upjers.com weboldal üzemeltetése során a látogatóinktól a szükséges mértékben bizonyos adatokat gyűjtünk. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatból megtudhatja, hogy mit és miért teszünk az Ön adataival, személyes adataival. Továbbá arról is tájékoztatjuk, hogyan óvjuk az Ön adatait, mikor kerülnek törlésre ezek az adatok és milyen adatvédelmi jellegű jogai vannak Önnek.

Mindenképp vegye számításba: Mi betartjuk az adatvédelmi törvényeket és az Ön privát szféráját a lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobban óvjuk. De szeretnénk teljesen őszinték lenni Önnel: az internet jellegéből fakadóan adatcserére épül, ahol számos biztonsági rés rejtőzködhet. Még akkor is, ha a weboldalaink meglátogatásakor kódoltásra kerülnek az Ön adatai, hátralékos kockázat mindenképpen marad, legkésőbb akkor, amikor egy tőlünk független weboldalt meglátogatva bonyolódik adatcserébe. Mikor Ön meglátogat egy tőlünk független weboldalt, például egy mi weboldalunkon lévő linket igénybe véve, vegye figyelembe, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatunk az idegen weboldalra már nem érvényes.

Tartalomjegyzék:

1. Illetékes – Kihez fordulhatok?

2. Adatvédelmi megbízott

3. Milyen jogaim vannak?

4. Adatok törlése és tárolási ideje

5. Hogyan óvjuk az Ön személyes adatait?

6. A weboldal meglátogatása

7. Ügyfélszolgálati bejelentések

8. Alkalmazások letöltése

9. Regisztráció

10. Integrált játékok használata

11. Közösségi regisztráció & Közösségi belépés

12. Játékbeli kommunikáció

13. Vásárlás lebonyolítása

14. Hírlevelek

15. Sütik

16. Youtube

17. Google Analytics

18. Reklámvideók

19. Criteo

20. Közösségi beépülő modulok

21. Jogkövetelések érvényesítése, gyakorlása és megvédése

22. Gyermekek személyes adatai

23. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

 

 

1. Illetékes – Kihez fordulhatok?

Jelen weboldallal kapcsolatban illetékes:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Niemcy


Telefono: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

Е-mail: mail@upjers.com

 

Ügyfélszolgálat:

Támogatási űrlap: https://support.upjers.com/hu/start

E-mail: support@upjers.com

2. Adatvédelmi megbízott

Az elérhetőségén keresztül Ön az adatvédelmi megbízottunkkal is kapcsolatba léphet. Ha konkrét kérdése van az adataival, azok törlésével vagy az Ön jogaival kapcsolatban, közvetlen kapcsolatba léphet az adatvédelmi megbízottunkkal a következő e-mail címen: datenschutzbeauftragter@upjers.com. Ha írásos megkeresést szeretne tenni, elegendő lehet az is, ha csak annyit ír, hogy „adatvédelem“.

3. Milyen jogaim vannak?

Forduljon hozzánk bizalommal, ha kérdése lenne az adatvédelmi jogairól vagy az alábbi jogai egyikét érvényesíteni szeretné:

·         Visszavonáshoz való jog az ÁAR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 7. cikkének 3. bekezdése alapján (pl. forduljon hozzánk, amennyiben egy korábbi hozzájárulását, hogy hírlevelet küldhessünk Önnek, visszavonná)

·         Hozzáféréshez való jog az ÁAR 15. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, amennyiben tudni szeretné, milyen adatokat tárolunk Önről)

·         Helyesbítéshez való jog az ÁAR 16. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha megváltozott az e-mail címe és szeretné, hogy a fiókjához tartozó régi e-mail címet a rendszerünkben az új e-mail címére cseréljük)

·         Törléshez való jog az ÁAR 17. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha szeretné, hogy töröljünk bizonyos Önről tárolt adatokat)

·         Adatkezelés korlátozásához való jog az ÁAR 18. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha szeretné, hogy az e-mail címének rendszerünkből való törlését nem szeretné ugyan, de szeretné, hogy csak a legszükségesebb mértékben küldjünk rá e-mailt)

·         Adathordozhatósághoz való jog az ÁAR 20. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha a nálunk tárolt adatait szeretné tömörített formátumban megkapni, például, hogy egy másik weboldalnak a rendelkezésére bocsássa)

·         Tiltakozáshoz való jog az ÁAR 21. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, nem ért egyet az itt kifejtett reklámozási vagy elemzési folyamatokkal)

·         A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog az ÁAR 77. cikke alapján (pl. közvetlen panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál)

4. Adatok törlése és tárolási időtartama

Egyéb rendelkezés esetén akkor töröljük az Ön adatait, ha azokra már nincs többé szükség. Az adatainak zárolása vagy törlése akkor is megtörténik, ha lejár egy törvény által előírt tárolási időtartam, kivéve, ha a további tárolás szükséges egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. Egyes adatok hosszabb tárolása törvényi előírások miatt esetenként szükséges lehet. A tárolt adatokról természetesen bármikor kérhet tájékoztatást.

5. Hogyan óvjuk az Ön személyes adatait?

Minden ésszerű és megfelelő intézkedést megteszünk, hogy biztosítsuk, hogy az Ön nálunk tárolt személyes adataival nem élhet vissza senki, azok nem vesznek el és azokhoz nem férnek hozzá illetéktelenek. Ennek érdekében egy sor technikai és szervezési intézkedést foganatosítunk. Ezek olyan intézkedések, melyekkel elkerülhető minden adatvédelmi szabálysértés.

Ha azt gyanítaná, hogy a személyes adataival visszaéltek, azok elvesztek vagy illetéktelenek birtokába jutottak, kérjük, értesítsen minket erről minél hamarabb a fenti elérhetőségeket!

6. A weboldal meglátogatása

Amennyiben csak megtekinti a weboldalunkat, nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot azon adatok kivételével, melyeket az Ön böngészője közöl, ezáltal lehetővé téve a weboldal megjelenítését. Ilyen adatok lehetnek:

·        Hozzávetőleges helymeghatározás az IP-körzet alapján (csak a csatlakozási pont országa)

·        Internetszolgáltató (pl. UPC, Digi, stb.)

·        Dátum és időpont (pl. 2018.05.25. 11:45)

·        Böngésző (pl. Chrome vagy Safari)

Az így birtokunkba jutott adatok alapján az Ön személye nem beazonosítható, ezek csak a weboldal optimalizálását szolgálják statisztikai jelleggel és anonim módon.

Scopo Az adatok kezdeti begyűjtésének és átmeneti tárolásának célja a kapcsolat létesítése, a weboldalunkhoz való hozzáférés és annak helyes megjelenítése.

Base Legale Jogalapja a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek.

7. Ügyfélszolgálati bejelentések

Önnek lehetősége van kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálatunkkal. A weboldalainkon a „Támogatás“-linkre kattintva átirányításra kerül a https://support.upjers.com/hu/start. webcímre. E-mail útján is kapcsolatba léphet velünk a support@upjers.com címen

A következő adatokat kérhetjük Öntől:

·        Felhasználónév, ill. belépési név

·        Felhasználói azonosítószám

·        Upjers-azonosítószám

·        E-mail cím

·        Esetleges vásárlási szolgáltató

·        Bejelentés közléstartalma, ill. támogatási igény

·        Beépülő modul (pl. Adobe Flash)

·        Hardver (pl. Intel processzor)

·        Operációs rendszer (pl. Mac OS)

·        Böngésző

Come Óvintézkedés gyanánt a támogatási bejelentő űrlap beküldése titkosított csatlakozáson keresztül történik. Ezen kívül az adatminimalizálás irányelvét követjük, azaz a támogatási űrlapon tényleg csak a legszükségesebb adatokat kérjük megadni. Az Önnel való sikeres kapcsolatfelvételt és a segítségnyújtást követően az Ön adatait azonnal töröljük.

Az adatok lekérésének célja csak és kizárólag az, hogy az ügyfélszolgálatunk kapcsolatba tudjon lépni Önnel, ahol az adatokat csak itt és ezen célra használjuk fel.

Jogalapja az Ön hozzájárulása mellett (ÁAR 6. cikk 1. bekezdés a. pont) a szerződés végrehajtása és teljesítése (ÁAR 6. cikk 1. bekezdés b. pont).

8. Scaricamento di App

Weboldalainkon keresztül egy link segítségével eljuthat a mobilkészülékek számára fejlesztett játékválasztékunkhoz is.

Durante lo scaricamento di un app, le informazioni necessarie saranno ottenute dall'app store in questione, specialmente l'orario dello scaricamento, titolo, lingua, versione e un ID inserzionista/ID dispositivo individuale. Non abbiamo influenza di alcun tipo su questi dati e non siamo responsabili per essi. Gli app store ti forniscono la loro informativa sulla privacy a proposito della gestione dei dati personali.

Mikor letölt egy játékalkalmazást, a mindenkori alkalmazásbolt rögzíti a szükséges adatokat, különösképp a letöltés időpontját, a letöltött alkalmazás nevét, a nyelvi verziót és egy reklámazonosítót/egyedi készülékazonosítót. Erre az adatgyűjtésre nincs semmilyen ráhatásunk és nem vállalunk érte felelősséget. Az alkalmazásboltok a saját adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatják Önt arról, hogy hogyan kezelik az Ön személyes adatait. Mi az alkalmazás használatának során dolgozunk fel adatokat akkor, ha azt szükségessé teszi az alkalmazás mobileszközre való letöltése, a mindenkori játék rendelkezésre bocsátása és a játékon belüli vásárlások lebonyolítása.

Az alkalmazások használatának során történő adatfeldolgozással kapcsolatban a mobilalkalmazásokra szóló adatvédelmi nyilatkozatunkban talál bővebb tájékoztatást (https://hu.upjers.com/mprivacy).

9. Regisztráció

Lehetősége van továbbá a weboldalainkon való regisztrációra, majd utána a felhasználói fiókjába való mindenkori bejelentkezésre. A nálunk való regisztrációhoz a következő adatok szükségesek:

·        E-mail cím

·        Felhasználónév, ill. belépési név

·        Jelszó

Óvintézkedés, gyanánt az Ön által megadott adatok beküldése titkosított kapcsolaton keresztül történik. Ezen kívül az adatminimalizálás irányelvét követjük, azaz tényleg csak a legszükségesebb adatokat kérjük megadni. Kérjük, hogy felhasználónév gyanánt ne a saját vagy más személy valódi nevét adja meg. Továbbá egy országhoz rendeljük Önt a készülék által közölt IP-cím alapján. Ezt az adatot azért tároljuk, hogy az Önnek megfelelő vásárlási módokat jeleníthessük meg Önnek. A felhasználói fiók létrehozását követően az Ön adatai addig tárolódnak, míg úgy nem dönt, hogy egyes adatokat töröl vagy törli a teljes felhasználói fiókot.

Az adatok lekérésének célja felhasználói fiók létrehozása, melyen keresztül Ön igénybe tudja venni a böngészős játékainkat és a weboldal kiterjesztett funkcióit (pl. játékon belüli üzenetek, fórumos hozzászólások). A regisztráció önkéntes és bármikor visszavonható, illetve a felhasználói adatok törölhetők.

Jogalapja a felhasználó hozzájárulása az AÁR 6. cikk 1. bekezdés a. pontjával összhangban.

10. Integrált játékok használata

Egyes Upjers-játékok közösségi hálózatokhoz (pl. Facebook) lehetnek kötve, ahol alkalmazásnak nevezik őket. A mindenkori hálózatüzemeltető felel az adatkezeléséért és az adatok adatvédelmi szempontból megfelelő továbbításáért és erről saját adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatja a felhasználóját. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben integrált Upjers-játékot venne igénybe, a hálózat adott esetben a beleegyezését kérheti a személyes adatainak továbbításához. A Facebook esetén a következő adatok lehetnek érintettek:

·        Keresztnév, családnév, nem, születési dátum 

·        Profilkép vagy megfelelő URL

·        Belépési e-mail cím, amelyet a felhasználó a Facebookon való regisztráció során adott meg

·        Bejelentkező készülék helyadata

·        Felhasználói azonosítószám, mely (a Facebookon) nyilvános-hozzáférhető adatokhoz van kötve

·        Felhasználói azonosítószám a barátaihoz, akik szintén az adott játékhoz vannak kötve.

Amennyiben beleegyezik az adattovábbításba, a hálózat üzemeltetője adott esetben adatot küldhet az Upjers vállalathoz. Az Upjers vállalat csak akkor dolgozza fel ezeket az adatokat, ha az a játék rendelkezésre bocsátásához feltétlenül szükséges. Az Upjers vállalat felhívja a figyelmét, hogy a megfelelő személyes biztonsági beállításokkal Ön saját maga határozhatja meg, hogy a hálózat üzemeltetője milyen információkat továbbíthasson. Ilyen jellegű meghatározás az alábbi módokon történhet:

·        meghatározhatja, milyen adatokat oszthassanak meg Önnel vagy Önről az Ön Facebook-barátai

·        letilthat bizonyos alkalmazásokat, illetve megtilthatja a számukra, hogy bizonyos információkat gyűjtsenek be Önről

·        letilthatja bizonyos játékok meghívóit

·        meghatározhatja, ki láthassa az Ön aktivitását

11. Közösségi regisztráció & Közösségi belépés

A manuális regisztráció mellett lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy bizonyos szolgáltatók közösségi hálózatain már meglévő felhasználói fiókján keresztül jelentkezzen be. Erre a célra a „Facebook Sign In“ és az „Amazon“ platformot használjuk fel. Ha szeretné ezen funkciók egyikét igénybe venni, továbbirányítjuk a mindenkori felhasználó oldalára a bejelentkezési lehetőséghez.

Óvintézkedés gyanánt az Ön által megadott adatok továbbítása a mindenkori platform titkosított kapcsolatán keresztül történik. A bejelentkezése során nem szerzünk hozzáférést a személyes adataira, például a barátlistájára és kapcsolataira és nem is tárolunk ilyesmi saját céljainkra. A felhasználói fiókja és a Facebook- és Amazon-fiókja közt nem jön létre tartós kapcsolat. Mindkét hálózat megfelel a EU-US-Adatvédelmi Pajzsnak (további információért, kérjük, tekintse meg a mindenkori adatvédelmi nyilatkozataikat). Előttünk nem ismert, hogy a közösségi hálózatok milyen adatokat gyűjtenek a bejelentkezés során és ezeket hogyan kapcsolják. További részleteket a Facebook (https://hu-hu.facebook.com/policy.php) és az Amazon( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496) nyilatkozataiban talál.

Az adatok lekérésének célja meglévő felhasználói fiókba való bejelentkezés és azon keresztül hozzáférés a weboldal kiterjesztett funkcióihoz. A közösségi hálózatokon keresztüli bejelentkezés önkéntes és bármikor visszavonható, illetve a felhasználói fiókból ki lehet jelentkezni.

Jogalapja a felhasználó hozzájárulása az AÁR 6. cikk 1. bekezdés a. pontjával összhangban.

12. Játékbeli kommunikáció

Az általunk üzemeltetett játékokban lehetősége lehet rá, hogy más játékosokkal kapcsolatba lépjen. Automata szűrőrendszert alkalmazunk, hogy ne lehessen tömegesen üzenetet küldeni, ne lehessen sértő, erőszakra buzdító, obszcén, rasszista vagy egyéb módon méltatlan megnyilvánulásokat tenni, illetve ne lehessen reklámtevékenységet folytatni. A rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornák használatát rövid ideig naplózzuk is technikai hibák elemzése és javítása, a rendszerbiztonság és -integritás biztosítása, a nem rendeltetésszerű és/vagy nem megengedett használat felszámolása, illetve nem személyi alapú használati statisztikák létrehozása céljából. A létrehozott naplóbejegyzések tartalmazzák az üzenet dátumát és időpontját, a küldőt és fogadót, az üzenet szövegét és az küldött adatmennyiséget.

Az Ön beleegyezése nélkül az üzeneteket nem olvassák a munkatársaink. Viszont a rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornák nem rendeltetésszerű és/vagy nem megengedett használatának gyanúja esetén (pl. ha az üzenet fogadója bejelenti nálunk az üzenetet) fenntartjuk a jogot, hogy az érintett játékosfiókot, illetve az erről kimenő üzeneteket megvizsgáljuk és adott esetben további intézkedéseket foganatosítsunk.

Óvintézkedés gyanánt az Ön által megadott adatok továbbítása a mindenkori platform titkosított kapcsolatán keresztül történik.

A feldolgozás célja játékon belüli kommunikációs megoldás biztosítása, hogy a játékosok egymás közt üzenetet válthassanak.

Az adatok átmeneti tárolásának jogalapja az AÁR 6. cikke 1. bekezdésének a. pontja, illetve az AÁR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja. A kommunikációs célzatú adatbevitel önkéntesen, ezáltal a felhasználó hozzájárulásával történik. A szűrőrendszerek alkalmazása a rendeltetésszerű kommunikáció szabályainak betartásának ellenőrzésére, illetve harmadik felek jogainak védelmére szolgál. Ezen célok magukba foglalják az adatfeldolgozáshoz való jogos érdekünket is az AÁR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja értelmében.

13. Vásárlás lebonyolítása

Ha és amikor Ön vásárlási folyamatot kezdeményez, hogy így tegyen szert prémiumvalutára, Önnek további adatokat kell megadnia. Hogy milyen adatokat, az a kiválasztott vásárlási szolgáltatástól függ. Ezen felül az Upjers anonim vásárlási módok igénybe vételét is lehetővé teszi az Ön számára.

A vásárlás lebonyolításának céljából különféle szolgáltatások állnak az Ön rendelkezésére, melyek közül Ön választhat. A harmadik felekkel való együttműködés során a fizetési folyamat lebonyolítása külső szolgáltatón keresztül történhet (Paypal, bankkártyás vásárlási szolgálgató vállalat, mobiltelefon-szolgáltató, Paysafecard, készpénzes vásárlási szolgáltató, azonnali átutalás szolgáltató, stb.). Ezek a külső szolgáltatók kötelesek az adatait a törvényeknek megfelelően, megbízhatóan és biztonságosan kezelni, illetve azokat csak akkor és addig használhatják fel, amennyiben és ameddig azokra az adott feladat teljesítéséhez szükség van.

Ön szabadon választhat, hogy melyik vásárlási módot veszi igénybe, ezért ajánljuk figyelmébe a mindenkori szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatait és szabályzatait.

Végül a vásárlási szolgáltató megerősítő jelet küld az Upjers vállalatnak a tranzakció sikeres megtörténtéről.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megerősített vásárlási folyamat esetén tároljuk az ügyfél IP-adatait. Ez kizárólag azért történik, hogy eleget tudjunk tenni az adózási kötelezettségeinknek. Az IP-cím segítségével tudjuk meghatározni a teljesítés helyét az áruforgalmi adó szempontjából. Az adatokat az adójogi előírásoknak megfelelő ideig tároljuk.

14. Hírlevelek

A hírleveleinkre való feliratkozást úgynevezett dupla opt-in folyamat mentén tesszük lehetővé, tehát csak akkor küldünk Önnek e-mail útján hírlevelet, ha Ön a visszaigazoló e-mailünkben lévő linkre kattintva megerősíti azt az igényét, hogy hírleveleket szeretne tőlünk kapni.

A hírleveleinkről természetesen bármikor le is iratkozhat, az erre szolgáló link minden hírlevelünkben megtalálható. Igénybe veheti a támogatási űrlapunkat s, vagy e-mailt is küldhet a támogatócsapatunk címére, mely a következő: support@upjers.com

A hírleveleink kiküldésének terén együttműködő partnerünk az Emarsys eMarketing Systems AG szolgáltató vállalat, székhelye: Németország, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München. Ezzel a szolgáltató vállalattal az ÁAR 28. cikkének követelményei mentén kötöttünk adatfeldolgozási megbízási szerződést.

15. Sütik

Weboldalaink részben úgynevezett sütiket alkalmaznak. A süti egy kis szövegfájl, amit az Ön böngészője általában a saját mappájában tárol. A sütik információkat tartalmaznak a weboldal aktuális, illetve legutóbbi meglátogatásáról:

·        Weboldal neve

·        Süti lejárati dátuma

·        Tetszőleges érték

Amennyiben egy sütinek nincs pontos lejárati dátuma, úgy csak átmeneti tárolásra, majd automatikus törlésre kerül, mihelyt bezárja a böngészőjét vagy újraindítja a készülékét. A lejárati dátummal rendelkező sütik akkor is tárolva maradnak, ha bezárja a böngészőjét vagy újraindítja a készülékét. Az ilyen sütik csak a lejárati dátumukkal tűnnek el, vagy akkor, ha azokat sajátkezűleg törlik.

A weboldalainkon a következő háromféle sütit alkalmazzuk:

·         Szükséges sütik (ezek mindenképpen szükségesek, pl. hogy a weboldal helyesen jelenjen meg és bizonyos beállítások átmenetileg tárolódhassanak)

·         Funkciós és teljesítménnyel kapcsolatos sütik (ezek segítenek például kiértékelni az Ön látogatásának technikai adatait, hibajelzéseket elkerülve ezáltal)

·         Reklámozással és elemzésekkel kapcsolatos sütik (ezek teszik lehetővé, hogy a példa kedvéért cipőreklámok jelenjenek meg Ön előtt a reklámcsíkokban, ha Ön előzőleg cipőket keresett)

A sütiket konfigurálhatja, letilthatja és törölheti a böngészője beállítási menüjében. Amennyiben törli a weboldalainkhoz tartozó sütiket, előfordulhat, hogy a weboldal egy-egy funkciója nem fog megfelelően működni. Erről a német Információstechnikai Biztonsági Szövetségi Hivatal a legnépszerűbb böngészők esetében részletes tájékoztatással és útmutatással szolgál: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

Videók közvetlen beágyazására a YouTube szolgáltatását vesszük igénybe. A YouTube-ot a YouTube LLC üzemelteti, melynek fő székhelye: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube képviselője a Google Inc., melynek székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A beágyazott videók lejátszásakor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel, amikor is technikai okokból legalább az Ön IP-címe közvetítésre kerül. Ha előzőleg bejelentkezett a YouTube-nál esetlegesen létező felhasználói fiókjába, akkor a YouTube különböző információkat rendelhet a személyes felhasználói fiókjához az Ön által lehívott videókról. Ezt a hozzárendelést megakadályozhatja, amennyiben a weboldalunk használata előtt kilép a YouTube-fiókjából, illetve az egyéb Google-fiókjaiból.

Óvintézkedésként szolgál a Google platformjának magas biztonsági standardja, illetve a Google kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata ( https://policies.google.com/privacy?hl=hu-HU ) Mivel a Google székhelye az Amerika Egyesült Államokban, azaz úgy nevezett harmadik országban van, további garanciák szükségesek a megfelelő európai adatvédelmi színvonal biztosítására. A Google megszerezte az EU-US-Adatvédelmi Pajzs tanúsítványát, azaz megfelelő adatvédelmi színvonalat igazolt ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Ezen túlmenően a YouTube-videókat kiterjesztett adatvédelmi beállítással és szerver oldali megoldással kötjük be. A felhasználó előzetesen csak egy előnézeti képet lát, ami az Upjers szerveréről töltődik be. Csak a lejátszásra szolgáló gomb működtetése után aktiválódik a YouTube-Iframe, amikor is korlátozott adatcsere történik a YouTube-bal.

Az adattovábbítás célja a YouTube felhasználóink által kedvelt videóajánlatainak bekötése, hogy a megjelenített videóhoz kényelmesen, a weboldalunk elhagyása nélkül hozzáférhessenek.

Jogalapja a célkitűzések megvalósulásának szempontjából és a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek.

17. Goolge Analytics

Alkalmazzuk a Google Analytics szolgáltatást, ami a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") reklámelemző szolgáltatása. A Google Analytics a fentebb már említett reklámelemző sütiket alkalmazza, hogy ezáltal elemezze a weboldalunkat az Ön felhasználói szokásainak tekintetében. A weboldal használatáról sütik által létrehozott információ a Google egyik amerikai egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. Mindazonáltal az Ön IP-címe még a felhasználói statisztika kiértékelése előtt rövidítésre kerül azért, hogy az Ön személyére ne lehessen visszakövetkeztetni. Enne érdekében a weboldalunkon a Google Analytics kiegészítésre került az úgynevezett „anonymizeIp“ kóddal, ami biztosítja az IP-címek anonim jellegű gyűjtését. A sütik segítségével kinyert anonim információk alapján a Google kiértékeli a weboldal Ön általi használatát, jelentést készít a reklámoldalak üzemeltetőinek a reklámoldali aktivitásról, és további reklámoldal- és internethasználati szolgáltatásokat nyújt. A Google ezeket az adatokat adott esetben harmadik félnek is továbbadhatja, amennyiben azt törvény írja elő vagy az adatokat szerződött harmadik fél dolgozza fel a Google számára.

Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy elutasítsa a sütiket, vagy megakadályozhatja az Ön adatainak Google általi gyűjtését és elemzését, amennyiben letölti és telepíti a Google böngészőbe épülő modulját ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu-HU ). A böngészőkiegészítésen túl, illetve a mobilkészülékeken lévő böngészőkben beállíthat egy opt-out sütit, ami megakadályozza, hogy a Google Analytics ezen weboldalon a továbbiakban adatokat gyűjtsön (az opt-out csak a böngészőben működik és csak az adott domain esetén). Ha törli a böngészőjében a sütiket, újra rá kell kattintania erre a linkre.

Óvintézkedés gyanánt a Google anonimizálási folyamatát vesszük igénybe, ami által az adatok végső kiértékelése nem az Ön személye alapján történik, hanem csak statisztikai alapon. Érvényben van továbbá a Google platform magas fokú biztonsági standardja és a Google kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata ( http://www.google.com/intl/de-DE/privacy ). Ezen felül különleges adatvédelmi szerződést kötöttünk a Google vállalattal, ami előírja az Ön adatainak technikai és szervezési óvintézkedésekkel való védelmét. Mivel a Google székhelye az Amerika Egyesült Államokban, azaz úgy nevezett harmadik országban van, további garanciák szükségesek a megfelelő európai adatvédelmi színvonal biztosítására. A Google megszerezte az EU-US-Adatvédelmi Pajzs tanúsítványát, azaz megfelelő adatvédelmi színvonalat igazolt ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ). ).

A Google Analytics használatának célja az Ön weboldalainkat érintő felhasználói szokásainak anonim elemzése. Az így nyert eredmények segítenek jobbá tenni az ajánlatainkat.

Jogalapja a célkitűzések megvalósulásának szempontjából és a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek. Továbbá adatfeldolgozási megbízási szerződés is köttetett az ÁAR 28. cikkének megfelelően.

18. Reklámvideók

Az ajánlatainkban és játékainkban egyes helyeken reklámvideók lehetnek bekötve, ahol a reklámpartnereink számára megjelenítjük az általuk összeválogatott tartalmakat. Ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a játékaink ingyenes igénybe vehetőségét biztosító „free2play“ rendszerünk fenntartását részben a reklámpartnereink teszik lehetővé. Mi ezt a legjobb erőink szerint igyekszünk a felhasználóink javára fordítani. Amikor Ön megtekinti a rendelkezésére bocsátott reklámvideót, prémiumvalutára vagy játékfunkciókra tehet szert általa. További kérdések esetén forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz

A következő szolgáltatókkal működünk együtt:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) eklámanyagok felhasználó számára történő beszúrásának ellenőrzését és optimalizálását szolgáló technológiákat alkalmaz. A Smartstream szolgáltatója a SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 München, Németország. Ha nem járul hozzá az anonim adatok gyűjtéséhez, a https://www.smartstream.tv/en/privacy webcímen az „OptOut“ opciónál inaktiválhatja az adatgyűjtést.

Ha már aktiválta az „OptOut“ opciót, ezt bármikor visszacsinálhatja az „OptIn” opció aktiválásával.

Óvintézkedés gyanánt kizárólag pszeudonim használati adatok kerülnek feldolgozásra, a felhasználó pedig élhet visszavonási jogával. Ezen felül az ÁAR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási megbízási szerződést kötöttünk a Smartstreammel.

A feldolgozás célja reklámhordozók megjelentetése ezáltal lehetővé téve ingyenes (free2play) ajánlataink létezését.

Jogalapja a célkitűzések megvalósulásának szempontjából és a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek.

b) adbility

Együttműködő partnerünk továbbá az adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Németország. Az adbility reklámanyagok felhasználó számára történő beszúrásának ellenőrzését és optimalizálását szolgáló technológiákat alkalmaz. Ha nem járul hozzá az anonim adatok gyűjtéséhez, a https://www.adbility-media.com/datenschutz/. webcímen teheti ezt meg.

Óvintézkedés. gyanánt kizárólag pszeudonim használati adatok kerülnek feldolgozásra, a felhasználó pedig élhet visszavonási jogával. Ezen felül az ÁAR 26. cikke alapján megállapodást kötöttünk az adbility media GmbH-val, melynek értelmében mi is felelősek vagyunk és az adbility is felelős az Ön adatainak a feldolgozásáért. Az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdések esetén fordulhat hozzánk, vagy fordulhat az adbility-hez is. Elérhetőségeket ezen a linken talál: https://www.adbility-media.com/en/contact/.

L'obbiettivo dell'elaborazione dei dati di utilizzo è visualizzare materiale promozionale per abilitare il nostro servizio free2play.

A feldolgozás célja reklámhordozók megjelentetése ezáltal lehetővé téve ingyenes (free2play) ajánlataink létezését.

Jogalapja a célkitűzések megvalósulásának szempontjából és a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek. ,

19. Criteo

A weboldalaink meglátogatásakor a weboldal látogatójának böngészési szokásairól pszeudonim információk kerülnek marketingcélokkal gyűjtésre és tárolásra a Criteo SA technológiája által. A vállalat székhelye: 32 Rue Blanche, 75009 Párizs, Franciaország. Ezek az adatok sütikben tárolódnak a látogató számítógépén. A Criteo SA egy algoritmus segítségével elemzi a pszeudonim módon feljegyzett böngészési szokásokat, majd ezek alapján más weboldalakon (úgynevezett kiadókon) célzott termékjavaslatokat jeleníthet meg személyre szabott reklámcsíkok formájában. Ezek az adatok semmi esetre sem lehetnek alkalmasak arra, hogy Önt a weboldalaink látogatójaként személyében beazonosítsák. A begyűjtött adatokat csak és kizárólag az ajánlat jobbá tételére használják fel. Ezen adatokat harmadik fél nem használja fel, illetve nem kerülnek felé továbbításra.

Ön letilthatja a weboldalainkkal kapcsolatos böngészési szokásainak teljes anonim elemzését, amennyiben itt a Criteo-leiratkozásra kattint. Amennyiben már leiratkozott (opt-out cookie) és ismét szeretne személyre szabott Criteo-reklámcsíkokat látni, kérjük, kattintson a Criteo-feliratkozásra

Az alkalmazott technológiáról részletesebben tájékozódhat a Criteo SA Adatvédelmi nyilatkozatában

Óvintézkedés, gyanánt az adatok kiértékelése nem személyi alapon, hanem pusztán statisztikai alapon történik. Továbbá a Criteo magas biztonsági standardjai is érvényben vannak. Ezen felül megállapodást is kötöttünk a Criteoval az ÁAR 26. cikkének megfelelően, ami alapján az Ön adatainak feldolgozásáért mi is felelősek vagyunk és a Criteo is felelős. Ha kérdése lenne az adatfeldolgozásról, fordulhat hozzánk, vagy fordulhat a Criteohoz is. Elérhetőségeket ezen a linken talál: https://www.criteo.com/legal

A Criteo használatának célja az Ön weboldalainkat érintő felhasználói szokásainak anonim elemzése és az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok megjelentetése.

Jogalapja a célkitűzések megvalósulásának szempontjából és a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek.

20. Közösségi beépülő modulok

A weboldalainkon a következő közösségi beépülő modulokat alkalmazzuk: a Facebook „tetszik“-gombja, a Google „Google +1“-gombja és a Twitter „csirip“-gombja.

A beépülő modul szolgáltatóját a dobozban lévő kezdőbetűjéről vagy logójáról ismerheti fel. Lehetővé tesszük Önnek, hogy Ön a gombon keresztül közvetlenül a beépülő modul szolgáltatójával kommunikálhasson. A beépülő modul szolgáltatója csak akkor kap információt arról, hogy Ön az online ajánlataink közül az adott weboldalt lehívta, ha Ön a megjelölt területre kattint és ezáltal aktiválja azt. A Facebook esetében a szolgáltató németországi képviselőjének nyilatkozata szerint az IP-cím rögtön a begyűjtést követően anonimizálásra kerül. A beépülő modul aktiválása után az Ön személyes adatai Öntől a mindenkori beépítő modul üzemeltető felé kerülnek továbbításra, majd ott (egyesült államokbeli szolgáltatók esetén az Amerikai Egyesült Államokban) tárolásra. Mivel a beépülő modul üzemeltetője az adatgyűjtést elsősorban sütikkel végzi, javasoljuk, hogy a szürke dobozra való kattintás előtt törölje a sütiket a böngészőjének biztonsági beállításaiban.

Nincs befolyásunk a begyűjtött adatok körére és az adatfeldolgozási folyamatra, illetve nem ismerjük az adatgyűjtés teljes terjedelmét, az adatfeldolgozás célját és a tárolási időtartamokat. A beépülő modul üzemeltetője által gyűjtött adatok törléséről sincs információnk.

A beépülő modul szolgáltatója az Öntől származó adatokat felhasználói profilként tárolja és azt reklámozási, piackutatási célokra használja fel, illetve ezek alapján fejleszti tovább a weboldalait. Az ilyen jellegű kiértékelés (nem bejelentkezett felhasználók esetén is) elsősorban arra szolgál, hogy Ön előtt az Ön igényeinek megfelelő reklám jelenhessen meg, illetve a közösségi hálózat más felhasználói információt kapjanak az Ön aktivitásáról a mi weboldalainkon. Önnek joga van kifogással élni az ilyen jellegű felhasználói profil létrejötte ellen, amikor is ezen joga gyakorlásakor a mindenkori beépülő modul illetékes szolgáltatójához kell fordulnia. A beépülő modulon keresztül lehetővé tesszük Önnek, hogy kölcsönhatásba lépjen a közösségi hálózatokkal és más felhasználókkal, hogy ezáltal is fejleszteni tudjuk a szolgáltatásainkat, illetve azokat az Ön számára, mint felhasználó, vonzóbbá tehessük. A közösségi modulok használatának jogalapja az ÁAR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja.

Az adatközlés attól függetlenül zajlik le, hogy Ön rendelkezik-e felhasználói fiókkal a beépülő modul szolgáltatójánál, illetve hogy abba be van-e jelentkezve. Amennyiben Ön be van jelentkezve a beépülő modul szolgáltatójánál lévő fiókjába, úgy a tőlünk származó adatai ahhoz közvetlenül hozzárendelésre kerülnek. Amennyiben Ön használja az aktiválásra szolgáló gombot és a példa kedvéért belinkeli az oldalt, a beépülő modul szolgáltatója ezt az információt az Ön felhasználói profilján tárolja és azt nyilvánosan meg is osztja az Ön kapcsolataival. Javasoljuk Önnek, hogy egy közösségi hálózat használata után rendszeresen jelentkezzen onnan ki, különösképp a gomb aktiválása előtt, hogy ezáltal elkerülje, hogy a beépülő modul üzemeltetője ilyen jellegű hozzárendelést végezzen.

A beépülő modul szolgáltatója által végzett adatgyűjtés céljáról, terjedelméről és az adatok feldolgozásáról további tájékoztatást kap a szolgáltató alább ismertetett adatvédelmi nyilatkozataiban. Ugyanott arról is tájékozódhat, hogy milyen jogai és beállítási lehetőségei vannak a magánéletének védelmével kapcsolatban.

A beépülő modulok mindenkori szolgáltatóinak címe és az adatvédelmi nyilatkozataikhoz vezető linkek:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; további információk az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/policy.php A Facebook alávetette magát az EU-US-Adatvédelmi Pajzsnak ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Google nc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; további információk az adatgyűjtésről: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu-HU A Google alávetette magát az EU-US-Adatvédelmi Pajzsnak ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Twitter "Tweet" a Twitter kommunikációs platform, üzemeltető: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; további információk az adatgyűjtésről: https://twitter.com/privacy A Twitter alávetette magát az EU-US-Adatvédelmi Pajzsnak https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Óvintézkedésként szolgál a Facebook és Twitter Google platformjának magas biztonsági standardja, illetve a platformok kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata (lásd korábban). Mi nem gyűjtünk személyes adatokat a közösségi beépülő modulokon keresztül vagy azok használatáról. Azt megakadályozandó, hogy a felhasználó tudta nélkül adattovábbítás történhessen az amerikai egyesült államokbeli szolgáltatók felé, az úgy nevezett Shariff-megoldást alkalmazzuk. Ez a megoldás biztosítja, hogy amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, először nem kerül sor személyi adatok közlésére a mindenkori közösségi beépülő modul szolgáltatója felé. Csak akkor, ha Ön rákattint egy közösségi beépülő modulra, kerülhetnek adatok a szolgáltató felé továbbításra, illetve ott tárolásra. A Shariff-megoldásról annak szolgáltatója, a Heise Medien Gmbh & Co. KG weboldalán tudhat meg többet: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Az adattovábbítás célja a beépülő modulok bekötése, hogy a felhasználók tartalmakat oszthassanak meg és tudathassák érdeklődésüket más felhasználókkal.

Jogalapja a célkitűzések megvalósulásának szempontjából és a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontjának megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek.

21. Applicazione, Esercizio e Difesa di Diritti Legali

Időnként szükséges lehet, hogy az Ön személyes adatait és adott esetben – a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően – az Ön érzékeny személyes adatait jogkövetelés gyakorlásával vagy megvédésével kapcsolatban feldolgozzuk. Ez az ÁAR 9. cikkének 2. bekezdésének f. pontjának értelmében lehetséges, ha a feldolgozás „az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el“.

Ilyen eset akkor merülhet fel, ha például egy jogi eljárással kapcsolatban jogi tanácsadásra van szükségünk, vagy ha törvény kötelez minket, hogy egy bírósági eljárás keretén belül bizonyos adatokat megőrizzünk vagy nyilvánossá tegyünk.

22. Dati Personali dei Minori

Az Upjers vállalat tisztában van az internetet használó gyermekek biztonságának és adatvédelmének jelentőségével. Ezen okból és bizonyos törvények betartása végett nem gyűjtünk szándékosan személyes, egyénre visszavezethető információt 16 éven aluli gyermekektől és nem is kínálunk tartalmakat 16 éven aluli gyermekeknek.

23. Modifica dell'Informativa sulla Privacy

Az Upjers vállalat fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosítsa a mindenkor érvényes törvények figyelembe vétele és betartása mellett. Az Upjers vállalat javasolja, hogy a weboldal és a játékok minden meglátogatásakor tájékozódjon az aktuális adatvédelmi nyilatkozatról.

Az adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése: 2018. május